Zm.: zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne.

Dzienniki resortowe

NFZ.2010.9.18

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2010/DSM
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 7 kwietnia 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne

Na postawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 161a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)), zarządza się co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 53/2009/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne wprowadza się następujące zmiany:
1)
załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817,i Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374.

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

1. Kwalifikacje personelu uprawnionego do wykonywania medycznych czynności ratunkowych
1.1 Specjalistyczne
Kwalifikacje zgodne z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego.
1.2 Podstawowe
Kwalifikacje zgodne z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego.
2.Wymagania dotyczące składu osobowego zespołów ratownictwa medycznego
2.1 Specjalistyczne
2.1.1 Wymagany skład osobowy zespołuZgodny z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego.
2.1.2 RankingująceLekarz posiadający tytuł specjalisty lub specjalizujący się w dziedzinie medycyny ratunkowej
2.2 Podstawowe
2.2.1 Wymagany skład osobowy zespołuZgodny z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego.
3. Wymagania dotyczące środka transportu drogowego
3.1 Wymagania techniczne środka transportu drogowegoSpełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane zgodnie z przepisami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
3.1.1 Specjalistyczne3.1.2 Podstawowe
Cechy techniczne i jakościowe określone w obowiązującej Polskiej Normie PN-EN 1789 dla środka transportu drogowego typu B lub typu C.Cechy techniczne i jakościowe określone w obowiązującej Polskiej Normie PN-EN 1789 dla środka transportu drogowego typu B.
4. Wymagania dotyczące środka transportu wodnego
4.1 Wymagania techniczne środka transportu wodnegoZaprojektowany i wyposażony do transportu pacjentów w obszarach przybrzeżnych oraz na jeziorach i rzekach, do przewozu zespołu medycznego do miejsc nagłych przypadków w celu szybkiego leczenia lub przetransportowania ciężko chorych lub rannych osób.
4.1.1 Przedział medycznyPrzystosowany do przewozu co najmniej dwuosobowego zespołu ratownictwa medycznego i co najmniej jednego pacjenta na noszach. Skonstruowany w sposób umożliwiający swobodny dostęp do życiowo ważnych części ciała pacjenta w celu zapewnienia właściwego leczenia, monitorowania i opieki.
4.1.2 Przedział medyczny - inne wymagania1) powinien posiadać system grzejny, zdolny do podwyższania temperatury w przedziale medycznym z 0°C do + 18°C w ciągu 10 minut, w temperaturze na zewnątrz środka transportu medycznego równej 0°C;

2) oświetlenie wewnętrzne: przedział dla pacjenta, co najmniej 300 luksów z możliwością obniżenia oświetlenia do 10 luksów; przestrzeń sąsiadująca, co najmniej 50 luksów;

3) zabezpieczony system wentylacji;

4) źródła zasilania: co najmniej dwa wyjścia 12 V DC i jedno dodatkowe wyjście dostarczające napięcie akumulatora środka transportu wodnego. Wyjścia te powinny być dostępne w odniesieniu do wyposażenia medycznego i umieszczone w miejscu przechowywania lub użytkowania wyrobu medycznego. W celu umożliwienia ładowania akumulatorów w wyrobach medycznych, złącze powinno być zamontowane na zewnątrz. Na zewnątrz powinno być zamontowane złącze źródła zasilania elektrycznego, aby umożliwić wstępne podgrzewanie silnika i przedziału medycznego (jeśli jest to potrzebne);

5) system zamocowań dla wyrobów medycznych, w tym zabezpieczenie przed przemieszczaniem w środkach transportu.

5. Wymagania dotyczące wyposażenia medycznego środka transportu zgodnie z Polską Normą PN-EN 1789:2008 "Pojazdy medyczne i ich wyposażenie - ambulanse drogowe"
5.1Wyposażenie służące do przenoszenia pacjenta
WyróbIlość minimalna dla podstawowego i specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznegoIlość minimalna dla wodnego zespołu ratownictwa medycznego
5.1.1Nosze główne /z podwoziem11
5.1.2Nosze podbierające1-
5.1.3Materac próżniowy11
5.1.4Urządzenie do przenoszenia pacjenta siedzącego (o ile nosze główne nie spełniają funkcji tych wyrobów) 1-
5.1.5Płachta do przenoszenia lub materac do przenoszenia11
5.1.6Długa deska stabilizująca kręgosłup uzupełniona unieruchomieniem głowy i pasami mocującymi1-
5.2Wyposażenie unieruchamiające
WyróbIlość minimalna dla podstawowego i specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznegoIlość minimalna dla wodnego zespołu ratownictwa medycznego
5.2.1Zestaw unieruchamiający do złamań11
5.2.2Zestaw unieruchamiający górny szyjny odcinek kręgosłupa

