Zm.: zarządzenie w sprawie określenia wysokości pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe dla funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej oraz zasad jej przyznawania i zwracania.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSW.1994.3.32

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1994 r.

ZARZĄDZENIE Nr 42
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 26 lipca 1994 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe dla funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej oraz zasad jej przyznawania i zwracania.

Na podstawie art. 94 ust. 2 i art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i z 1994 r. Nr 53, poz. 214), art. 81 ust. 2 i art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 30, poz. 180, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i z 1994 r. Nr 53, poz. 214), art. 98 ust. 2 i art. 100 ust. 3 i w związku z art. 74 ust. 5 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52 i z 1994 r. Nr 53, poz. 214), art. 80 ust. 2 i art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254 oraz z 1994 r. Nr 53, poz. 214), w związku z art. 30 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 53, poz. 214) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 41 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 marca 1993 r. w sprawie określenia wysokości pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe dla funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej oraz zasad jej przyznawania i zwracania (Dz. Urz. MSW z 1993 r. Nr 3, poz. 40 i Nr 4, poz. 73), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 pkt 4 po wyrazach "Ministerstwa Spraw Wewnętrznych" wstawia się średnik i dodaje "pomoc finansowa jest świadczeniem w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych".
2)
w § 8 ust. 1 wyrazy "2 miliony 600 tysięcy złotych" zastępuje się wyrazami "3 miliony 200 tysięcy złotych".
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1994 roku.