Dzienniki resortowe

NFZ.2013.45

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 45/2013/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm. ) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 72/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne, zmienionym zarządzeniem Nr 87/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 listopada 2011 r., zarządzeniem Nr 90/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2011 r., zarządzeniem Nr 11/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lutego 2012 r., zarządzeniem Nr 23/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2012 r., zarządzeniem Nr 39/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 lipca 2012 r., zarządzeniem Nr 48/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2012 r., zarządzeniem Nr 49/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2012 r., zarządzeniem Nr 62/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 października 2012 r., zarządzeniem Nr 90/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r., zarządzeniem Nr 3/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 lutego 2013 r., zarządzeniem Nr 34/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 czerwca 2013 r. oraz zarządzeniem Nr 42/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 16:
a) w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) Kardiologia:

a) E10 - OZW - diagnostyka inwazyjna,

b) E11 - OZW - leczenie inwazyjne dwuetapowe > 3 dni,

c) E12 - OZW - leczenie inwazyjne złożone,

d) E13 - OZW - leczenie inwazyjne > 3 dni,

e) E14 - OZW - leczenie inwazyjne < 4 dni;",

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Kardiologia:

a) E10 - OZW - diagnostyka inwazyjna,

b) E11 - OZW - leczenie inwazyjne dwuetapowe > 3 dni,

c) E12 - OZW - leczenie inwazyjne złożone,

d) E13 - OZW - leczenie inwazyjne > 3 dni,

e) E14 - OZW - leczenie inwazyjne < 4 dni;";

2) załącznik nr 1a do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
3) w załączniku nr 1c do zarządzenia w lp. 37 treść kolumny 10 otrzymuje brzmienie:

"

G16G17G18A, G18B841
;

"

4) w załączniku nr 3 w części: 1. WARUNKI WSPÓLNE WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW (nie dotyczy SOR i IP) - HOSPITALIZACJA:
a) wiersz w poz. 24.4 otrzymuje brzmienie:

"24. 4 WARUNKI DODATKOWO WYMAGANE dla realizacji świadczeń z grup: E10, E11, E12, E13, E14, E20, E21, E22, E23, E24, E25, E26, E27 - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do obowiązującego rozporządzenia: L.p. 7 Lit. A spełnienie warunków szczegółowych całodobowo - zgodnie z § 4a ust. 3 rozporządzenia",

b) wiersz w poz. 24.6 otrzymuje brzmienie:

"24. 6 WARUNKI WYMAGANE na podstawie: art. 146 ust. 1 pkt 3 ustawy o świadczeniach dla realizacji świadczeń z grup: E10, E11, E12, E13, E14, E20, E21, E22, E23, E24, E25, E26, E27 oraz E31, E32, E33, E34, E36, E37, E41, E43, E44, E45";

5) załącznik nr 9 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§  2. Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  3.
1. Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia.
2. Przepis ust. 1, stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r., z wyjątkiem § 1 pkt 3, który wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Katalog grup

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Charakterystyka JGP