Zestaw kołnierzy szyjnych

11
5.2.3Rozszerzone unieruchomienie górnego odcinka kręgosłupa

Urządzenie do ewakuacji lub krótka deska stabilizująca kręgosłup (jedno z nich)

11
5.3Wyposażenie do wentylacji/oddychania
WyróbIlość minimalna dla podstawowego i specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznegoIlość minimalna dla wodnego zespołu ratownictwa medycznego
5.3.1Stacjonarny pojemnik tlenu. Minimum 2 000 l (w temperaturze normalnej i pod ciśnieniem normalnym), przepływomierz/ miernik przepływu o maksymalnym przepływie co najmniej 15 l/min i z zaworem regulacyjnym11
szybkozłączka11
5.3.2Przenośny zbiornik tlenu. Minimum 400 l, (w temperaturze normalnej i pod ciśnieniem normalnym), przepływomierz/miernik przepływu o maksymalnym przepływie, co najmniej 15 l/min i z zaworem regulacyjnym11
szybkozłączka11
5.3.3Worek samorozprężalny z wlotem dla tlenu, maskami i rurkami do udrożnienia dróg oddechowych dla wszystkich grup wiekowych oraz rezerwuarem tlenu11
5.3.4Mechaniczne urządzenie do odsysania o minimalnym ciśnieniu 65 kPa i minimalnej pojemności 1 l11
5.3.5Przenośne urządzenie do odsysania11
5.4Wyposażenie diagnostyczne
WyróbIlość minimalna dla podstawowego i specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznegoIlość minimalna dla wodnego zespołu ratownictwa medycznego
5.4.1Aparat do ręcznego pomiaru ciśnienia krwi, rozmiary mankietów 10 cm - 66 cm11
5.4.2Oksymetr1-
5.4.3Stetoskop11
5.4.4Termometr (zakres minimalny od 28°C do 42°C) 11
5.4.5Urządzenie do oznaczania glukozy we krwi11
5.4.6Latarka diagnostyczna11
5.5Leki
Rodzaj lekuIlość minimalna dla podstawowego i specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznegoIlość minimalna dla wodnego zespołu ratownictwa medycznego
5.5.1Przeciwbólowy11
5.6Wyposażenie do infuzji
WyróbIlość minimalna dla podstawowego i specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznegoIlość minimalna dla wodnego zespołu ratownictwa medycznego
5.6.1Płyny infuzyjne, litry44
5.6.2Zestawy do iniekcji i infuzji22
5.6.3Układ do infuzji przeznaczony do podawania płynu ogrzanego do (37 ± 2) °C (nie wymaga się, aby ten układ był przenośny) 11
5.6.4Uchwyt do zestawów do infuzji22
5.6.5Urządzenie do infuzji pod ciśnieniem11
5.7Wyposażenie do postępowania w nagłych stanach zagrożenia zdrowotnego
WyróbIlość minimalna dla podstawowego zespołu ratownictwa medycznegoIlość minimalna dla specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznegoIlość minimalna dla wodnego zespołu ratownictwa medycznego
5.7.1Defibrylator z rejestratorem rytmu i danych pacjenta a111
5.7.2Monitor kardiologiczny a111
5.7.3Kardiostymulator zewnętrzny a111
5.7.4Przenośny zestaw rurek do udrażniania dróg oddechowych (p.a.c.s.)

Worek samorozprężalny ręczny

Maska z ustnikiem do wentylacji z wlotem dla tlenu

Rurki ustno- i nosowo-gardłowe

Ssak

Cewniki do odsysania

111
5.7.5Przenośny rozszerzony zestaw do udrażniania dróg oddechowych (p.a.c.s.)

Zawartość przenośnego zestawu rurek do udrażniania dróg oddechowych (p.a.c.s.)

