Dziennik resortowy

NFZ.2012.55

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 55/2012/DSM
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 20 września 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 66/2011/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, zmienionym zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 8/2012/DSM z dnia 1 lutego 2012 r. oraz zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 12/2012/DSM z dnia 29 lutego 2012 r., załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012.
______

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz.842 i Nr 127, poz. 857 i Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz.1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238 poz.1578 i Nr 257, poz.1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz.235, Nr 73, poz.390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz.622, Nr 112, poz.654, Nr 113, poz.657, Nr 122, poz. 696., Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r., poz.123 i poz. 476.

ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 66/2011/DSM Prezesa NFZ

z dnia 18 października 2011 r.
ZAKRESY ŚWIADCZEŃ
L.p.Kod komórki organizacyjnejNazwa komórki organizacyjnejNazwa zakresu świadczeńKod zakresu świadczeńKod dopłaty do zakresu świadczeń wg sezonu określonego w rozporządzeniu Ministra ZdrowiaDopłata do zakresu świadczeń wg sezonu określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia***Dziedzina medycznaJednostka sprawozdawczaJednostka rozliczeniowaTryb realizacji grupy świadczeń
ambulatoryjnestacjonarne
123456781013
16100Szpital uzdrowiskowyUzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych08.6100.021.05--balneologia i medycyna fizykalnazabiegosobodzieńX
Uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym08.6100.022.05--balneologia i medycyna fizykalnazabiegosobodzieńX
26101Szpital uzdrowiskowy dla dzieciUzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci****08.6101.021.05--balneologia i medycyna fizykalnazabiegosobodzieńX
36500Sanatorium uzdrowiskoweUzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych08.6500.028.051) 08.6500.315.03

2) 08.6500.316.03

3) 08.6500.317.03

4) 08.6500.318.03

5) 08.6500.319.03

6) 08.6500.320.03

7) 08.6500.321.03

8) 08.6500.322.03

1) dopłata do osobodnia zakwaterowania i wyżywienia - na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy* - sezon I - obowiązuje od 1 lutego 2011*****

2) dopłata do osobodnia zakwaterowania i wyżywienia osoby pracującej przy azbeście - na podstawie art 7a ust. 1 pkt 3 ustawy** - sezon I - obowiązuje od 1 lutego 2011*****

3) dopłata do osobodnia zakwaterowania i wyżywienia - na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy* - sezon II - obowiązuje od 1 lutego 2011*****

4) dopłata do osobodnia zakwaterowania i wyżywienia osoby pracującej przy azbeście - na podstawie art. 7a ust. 1 pkt 3 ustawy** - sezon II - obowiązuje od 1 lutego 2011*****

5) dopłata do osobodnia zakwaterowania i wyżywienia - na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy* - sezon I - obowiązuje od 1 września 2012******

6) dopłata do osobodnia zakwaterowania i wyżywienia - na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy* - sezon II - obowiązuje od 1 września 2012******

7) dopłata do osobodnia zakwaterowania i wyżywienia osoby pracującej przy azbeście - na podstawie art. 7a ust. 1 pkt 3 ustawy** - sezon I - obowiązuje od 1 września 2012******

8) dopłata do osobodnia zakwaterowania i wyżywienia osoby pracującej przy azbeście - na podstawie art. 7a ust. 1 pkt 3 ustawy** - sezon II - obowiązuje od 1 września 2012******

balneologia i medycyna fizykalnazabiegosobodzieńX
Uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym08.6500.029.05balneologia i medycyna fizykalnazabiegosobodzieńX
46501Sanatorium uzdrowiskowe dla dzieciUzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci****08.6501.028.05--balneologia i medycyna fizykalnazabiegosobodzieńX
Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci pod opieką dorosłych****08.6501.029.05--balneologia i medycyna fizykalnazabiegosobodzieńX
51330Dział (pracownia) balneoterapiiUzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci08.1330.019.04--balneologia i medycyna fizykalnazabiegosobodzieńX

* ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DZ. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027-j.t. ze zm.)

** ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 -j.t. ze zm.)

*** świadczenie (produkt) niekontraktowany, limitowany

**** wiek określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

***** zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia z 22 grudnia 2010 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. 2010.252.1698)

****** zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2012 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (DZ. 2012. 971)