Zm.: zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Dzienniki resortowe

NFZ.2012.34

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 34/2012/DGL
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 15 czerwca 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt. 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz w związku z art. 48 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 68/2011/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, wprowadza się następujące zmiany:
1)
załącznik nr 1f do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia;
2)
w § 15 po ust. 11 dodaje się ust. 12 w brzmieniu:

"12. Rozliczenie substancji czynnych wymienionych w części D Katalogu substancji czynnych stosowanych w chemioterapii nowotworów sprowadzonych z zagranicy w trybie importu docelowego dla ratowania życia lub zdrowia pacjentów jest możliwe w przypadku gdy sprowadzenie produktu leczniczego z zagranicy nastąpiło na podstawie zgody Ministra Zdrowia wydanej w trybie art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.). Do sprawozdania musi być dołączona kopia decyzji Ministra Zdrowia oraz lista pacjentów, których dotyczy zapotrzebowanie, obejmująca imię, nazwisko, wiek, numer PESEL, o której mowa w § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta dopuszczonych do obrotu bez koniczności uzyskania pozwolenia (Dz. U. z 2012 r. poz. 349).

§  2.
Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia niezbędnych zmian przepisów zarządzenia, o którym mowa w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem, w treści umów zawartych ze świadczeniodawcami.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 444 i Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 2015, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. Nr 22, poz. 123.

