Zm.: zarządzenie w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych i aresztów śledczych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CZSW.2005.2.3

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 czerwca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/05
DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
z dnia 1 czerwca 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych i aresztów śledczych

Na podstawie art. 72 § 4a i art. 208 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 6/03 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 1 września 2003 r. w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych i aresztów śledczych w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
lp. 69 otrzymuje brzmienie:
1234567
69.Warszawa-Białołęka
Areszt Śledczyareszt śledczyMponadto:

- kobiety i mężczyźni

skierowani do ośrodka

diagnostycznego

03-016 Warszawa

ul. Ciupagi 1

miasto na prawach powiatu

oddziały:- tymczasowo aresztowani

chorzy na cukrzycę

insulinozależną

zakład karny typu zamkniętego dla odbywających karę po raz pierwszyP-1/z

P-1/p

M}

}

}

}

}

zakład karny typu zamkniętego dla młodocianychM-1/pM}

}

}

}

zakład karny typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszyP-2/z

P-2/p

M} wyłącznie uczniowie

}

}

}

}

zakład karny typu półotwartego dla młodocianychM-2/pM}

}

}

}

zakład karny typu otwartego dla odbywających karę po raz pierwszyP-3/z

P-3/p

M}

}

}

}

}

zakład karny typu otwartego dla młodocianychM-3/pM}

}

2)
lp. 91 otrzymuje brzmienie:
1234567
91.Niskoponadto skazani mężczyźni niezbędni do obsługi jednostki
Areszt Śledczyareszt śledczy K} z wyjątkiem

} osób

37-400 Nisko

Pl. Wolności 15

pow. niżański

oddziały:

zakład karny typu zamkniętego

P-1/z, P-1/p

M-1/p

R-1/z, R-1/p

K} wymienionych } w pkt I i II } "Uwag"

}

}

zakład karny typu półotwartegoP-2/z, P-2/p

M-2/p

R-2/z, R-2/p

K
zakład karny typu otwartegoP-3/z, P-3/p

M-3/p

R-3/z, R-3/p

K
3)
lp. 95 otrzymuje brzmienie:
1234567
95.Dębicaponadto skazani (P-2/z, P-2/p, R-2/z, R-2/p) chorzy na cukrzycę insulinozależną
Zakład Karnyzakład karny typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszyP-2/z

P-2/p

M
39-200 Dębica

ul. Sandomierska 1

pow. dębicki

oddział:
zakład karny typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnychR-2/z

R-2/p

M
4)
lp. 101 otrzymuje brzmienie
1234567
101.Rzeszów-Załęże

Zakład Karny

zakład karny typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych R-1/z

R-1/p

R-1/t

Mponadto:

- skierowani do oddziałów

terapeutycznych dla osób:

- z niepsychotycznymi

zaburzeniami

psychicznymi lub

upośledzonych umysłowo

skazani (R-1/t)

35-959 Rzeszów

Załęże 16

miasto na prawach powiatu

oddziały: - uzależnionych od środków

odurzających lub

psychotropowych

tymczasowo aresztowani

i skazani (R-1/t)

areszt śledczyM- skierowani do oddziału dla

tymczasowo aresztowanych i

skazanych (P-1/z, P-1/p,

M-1/p, R-1/z, R-1/p oraz

P-1/t, M-1/t, R-1/t

zakwalifikowanych do

systemu terapeutycznego

poza oddziałem

terapeutycznym),

zakład karny typu zamkniętego dla odbywających karę po raz pierwszyP-1/z

P-1/p

P-1/t

M zakwalifikowanych jako

wymagający osadzenia w

wyznaczonym oddziale lub

celi aresztu śledczego lub

zakładu karnego typu

zamkniętego w warunkach

zapewniających wzmożoną

ochronę społeczeństwa i

bezpieczeństwo aresztu lub

zakładu

- tymczasowo aresztowani i

skazani (P-1/z, P-1/p,

P-1/t, R-1/z, R-1/p,

R-1/t) chorzy na cukrzycę

insulinozależną

- kobiety i mężczyźni

skierowani do ośrodka

diagnostycznego

- skazani bez względu na

grupę i podgrupę

klasyfikacyjną objęci

programem terapii dla

sprawców przestępstw

przeciwko wolności

seksualnej i obyczajności

5)
lp. 136 otrzymuje brzmienie:
1234567
136.Lubliniec
Zakład Karnyzakład karny typu zamkniętegoP-1/z, P-1/p P-1/t,K}

}

ponadto:
42-700 Lubliniec

ul. Sobieskiego 6

pow. lubliniecki

M-1/p, M-1/t R-1/z, R-1/p R-1/t}

}

}

- skierowane do oddziałów

terapeutycznych dla osób:

- z niepsychotycznymi

oddziały:} z wyjątkiem

} osób

} wymienionych

} w pkt II

} "Uwag"

}

zaburzeniami

psychicznymi lub

upośledzonych umysłowo

kobiety (P-1/t, M-1/t,

R-1/t),

- uzależnionych od środków

areszt śledczyK}

}

odurzających lub

psychotropowych

tymczasowo aresztowane i

skazane kobiety (P-1/t,

M-1/t, R-1/t)

zakład karny typu półotwartegoP-2/z, P-2/p M-2/p

R-2/z, R-2/p

K- skazani mężczyźni

niezbędni do obsługi

jednostki

zakład karny typu otwartegoP-3/z, P-3/p M-3/p R-3/z, R-3/pK- tymczasowo aresztowane i

skazane kobiety (P-1/z,

P-1/p, P-1/t, M-1/p,

M-1/t, R-1/z, R-1/p,

R-1/t, P-2/z, P-2/p,

M-2/p, R-2/z, R-2/p,

P-3/z, P-3/p, M-3/p,

R-3/z, R-3/p) chore

na cukrzycę

insulinozależną

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania.
______

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1318, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 111, poz. 1194 i Nr 151, poz. 1686, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 121, poz. 1033 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, oraz z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703.