Dziennik resortowy

NFZ.2012.76

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76/2012/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 9 listopada 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)), zwanej dalej "ustawą", zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 53/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 września 2010 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza, zmienionym zarządzeniem Nr 6/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 lutego 2011 r., zarządzeniem Nr 30/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2011 r., zarządzeniem Nr 40/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2011 r. oraz zarządzeniem Nr 52/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2011 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Fundusz zawiera umowy ze świadczeniodawcami w rozumieniu ustawy, z zastrzeżeniem, że podmioty wykonujące działalność leczniczą obowiązane są posiadać kody charakteryzujące specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa, wskazane w rejestrze podmiotów prowadzących działalność leczniczą, określonym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.2)). Część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych charakteryzująca komórki organizacyjne przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, odpowiadająca poszczególnym zakresom świadczeń zdrowotnych określona jest w załączniku nr 1n do zarządzenia.",

b) uchyla się ust. 3a;
2) w § 25:
a) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Pobieranie opłat za zakwaterowanie i wyżywienie w zakładzie rehabilitacji leczniczej udzielającym świadczeń całodobowych, zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, jest możliwe tylko w przypadku podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zarejestrowanych w księdze rejestrowej oznaczonej kodem rodzaju działalności leczniczej wykonywanej w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego: "2 - Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne", kodem funkcji ochrony zdrowia "HC.2.1. Rehabilitacja stacjonarna" oraz kodem charakteryzującym dziedzinę medycyny "33 Rehabilitacja medyczna" lub "38 Balneologia i medycyna fizykalna" jako wyłącznymi kodami opisującymi działalność takich podmiotów. Jednocześnie podmiot ten nie może udzielać świadczeń w innych rodzajach i zakresach.",

b) uchyla się ust. 8a;
3) załącznik nr 1n otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2. Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  3.
1. Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów Funduszu do wprowadzenia zmian, wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia, do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016 i Nr 205, poz. 1203 oraz z 2012 r. poz. 123 i poz. 476.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 742.

ZAŁĄCZNIK

załącznik nr 1n do zarządzenia Nr 53/2010/DSOZ z dnia 2 września 2010 r.

