Zm.: zarządzenie w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych i aresztów śledczych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CZSW.2004.1.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 lutego 2004 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1
DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
z dnia 11 lutego 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych i aresztów śledczych

Na podstawie art. 72 § 4a i art. 208 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 z poźn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 1 września 2003r. w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych i aresztów śledczych w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
lp. 5 otrzymuje brzmienie:
1234567
5.Świdnica

Areszt Śledczy

58-100 Świdnica

ul. Trybunalska 16

pow. świdnicki

areszt śledczy

oddziały:

Mz wyjątkiem osób wymienionych w pkt II "Uwag"
zakład karny typu zamkniętego dla odbywających karę po raz pierwszyP-1/z

P-1/p

M
zakład karny typu zamkniętego dla młodocianychM-1/pM
2)
lp. 24 otrzymuje brzmienie:
1234567
24.Grudziądz

Zakład Karny Nr 1

86-300 Grudziądz

ul. Wybickiego 10/22

miasto na prawach powiatu

zakład karny typu zamkniętegoP-1/z,

P-1/p

P-1/t

M-1/p,

M-1/t

R-1/z,

R-1/p,

R-1/t

Kponadto:

- skazane kobiety

skierowane do oddziałów

terapeutycznych dla osób:

- z niepsychotycznymi

zaburzeniami

psychicznymi lub

upośledzonych umysłowo

(P-1/t, M-1/t, R-1/t)

- uzależnionych od

alkoholu (P-1/t, M-1/t,

R-1/t, P-2/t, M-2/t,

R-2/t)

oddziały:- kobiety od siódmego

miesiąca ciąży

- kobiety podlegające

leczeniu szpitalnemu

- matki z dziećmi

- chorzy na cukrzycę

insulinozależną:

areszt śledczyK - tymczasowo aresztowane

i skazane kobiety,

- skazani mężczyźni

(P-2/z, P-2/p, M-2/p)

- tymczasowo aresztowani i

skazani wymagający

całodobowej opieki

lekarskiej

zakład karny typu półotwartegoP-2/z,

P-2/p

P-2/t

M-2/p,

M-2/t

R-2/z,

R-2/p

R-2/t

K
zakład karny typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszyP-2/z

P-2/p

M
zakład karny typu półotwartego dla młodocianychM-2/pM
3)
lp. 71 otrzymuje brzmienie:
1234567
71.Warszawa-Mokotówponadto:
Areszt Śledczy

02-521 Warszawa

ul. Rakowiecka 37

miasto na prawach powiatu

areszt śledczy M- kobiety i mężczyźni

podlegający leczeniu

szpitalnemu

- tymczasowo aresztowani

chorzy na cukrzycę

insulinozależną

- tymczasowo aresztowani i

skazani wymagający

całodobowej opieki

lekarskiej

- skierowani do oddziału

dla tymczasowo

aresztowanych i skazanych

(P-1/z,P-1/p, M-1/p,

R-1/z R-1/p oraz P-1/t,

M-1/t, R-1/t

zakwalifikowanych do

systemu terapeutycznego

poza oddziałem

terapeutycznym),

zakwalifikowanych jako

wymagający osadzenia w

wyznaczonym oddziale lub

celi aresztu śledczego

lub zakładu karnego typu

zamkniętego w warunkach

zapewniających wzmożoną

ochronę społeczeństwa i

bezpieczeństwo aresztu

lub zakładu

oddziały:
areszt śledczyK) wyłącznie tymczasowo

) aresztowane

) zakwalifikowane jako

) wymagające osadzenia w

) wyznaczonym oddziale

) lub celi aresztu

} śledczego lub zakładu

) karnego typu zamkniętego

) w warunkach

) zapewniających wzmożoną

) ochronę społeczeństwa i

) bezpieczeństwo aresztu

) lub zakładu

zakład karny typu zamkniętegoP-1/z,

P-1/p

R-1/z,

R-1/p

M)

)

}

)

)

zakład karny typu półotwartegoP-2/z,

P-2/p

R-2/z,

R-2/p

M) wyłącznie skazani do

) obsługi Drukami Nr 1 i

} Gospodarstwa Pomocniczego

) - Stacji Obsługi

) Samochodów oraz uczniowie

zakład karny typu otwartegoP-3/z,

P-3/p

R-3/z,

R-3/p

M}

}

}

zakład karny typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnychR-1/tM} wyłącznie skazani

} skierowani do oddziału

} terapeutycznego dla osób

} uzależnionych od alkoholu

zakład karny typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnychR-2/tM}

}

}

}

4)
lp. 152 otrzymuje brzmienie:
1234567
152.Barczewo
Zakład Karny

11-010 Barczewo

ul. Klasztorna 5

pow. olsztyński

zakład karny typu zamkniętego dla odbywających karę po raz pierwszyP-1/z

P-1/p

Mponadto:

- mężczyźni podlegający

leczeniu szpitalnemu

- skierowani do oddziału

dla tymczasowo

aresztowanych i skazanych

(P-1/z, P-1/p, M-1/p,

R-1/z R-1/p oraz P-1/t,

M-1/t, R-1 /t

zakwalifikowanych do

systemu terapeutycznego

poza oddziałem

terapeutycznym),

zakwalifikowanych jako

wymagający osadzenia w

wyznaczonym oddziale lub

celi aresztu śledczego

lub zakładu karnego typu

zamkniętego w warunkach

zapewniających wzmożoną

ochronę społeczeństwa i

bezpieczeństwo aresztu

lub zakładu

- tymczasowo aresztowani i

skazani (P-1/z, P-1/p,

R-1/z, R-1/p, R-1/t)

chorzy na cukrzycę

insulinozależną

- skazani skierowani do

oddziału terapeutycznego

dla osób uzależnionych od

alkoholu (R-1/t)

- tymczasowo aresztowani i

skazani wymagający

całodobowej opieki

lekarskiej

oddziały:
areszt śledczyM
zakład karny typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnychR-1/z

R-1/p

M
zakład karny typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnychR-2/tM)

) (wyłącznie skazani

} skierowani do oddziału

) terapeutycznego dla osób

) uzależnionych od alkoholu

)

5)
uwagi otrzymują brzmienie:

UWAGI:

I. - nie mogą przebywać osoby zakwalifikowane jako wymagające osadzenia w areszcie śledczym lub w zakładzie karnym typu zamkniętego w warunkach zapewniających ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo aresztu lub zakładu, a ponadto nie mogą być przyjmowane doprowadzone osoby, o których mowa w art. 88 § 4, 88a § 2 oraz 212a § 3 i 4 kkw;

II. - nie mogą przebywać osoby zakwalifikowane jako wymagające osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi aresztu śledczego lub zakładu karnego typu zamkniętego w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo aresztu lub zakładu;

III. - mogą przebywać tymczasowo aresztowani oraz skazani zakwalifikowani do odbywania kary w warunkach zakładu karnego typu zamkniętego, skierowani indywidualnie przez wyznaczony areszt śledczy ze względu na małe zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa;

IV. - zakład karny przyjmuje osadzonych doprowadzonych po ucieczce oraz tych, którzy korzystając z zezwoleń na opuszczenie zakładu karnego nie powrócili do niego w wyznaczonym terminie, a także skazanych i ukaranych po przerwie w wykonaniu kary, jeżeli zwolnienie na przerwę nastąpiło z tego zakładu;

V. - adnotacja w rubryce 7 "...podlegający leczeniu szpitalnemu", "skierowani do ośrodka diagnostycznego" oraz "...wymagający całodobowej opieki lekarskiej" oznacza, iż do szpitala, ośrodka diagnostycznego lub jednostki penitencjarnej mogą być kierowani tymczasowo aresztowani a także skazani bez względu na grupę i podgrupę klasyfikacyjną;

VI. - nie mogą przebywać tymczasowo aresztowani i skazani, którym w indywidualnej dokumentacji medycznej odnotowano, że:

- wymagają całodobowej opieki lekarskiej,

- ze względu na stan zdrowia powinni przebywać w pobliżu szpitala publicznego zakładu opieki zdrowotnej;

VII. - tymczasowo aresztowani po wyroku skazującym sądu pierwszej instancji, nie wyrażający zgody na stosowanie względem nich przepisów o wykonywaniu kary pozbawienia wolności, którzy powinni być przenoszeni do oddziałów aresztów śledczych przy zakładach karnych, w szczególności w razie braku wolnych miejsc zakwaterowania w areszcie śledczym;

VIII. - wyszczególnienie w rubryce 4 grup i podgrup klasyfikacyjnych M-1/t, M-2/t, P-1/t, P-2/t, R-1/t, R-2/t, bez dodatkowych zapisów w rubryce 7 oznacza, że w zakładzie karnym kara pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym wykonywana jest wobec skazanych:

a) z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo,

b) uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych,

c) uzależnionych od alkoholu,

- również poza oddziałem terapeutycznym;

IX. - adnotacja w rubryce 7 "skazani chorzy na cukrzycę insulinozależną..." oznacza, że kierowanie tych chorych musi być zgodne z przeznaczeniem aresztu śledczego lub zakładu karnego;

X. - osadzeni chorzy na cukrzycę insulinozależną, kierowani do jednostek penitencjarnych nie posiadających zaplecza szpitalnego powinni spełniać kryteria:

a) uregulowana cukrzyca, leczona insuliną,

b) nie wymagający całodobowej opieki medycznej,

c) bez zaburzeń w stanie psychicznym, zdolni do samokontroli schorzenia;

XI. - mogą przebywać w areszcie śledczym skazani wzywani do udziału w czynnościach procesowych oraz niezbędni do obsługi jednostki penitencjarnej;

XII. - ilekroć w rubryce 4 mowa jest o skazanym lub ukaranym zakwalifikowanym do grupy i podgrupy klasyfikacyjnej M-1/p, M-2/p, M-3/p w zakładzie tym osadza się również skazanych i ukaranych młodocianych odbywających zastępczą karę pozbawienia wolności lub aresztu zakwalifikowanych odpowiednio do grupy i podgrupy klasyfikacyjnej M-1/z, M-2/z, M-3/z.

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania.
______

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701,Nr 120, poz.1268 i Nr 122, poz. 1318, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 111, poz.1194 i Nr 151,poz. 1686, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 121, poz. 1033 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 111, poz. 1061 i Nr 142, poz. 1380.