Zm.: zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

Dzienniki resortowe

NFZ.2012.39

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 39/2012/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 6 lipca 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.1)), zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 72/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne, zmienionym zarządzeniem Nr 87/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 listopada 2011 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne, zarządzeniem Nr 90/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2011 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne, zarządzeniem Nr 11/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lutego 2012 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne oraz zarządzeniem Nr 23/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2012 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne, wprowadza się następujące zmiany:
1.
w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W przypadku, gdy Świadczeniodawca udziela świadczeń w SOR lub w IP, zobowiązany jest do przekazywania sprawozdania wykonanych czynności, zgodnie z wykazem określonym w załączniku nr 5 do zarządzenia oraz świadczenia określonego w załączniku nr 5a do zarządzenia.";

2.
w § 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. O ile w umowie nie określono inaczej, finansowanie świadczeń udzielanych w IP albo SOR odbywa się w oparciu o stawkę ryczałtu dobowego (R), którego wysokość stanowi sumę dwóch składowych według wzoru:

R = Rs + Rf

gdzie:

R - stawka ryczałtu dobowego,

Rs - składowa ryczałtu za strukturę,

Rf - składowa ryczałtu za funkcję.";

3.
w załączniku nr 2a do zarządzenia w § 4 dodaje się ust. 11 - 13 w brzmieniu:

"11. W ramach porozumienia zawartego pomiędzy właściwym Dyrektorem Oddziału Funduszu a Świadczeniodawcą, którego treść stanowi załącznik nr 6 do umowy, Świadczeniodawca udziela świadczeń, których przyczyną główną jest zgłoszenie się Świadczeniobiorcy do Świadczeniodawcy w następstwie nieprawidłowego postępowania, związanego z ordynacją lekarską naruszającą uprawnienia Świadczeniobiorcy w zakresie refundacji leków. 12. Świadczeniodawca zobowiązany jest do przekazania Oddziałowi Funduszu informacji o zrealizowanych świadczeniach oznaczonych kodem Z04 według ICD - 10, o których mowa w ust. 11, za dany okres rozliczeniowy podlegający rozliczeniu w ramach umowy, wraz z potwierdzoną za zgodność kopią nieprawidłowo wystawionej recepty. 13. Wartość świadczenia, o którym mowa w ust. 12 wynosi 25,00 PLN.";

4.
dodaje się załącznik nr 6 do umowy w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
5.
dodaje się załącznik nr 5a do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§  2.
Zobowiązuje się Dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia zmian wynikających z przepisów niniejszego zarządzenia w zawartych ze Świadczeniodawcami umowach, z którymi zawarto porozumienia, o których mowa w § 1 pkt 3 niniejszego zarządzenia.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2012 r.
______

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887 i Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. Nr 22, poz. 123, Nr 205, poz. 1203 i 1363 oraz z 2012 r. poz. 123 i poz. 476.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

POROZUMIENIE

zawarte w dniu ....................... 2012 roku w siedzibie ............................ Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia celem zabezpieczenia praw pacjentów do przysługujących im refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych od dnia 1 lipca 2012 roku,

pomiędzy

............................................................ Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia

z siedzibą w .......................................................................................................................................

reprezentowanym przez .....................................................................................................................

a

..........................................................................................................................................................

z siedzibą w .......................................................................................................................................

reprezentowanym przez .....................................................................................................................

W związku z zapowiadaną akcją protestacyjną polegającą na wystawianiu recept niezgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. poz. 260), skutkującą ograniczeniem praw pacjenta do refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, kierując się nadrzędną zasadą obowiązku zabezpieczenia świadczeniobiorcom przysługujących im świadczeń wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696 z późn. zm.), ustala się następujące zasady finansowania świadczeń udzielonych w celu zabezpieczenia opieki lekarskiej dla osób, którym zostaną wystawione w ramach protestu recepty uniemożliwiające realizację praw pacjenta:

I. Przyjmuje się rozliczenie za świadczenia udzielone świadczeniobiorcom polegające na:

a) udzieleniu porady lekarskiej zakończonej poprawnym wystawieniem recepty/recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne na wzorze zgodnym z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich oraz

b) przekazaniu do oddziału wojewódzkiego NFZ nieprawidłowo wystawionej recepty/recept, z którą/którymi zgłosił się świadczeniobiorca

po cenie jednostkowej w wysokości... PLN za świadczenie.

II. Z zastrzeżeniem pkt IV, niniejsze porozumienie stanowi podstawę do zawarcia aneksu do umowy łączącej świadczeniodawcę z ................ Oddziałem Wojewódzkim NFŻ w zakresie nim uregulowanym. W treści aneksu zostanie określony maksymalny poziom finansowania świadczeń oraz okres jego obowiązywania. Świadczeniodawca zobowiązuje się do udzielania świadczeń objętych porozumieniem wyłącznie na podstawie pisemnego potwierdzenia takiej konieczności przez....... oddział wojewódzki NFZ.

III. Umowa w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej objętych porozumieniem, może być wypowiedziana przez Oddział Funduszu w każdym czasie z zachowaniem 24 godzinnego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec dnia. Wypowiedzenie może być dokonane pisemnie lub faksem.

IV. W przypadku nie zaistnienia akcji protestacyjnej polegającej na wystawianiu recept niezgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich, skutkującą ograniczeniem praw pacjenta do refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, zapisy niniejszego porozumienia strony uznają za nieobowiązujące.

V. Każda zmiana porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

VI. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ODDZIAŁ NFZ ŚWIADCZENIODAWCA

ZAŁĄCZNIK Nr  2