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ
lp.kod specjalności komórki organizacyjnej*nazwa zakresu świadczeń kontraktowanychkod zakresu świadczeń kontraktowanychświadczenie sprawozdawane/rozliczanekod świadczenia sprawozdawanegojednostka rozliczeniowa zakresu świadczeń kontraktowanychWaga świadczeniawarunki wykonania świadczeniauwagi
ambulatoryjnedomowedziennestacjonarne
12345678910111213
11300 lub 1301Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna05.1300.207.02porada lekarska rehabilitacyjna5.11.00.0000001punkt26X
porada lekarska rehabilitacyjna w warunkach domowych5.11.00.0000002punkt36X
21310 lub 1311Fizjoterapia ambulatoryjna05.1310.208.02wizyta fizjoterapeutyczna5.11.00.0000003punkt13X
zabieg fizjoterapeutycznykody produktów wg Katalogu zabiegów fizjoterapeutycznychpunktXXwartość punktowa pojedynczego zabiegu fizjoterapeutycznego jest określona w Katalogu zabiegów fizjoterapeutycznych w warunkach ambulatoryjnych i domowych, stanowiącym załącznik 1m
wizyta fizjoterapeutyczna w warunkach domowych5.11.00.0000004punkt18X
zabieg fizjoterapeutyczny w warunkach domowychkody produktów wg Katalogu zabiegów fizjoterapeutycznychpunktXXwartość punktowa pojedynczego zabiegu fizjoterapeutycznego jest określona w Katalogu zabiegów fizjoterapeutycznych w warunkach ambulatoryjnych i domowych, stanowiącym załącznik 1m
32146Fizjoterapia domowa05.1310.209.02porada lekarska rehabilitacyjna w warunkach domowych5.11.00.0000002punkt36X
wizyta fizjoterapeutyczna w warunkach domowych5.11.00.0000004punkt18X
zabieg fizjoterapeutyczny w warunkach domowychkody produktów wg Katalogu zabiegów fizjoterapeutycznychpunktXXwartość punktowa pojedynczego zabiegu fizjoterapeutycznego jest określona w Katalogu zabiegów fizjoterapeutycznych w warunkach ambulatoryjnych i domowych, stanowiącym załącznik 1m
42300 lub 2301Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym05.2300.022.02Krioterapia - zabieg w kriokomorze5.11.01.0000055punkt25X
osobodzień w rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku/oddziale dziennym5.11.02.9000020punkt70X
52300 lub 2301Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym05.2300.021.02osobodzień w ośrodku/oddziale dziennym w rehabilitacji dzieci w wieku 0 - 7 z zaburzeniami wieku rozwojowego5.11.02.9000045punkt70X
osobodzień w ośrodku/oddzialedziennym w rehabilitacji dzieci w wieku 8 - 18 z zaburzeniami wieku rozwojowego5.11.02.9000046punkt90X
62300 lub 2301rehabilitacja słuchu i mowy05.2300.023.02osobodzień w ośrodku/oddziale dziennym w rehabilitacji słuchu i mowy dla pacjentów od 0 do 7 lat5.11.02.9000054punkt60X
osobodzień w ośrodku/oddziale dziennym w rehabilitacji słuchu i mowy dla pacjentów od 8 do 19 lat5.11.02.9000055punkt70X
osobodzień w ośrodku/oddziale dziennym w rehabilitacji słuchu i mowy dla pacjentów powyżej 19 lat5.11.02.9000056punkt60X
72300 lub 2301rehabilitacja wzroku05.2300.024.02osobodzień w ośrodku/oddziale dziennym w rehabilitacji wzroku od 0 do 7 lat5.11.02.9000057punkt60X
osobodzień w ośrodku/oddziale dziennym w rehabilitacji wzroku od 8 do 19 lat5.11.02.9000058punkt70X
osobodzień w ośrodku/oddziale dziennym w rehabilitacji wzroku powyżej 19 lat5.11.02.9000059punkt60X
82302**Rehabilitacja kardiologiczna w ośrodku/oddziale dziennym05.2300.026.02osobodzień w rehabilitacji kardiologicznej w ośrodku dziennym5.11.02.9000033punkt70X
92304**Rehabilitacja pulmonologiczna z wykorzystaniem metod subterraneoterapii w ośrodku/oddziale dziennym05.2300.025.02osobodzień w rehabilitacji pulmonologicznej z wykorzystaniem metod subterraneoterapii w ośrodku dziennym5.11.02.9000047punkt70X
104300 lub 4302 lub 4301Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych05.4300.300.02Krioterapia - zabieg w kriokomorze5.11.01.0000055punkt25X
osobodzień w rehabilitacji ogólnoustrojowej dzieci i dorosłych5.11.02.9000048punkt110X
114310***Rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych05.4300.309.02osobodzień w rehabilitacji pulmonologicznej dzieci i dorosłych5.11.02.9000052punkt90X
124306 lub 4304 lub 4307Rehabilitacja neurologiczna05.4306.300.02osobodzień wg Katalogu JGP w stacjonarnej rehabilitacji leczniczejkody produktów wg Katalogu JGP w stacjonarnej rehabilitacji leczniczejpunktXXwartość punktowa osobodnia w zależości od wskazanej grupy jest określona w Katalogu JGP w stacjonarnej rehabilitacji leczniczej stanowiącym załącznik 1r
134308Rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych05.4308.300.02osobodzień wg Katalogu JGP w stacjonarnej rehabilitacji leczniczejkody produktów wg Katalogu JGP w stacjonarnej rehabilitacji leczniczejpunktXXwartość punktowa osobodnia w zależości od wskazanej grupy jest określona w Katalogu JGP w stacjonarnej rehabilitacji leczniczej stanowiącym załącznik 1r
* Komórki organizacyjne danej specjalnosci wykonujące usługi na rzecz dzieci należy oznaczyć kodem nieparzystym, o jeden wyższym niż właściwy kod dla komórki wykonującej usługi tej specjalności na rzecz świadczeniobiorców dorosłych
** kod komórki organizacyjnej - 2300 obowiązuje do dnia określonego w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)
*** kod komórki organizacyjnej - 4300 obowiązuje do dnia określonego w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.).