Zestaw do infuzji - łącznie z odpowiednimi kaniulami dożylnymi zakładanymi na stałe Zestaw do podawania płynów infuzyjnych

Płyny infuzyjne

Samoprzylepne materiały do mocowania

Zestaw do intubacji - zawierający rękojeść(-ci) laryngoskopu i odpowiednie łopatki

Kleszczyki Magilla

Mandryny/prowadnice do wprowadzania

Rurki dotchawicze z łącznikami

Zacisk do rurki do napełniania mankietu Mocowania rurek

Stetoskop

Zestaw do podawania leków

111
5.7.6Aparat do nebulizacji11-
5.7.7Zestaw do drenażu klatki piersiowej-11b
5.7.8Wolumetryczna pompa infuzyjna-1-
5.7.9Kaniule do wkłuć centralnych-11b
5.7.10Respirator ratowniczo-transportowy111
5.7.11Zastawka wytwarzająca dodatnie ciśnienie końcowe wydechowe (PEEP), regulowana lub o stałym ciśnieniu-11
5.7.12Kapnometr-1-
a Jeżeli to pożądane, jedno urządzenie może spełniać dwie lub kilka z tych funkcji.

b Wymagany tylko w wodnych specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego.

5.8Wyroby bandażowanie i pielęgnacja
WyróbIlość minimalna dla podstawowego i specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznegoIlość minimalna dla wodnego zespołu ratownictwa medycznego
5.8.1Pościel11
5.8.2Koce22
5.8.3Materiały do opatrywania ran11
5.8.4Materiały do leczenia oparzeń termicznych i chemicznych11
5.8.5Miska nerkowata11
5.8.6Worek na wymiociny12
5.8.7Pojemnik na mocz (niewykonany ze szkła) 11
5.8.8Pojemnik na zużyte materiały ostre11
5.8.9Zgłębnik żołądkowy z wyposażeniem11
5.8.10Rękawice chirurgiczne sterylne, liczba par55
5.8.11Rękawice jednorazowego użytku niesterylne100100
5.8.12Zestaw porodowy11
5.8.13Worek na odpady11
5.8.14Worek na odpady medyczne11
5.8.15Nieprzepuszczalne prześcieradło na nosze11
5.9Środki ochrony indywidualnej (dla każdego członka zespołu)
WyróbIlość minimalna dla podstawowego i specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznegoIlość minimalna dla wodnego zespołu ratownictwa medycznego
5.9.1Podstawowa odzież ochronna, w tym odblaskowa kamizelka lub kurtka o intensywnej widzialności11
5.9.2Rękawice ochronne/do szczątków, liczba par11
5.9.3Obuwie ochronne, liczba par11
5.9.4Kask ochronny11
5.9.5Środki ochrony indywidualnej chroniące przed zakażeniem11
5.9.6Kamizelka ratunkowa-1
5.10Wyposażenie ratownicze i ochronne
WyróbIlość minimalna dla podstawowego i specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznegoIlość minimalna dla wodnego zespołu ratownictwa medycznego
5.10.1Materiały do czyszczenia i dezynfekcji11
5.10.2Nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa1-
5.10.3Trójkąt ostrzegawczy/oświetlenie ostrzegawcze2-
5.10.4Reflektor punktowy11
5.10.5Gaśnica11
5.11Łączność
WyróbIlość minimalna dla podstawowego i specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznegoIlość minimalna dla wodnego zespołu ratownictwa medycznego
5.11.1Nadajnik-odbiornik radiowy zainstalowany w pojeździe11
5.11.2Przenośny nadajnik-odbiornik radiowy11
5.11.3Dostęp do publicznej sieci telefonicznej np. przez zwyczajny nadajnik radiowy lub przenośny telefon (komórkowy) 11
5.11.4Przenośny alarmowy układ przywołujący, liczba na osobę (może być elementem przenośnego odbiornika radiowego) 11
5.11.5Wewnętrzna łączność między kierowcą i przedziałem dla pacjenta1-
6. Inne wymagania
6.1 Inne wymaganiaPosiadanie najpóźniej w dniu rozpoczęcia obowiązywania umowy łącza radiowego umożliwiającego przyjmowanie powiadomień o zdarzeniach z centrów powiadamiania ratunkowego lub numerów alarmowych.
6.2 Dodatkowo ocenianePosiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych ratownictwa medycznego w odniesieniu do miejsca wyczekiwania w rejonie operacyjnym.
6.3 Dodatkowo ocenianeZapewnienie realizacji świadczeń samodzielnie bez udziału podwykonawców.
6.4 Dodatkowo ocenianeNiekorzystanie z zapisów art. 63 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym w okresie obowiązywania umowy.
6.5 Dodatkowo ocenianeWyposażenie w system nadzoru obiektów mobilnych w oparciu o monitoring satelitarny umożliwiający monitorowanie rejonu operacyjnego określonego w danym postępowaniu również w przypadku, gdy system ten gwarantowany jest przez wojewodę.