ZAŁĄCZNIK

Załącznik Nr  1f

Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii

Część A
Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii nowotworów
każde podanie leku należy sprawozdać jako osobne świadczenie
*- "w skojarzeniu z przeszczepieniem komórek krwiotwórczych"
LpKod substancji czynnej CHNazwa substancji czynnejdroga podaniawielkośćJednostkaWycena punktowa 2012 jednostki leku [pkt]Maksymalna dawka dzienna zaakceptowana przez Konsultantów Krajowych
123456789
15.08.03.0000351Asparaginasuminjza1000j. m.3,2345000 j.m./m2
25.08.03.0000352Bicalutamidump.o.za1mg0,0446150 mg
35.08.03.0000353Bleomycin sulphateinjza1mg0,468660 mg
45.08.03.0000471Bleomycin sulphateinj.za1j. m.0,468660 j
55.08.03.0000354Busulfanump.o.za1mg0,043* 4mg/kg
65.08.03.0000356Carboplatinuminjza1mg0,0513800 mg/m2
75.08.03.0000465Capecitabinump.o.za1mg0,00262800mg/m2
85.08.03.0000444Cetuximabinjza1mg0,8988400 mg/m2
95.08.03.0000358Chlorambucilump.o.za1mg0,04720 mg
105.08.03.0000360Ciclosporinuminj.za1mg0,03115 mg/kg
115.08.03.0000361Cisplatinuminjza1mg0,0991120 mg/m2
125.08.03.0000362Cladribinuminjza1mg2,39569 mg/m2
135.08.03.0000363Cyclophosphamiduminjza1mg0,0047000 mg/m2
145.08.03.0000426Cyclophosphamidump.o.za1mg0,0171000 mg
155.08.03.0000364Cytarabinuminjza1mg0,00986000 mg/m2
165.08.03.0000448Cytarabinum Depocyteinjza1mg13,961650 mg
175.08.03.0000365Dacarbazinuminjza1mg0,01081000 mg/m2
185.08.03.0000370Docetaxeluminjza1mg0,3893100 mg/m2
195.08.03.0000371Doxorubicinuminjza1mg0,098975 mg/m2
205.08.03.0000466Doxorubicinum liposomanuminjza1mg4,718775 mg/m2
215.08.03.0000439Doxorubicinum liposomanum pegylatuminjza1mg12,740550 mg/m2
225.08.03.0000372Epirubicinuminjza1mg0,4523150 mg/m2
235.08.03.0000442Erlotynibp.o.za1mg0,1915150 mg
245.08.03.0000374Etoposiduminjza1mg0,0172000 mg/m2
255.08.03.0000437Etoposidump.o.za1mg0,0119240 mg/m2
265.08.03.0000376Fludarabinuminjza1mg1,279860 mg/m2
275.08.03.0000427Fludarabinump.o.za1mg0,914160 mg/m2
285.08.03.0000377Fluorouraciluminjza1mg0,00162600mg/m2
295.08.03.0000378Fulvestrantinjza1mg0,7588250 mg
305.08.03.0000379Gemcitabinuminjza1mg0,07241250 mg/m2
315.08.03.0000381Hydroxycarbamidump.o.za1mg0,00023000 mg
325.08.03.0000382Idarubicininjza1mg9,243645 mg/m2
335.08.03.0000383Ifosfamiduminjza1mg0,00338000 mg/m2
345.08.03.0000388Interferonum alfainjza1 mlnj. u.412,0 mln j.m.
355.08.03.0000387Interferonum alfainjza1 mlnj. m.412,0 mln j.m.
365.08.03.0000384Interferonum alfa-2ainjza1 mlnj. m.1,678336 mln.j.m.
375.08.03.0000385Interferonum alfa-2binjza1 mlnj. m.1,678320,0 mln j.m/m2
385.08.03.0000386Irinotecanuminjza1mg0,1350 mg/m2
395.08.03.0000389Isotretinoinump.o.za1mg0,028160 mg/m2
405.08.03.0000453Lanreotiduminjza60mg307,2120 mg
415.08.03.0000454Lanreotiduminjza90mg409,16120 mg
425.08.03.0000455Lanreotiduminjza120mg512,178120 mg
435.08.03.0000452Lanreotiduminjza30mg286,845120 mg
445.08.03.0000430Melphalanump.o.za1mg0,014310 mg/m2
455.08.03.0000441Mercaptopurinump.o.za1mg0,0011100 mg/m2
465.08.03.0000396Methotrexatuminjza1mg0,009918000 mg/m2
475.08.03.0000440Methotrexatump. o.za1mg0,007930 mg
485.08.03.0000398Mitomycinuminjza1mg0,688540 mg/m2
495.08.03.0000399Mitotanump.o.za1mg0,003810000 mg
505.08.03.0000451Octreotiduminjza10mg309,77430 mg
515.08.03.0000450Octreotiduminjza20mg414,31630 mg
525.08.03.0000449Octreotiduminjza30mg506,2630 mg
535.08.03.0000403Oxaliplatinuminjza1mg0,1130 mg/m2
545.08.03.0000404Paclitaxeluminjza1mg0,1761220 mg/m2
555.08.03.0000405Pegasparagasuminjza1j. m.0,11932500 j.m/m2
565.08.03.0000407Pemetreksedinjza1mg0,8397500 mg/m2
575.08.03.0000412Rituximabuminjza1mg1,0595500 mg/m2
585.08.03.0000413Tamoxifenump.o.za1mg0,001940 mg
595.08.03.0000415Teniposiduminjza1mg0,1047300 mg/m2
605.08.03.0000418Tioguaninump.o.za1mg0,0073200 mg/m2
615.08.03.0000419Topotecanuminjza1mg26,221,5 mg/m2
625.08.03.0000467Topotecanump.o.za1mg172,3 mg/m2
635.08.03.0000420Tretinoinump.o.za1mg0,11245 mg/m2
645.08.03.0000422Vinblastinuminjza1mg0,547318,5 mg/m2
655.08.03.0000423Vincristinuminjza1mg2,87592 mg/m2
665.08.03.0000425Vinorelbinuminjza1mg0,813330 mg/m2
675.08.03.0000433Vinorelbinump.o.za1mg1,064880 mg/m2
Część B - Katalog substancji czynnych stosowanych w terapii nowotworów został określony w:

1) załączniku Nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. Nr 140, poz. 1143, z późn.zm.) oraz

2) załączniku Nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. Nr 111, poz. 653, z późn. zm)

