Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2012.60

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 46
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 23 listopada 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków odbywania praktyki oraz przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych na stanowisko inspektora kontroli skarbowej

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 44 Ministra Finansów z dnia 21 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków odbywania praktyki oraz przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych na stanowisko inspektora kontroli skarbowej (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 11, poz. 49) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 12 otrzymuje brzmienie:

"§ 12. 1. Egzamin przeprowadzany jest co najmniej raz w roku kalendarzowym.

2. Przewodniczący zamieszcza na stronach internetowych Ministerstwa Finansów, nie później niż 3 miesiące przed terminem egzaminu, informację o terminie jego przeprowadzenia oraz wykaz tytułów aktów prawnych, z których wybrane zagadnienia stanowią podstawę opracowania pytań testowych.

3. Zdający składa wniosek o dopuszczenie do egzaminu w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji, o której mowa w ust. 2, z załączonym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby egzaminu. Wniosek może być wnoszony pisemnie albo w formie elektronicznej, na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu, w którym zatrudniony jest zdający.

4. Organy administracji skarbowej przesyłają do Departamentu, w terminie 30 dni od dnia opublikowania informacji, o której mowa w ust. 2, listy zdających.

5. Naczelnicy urzędów skarbowych i naczelnicy urzędów celnych przesyłają listy, o których mowa w ust. 4, za pośrednictwem odpowiednio dyrektora właściwej izby skarbowej albo dyrektora właściwej izby celnej.";

2) § 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. Przewodniczący zamieszcza, nie później niż w terminie 21 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu, na stronie Ministerstwa Finansów, listę zdających dopuszczonych do egzaminu wraz z informacją o miejscu jego przeprowadzenia.";

3) w § 18:
a) w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Przewodniczący albo wiceprzewodniczący komisji wyklucza z udziału w egzaminie zdającego, który w trakcie egzaminu posługiwał się materiałami pomocniczymi, porozumiewał się z innymi osobami lub zakłócał przebieg egzaminu.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W trakcie egzaminu, w uzasadnionych przypadkach, członek komisji może wyrazić zgodę na opuszczenie sali egzaminacyjnej przez zdającego. Na czas nieobecności zdający przekazuje członkowi komisji arkusz odpowiedzi oraz test egzaminacyjny.";

4) § 20 i 21 otrzymują brzmienie:

"§ 20. 1. Przewodniczący zamieszcza na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu, wyniki egzaminu podając numer ewidencyjny karty, nazwę jednostki organizacyjnej, w której zatrudniony jest zdający oraz liczbę otrzymanych punktów.

2. Zdającemu przysługuje prawo wglądu do arkusza odpowiedzi, oznaczonego jego numerem ewidencyjnym karty, w terminie 21 dni od dnia opublikowania wyników egzaminu.

3. Od wyniku egzaminu nie przysługuje odwołanie.

§ 21. 1. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej wydaje zaświadczenia potwierdzające uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu w terminie 30 dni od dnia opublikowania wyników egzaminu. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik do zarządzenia.

2. Przewodniczący przesyła zdającemu zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia podpisania, za pośrednictwem jednostki organizacyjnej, w której zatrudniony jest zdający.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 230, poz. 1371 i Nr 240, poz. 1439 oraz z 2012 r. poz. 362.