Część C
* każde podanie leku należy sprawozdać jako osobne świadczenie
Katalog substancji czynnych stosowanych w terapii wspomagającej
LpKod substancji czynnej CHNazwa substancji czynnejdroga podaniawielkośćJednostkaWycena punktowa 2012 jednostki leku [pkt]
12345678
15.08.03.0000470Acidium levofolinicuminjza1mg0,0313
25.08.03.0000355Calcii folinasinjza1mg0,0313
35.08.03.0000436Calcii folinasp.o.za1mg0,025
45.08.03.0000429Darbepoetin alfainjza1mcg0,75
55.08.03.0000369Dexrazoxani hydrochloriduminjza1mg0,1044
65.08.03.0000373Erythropoetinuminjza1000j. m.3,857
75.08.03.0000375Filgrastimuminjza1 mlnj. m.0,5446
85.08.03.0000391Lenograstimuminjza1 mlnj. u.0,4263
95.08.03.0000395Mesnuminjza1mg0,0011
105.08.03.0000432Ondansetronuminjza1mg0,038
115.08.03.0000402Ondansetronump.o.za1mg0,1080
125.08.03.0000435Pegfilgrastiminjza1mg63,3333
135.08.03.0000411Rasburicasuminjza1mg17,8904
145.08.03.0000446Tropisetronuminjza1mg0,78
Część D
Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii nowotworów
sprowadzonych z zagranicy w trybie importu docelowego dla ratowania życia pacjentów
każde podanie leku należy sprawozdać jako osobne świadczenie
*- "w skojarzeniu z przeszczepieniem komórek krwiotwórczych""
LpKod substancji czynnej CHNazwa substancji czynnejdroga podaniawielkośćJednostkaWycena punktowa 2012 jednostki leku [pkt]Maksymalna dawka dzienna zaakceptowana przez Konsultantów Krajowych
123456789
15.08.03.0000357Carmustinum(1)injza1mgimp. doc.* 300mg/m2
25.08.03.0000359Chlormethinum(1)injza1mgimp. doc.0,4 mg/kg
35.08.03.0000366Dactinomycinum(1)injza1mgimp. doc.5 mg
45.08.03.0000367Daunorubicinum(1)injza1mgimp. doc.60 mg/m2
55.08.03.0000392Lomustinum(1)p.o.za1mgimp. doc.* 200 mg/m2
65.08.03.0000393Melphalanum(1)injza1mgimp. doc.* 200 mg/m2
75.08.03.0000400Mitoxantronum(1)injza1mgimp. doc.14 mg/m2
85.08.03.0000410Procarbazinum(1)p.o.za1mgimp. doc.100 mg/m2
95.08.03.0000416Thalidomidum(1)p.o.za1mgimp. doc.300 mg
105.08.03.0000417Thiotepum(1)injza1mgimp. doc.* 300 mg/m2
115.08.03.0000421Trofosfamidum(1)p.o.za1mgimp. doc.* 150 mg
125.08.03.0000424Vindesinum(1)injza1mgimp. doc.5 mg/m2
135.08.03.0000480Bleomycin sulphate z importu docelowego(1)injza1mg0,433460 mg
145.08.03.0000481Bleomycin sulphate z importu docelowego(1)inj.za1j. m.0,000460 j
155.08.03.0000482Carboplatinum z importu docelowego(1)injza1mg0,0375800 mg/m2
165.08.03.0000474Cisplatinum z importu docelowego(1)injza1mg0,0796120 mg/m2
175.08.03.0000484Cyclophosphamidum z importu docelowego(1)injza1mg0,00557000 mg/m2
185.08.03.0000485Cyclophosphamidum z importu docelowego(1)p.o.za1mg0,00551000 mg
195.08.03.0000486Cytarabinum z importu docelowego(1)injza1mg0,00946000 mg/m2
205.08.03.0000487Dacarbazinum z importu docelowego(1)injza1mg0,10231000 mg/m2
215.08.03.0000475Doxorubicinum z importu docelowego(1)injza1mg0,148075 mg/m2
225.08.03.0000476Doxorubicinum liposomanum z importu docelowego(1)injza1mg6,119275 mg/m2
235.08.03.0000477Doxorubicinum liposomanum pegylatum z importu docelowego(1)injza1mg12,050350 mg/m2
245.08.03.0000490Epirubicinum z importu docelowego(1)injza1mg0,2288150 mg/m2
255.08.03.0000478Etoposidum z importu docelowego(1)injza1mg0,04922000 mg/m2
265.08.03.0000479Etoposidum z importu docelowego(1)p.o.za1mg0,0492240 mg/m2
275.08.03.0000491Gemcitabinum z importu docelowego(1)injza1mg0,00661250 mg/m2
285.08.03.0000492Ifosfamidum z importu docelowego(1)injza1mg0,00808000 mg/m2
295.08.03.0000493Methotrexatum z importu docelowego(1)injza1mg0,013318000 mg/m2
305.08.03.0000494Methotrexatum z importu docelowego(1)p. o.za1mg0,013330 mg
315.08.03.0000495Mitomycinum z importu docelowego(1)injza1mg1,303340 mg/m2
325.08.03.0000497Paclitaxelum z importu docelowego(1)injza1mg0,0799220 mg/m2

(1) sprowadzanego na wniosek Świadczeniodawcy na podst. art. 4 Ustawy Prawo farmaceutyczne Dz.U.2008.45.271 (z późn. zm.)