Dzienniki resortowe

NFZ.2013.33

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 33/2013/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 31 maja 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 54/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2011 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zmienionego zarządzeniem nr 70/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 października 2011 r., zarządzeniem nr 77/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 października 2011 r., zarządzeniem nr 80/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r., zarządzeniem nr 82/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r., zarządzeniem nr 84/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 listopada 2011 r., zarządzeniem nr 91/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2011 r., zarządzeniem nr 29/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r., zarządzeniem nr 52/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2012 r., zarządzeniem nr 53/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2012 r., zarządzeniem nr 72/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 listopada 2012 r., zarządzeniem nr 73/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 listopada 2012 r., zarządzeniem nr 74/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 listopada 2012 r., zarządzeniem nr 81/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 listopada 2012 r., zarządzeniem nr 91/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2012 r., zarządzeniem nr 94/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 grudnia 2012 r., zarządzeniem nr 101/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r., zarządzeniem nr 2/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 lutego 2013 r., zarządzeniem nr 11/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2013 r., zarządzeniem nr 13/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2013 r., zarządzeniem nr 22/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2013 r. oraz zarządzeniem nr 23/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2013 r., w załączniku nr 1 "Tab. 1.13.1 ambulatoryjna opieka specjalistyczna" otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2. Przepisy zarządzenia stosuje się do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujących od dnia 1 stycznia 2014 r.
§  3. Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278, Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 125 poz. 842, Nr 107, poz. 679, Nr 165, poz. 1116, Nr 127, poz. 857, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1723, Nr 182, poz. 1228. Nr 257, poz. 1725, z 2011 r. Nr 45 poz. 235, Nr 73 poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 113 poz. 657, Nr 122 poz. 696, Nr 138 poz. 808, Nr 149 poz. 887, Nr 171 poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548 oraz z 2013 r. poz. 154.

ZAŁĄCZNIK

Tab. 1.13.1 ambulatoryjna opieka specjalistyczna
KryteriumPoziom skalującySzczegółowe parametry ocenyWarunki dodatkowo oceniane
TreśćWaga skalująca (S) - maksymalna liczba punktów ocenyTreśćTyp odpowiedziL.p.TreśćLiczba punktów jednostkowych
123456789
jakośćpersonel30lekarzeczas pracy lekarzy z kwalifikacjami określonymi w kol. 7 zał. 3a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistycznajedna odpowiedź do wyboru1czas pracy lekarzy specjalistów powyżej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni10,0
2czas pracy lekarzy specjalistów powyżej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni20,0
3czas pracy lekarzy specjalistów 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni30,0
jedna odpowiedź do wyboru3aczas pracy lekarzy ze specjalizacją I stopnia (nie więcej niż dwóch lekarzy) powyżej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni10,0
pielęgniarki/ położneczas pracy pielęgniarki/ położnejjedna odpowiedź do wyboru4czas pracy położnej lub pielęgniarki z doświadczeniem zawodowym określonym w kol. 8 zał. 3a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna - co najmniej 50% czasu pracy poradni3,0
5czas pracy pielęgniarki z minimum 1 - rocznym stażem w poradni diabetologicznej - co najmniej 50% czasu pracy poradni3,0
udzielanie świadczeń przez personel o kwalifikacjach określonych w kol. 8 zał. 3a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistycznajedna odpowiedź do wyboru6położna2,0
7położna posiadająca dokument umiejętności opisany w kol. 8 zał. 3a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna - świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii3,0
jedna odpowiedź do wyboru8położna2,0
innyczas pracy personelujedna lub więcej odpowiedzi do wyboru w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń9dietetyk co najmniej 50% czasu pracy poradni1,0
10dietetyk co najmniej 25% czasu pracy poradni1,0
11psycholog kliniczny co najmniej 25% czasu pracy poradni1,0
12fizjoterapeuta co najmniej 25% czasu pracy poradni1,0
udzielanie świadczeń przez personel o kwalifikacjach określonych w kol. 8 zał. 3a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistycznajedna lub więcej odpowiedzi do wyboru w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń13ortoptysta oraz sprzęt wymieniony w lp. 50 kol. 17 zał. 3a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna1,0
14psycholog kliniczny lub lekarz psychiatra lub specjalista psychiatra1,0
sprzęt i aparatura medyczna15dostępnośćw miejscujedna lub więcej odpowiedzi do wyboru w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń15Holter EKG1,0
16aparat do elektrokoagulacji1,0
17aparat do kriochirurgii1,0
18autokeratorefraktometr lub autorefraktometr1,0
19elektrokardiograf1,0
20gdx1,0
21gonioskop typu czwórlustro1,0
22Holter RR (ABPM) 1,0
23hrt1,0
24inhalator ultradźwiękowy1,0
25kardiotokograf1,0
26kolposkop z możliwością pobrania materiału do badań z oceną histopatologiczną1,0
27mikroskop fluorescencyjny1,0
28mikroskop optyczny z możliwością kontrastu fazowego i badania w ciemnym polu1,0
29oct1,0
30pachymetr1,0
31perymetr statyczny1,0
32soczewka volka1,0
33stół drenażowy1,0
34tonometr aplanacyjny1,0
35urządzenie do badania otoemisji akustycznych1,0
36zestaw do badań behawioralnych słuchu niemowląt i małych dzieci emitujących tony modulowane, dźwięki otoczenia oraz instrumenty muzyczne1,0
37aparat do krioterapii1,0
38zestaw do laseroterapii1,0
39zestaw do magnetoterapii1,0
40zestaw do TENS1,0
w lokalizacjijedna lub więcej odpowiedzi do wyboru w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń41aparat RTG1,0
42ultrasonograf1,0
43ultrasonograf typ 3 umożliwiający realizację badań usg w pełnym zakresie wraz z badaniami dopplerowskimi (poza badaniami echokardiograficznymi) oraz biopsje powierzchowne, głębokie, badania endokawitarne - zgodnie z zakresem realizowanych świadczeń1,0
44ultrasonograf z opcją Dopplera1,0
45audiometr1,0
46bieżnia do prób wysiłkowych1,0
47densytometr umożliwiający wykonywanie badań z kręgosłupa lub kości udowej1,0
48echokardiograf z opcją Dopplera1,0
49elektroencefalograf1,0
50kabina ciszy do badań słuchu1,0
51elektromiograf1,0
52lampa terapeutyczna (kabina lub płyta) emitująca promieniowanie UVA, UVB lub UVA1 do foto - lub fotochemioterapii1,0
53laser okulistyczny1,0
54mammograf1,0
55oftalmoskop1,0
56rektoskop1,0
57uroflometr1,0
dostępjedna lub więcej odpowiedzi do wyboru w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń58mammograf1,0
59kapilaroskop1,0
wybrane parametry architektoniczne i sanitarne miejsc udzielania świadczeń15warunki lokalizacyjne-gabinet zabiegowydostępnośćjedna odpowiedź do wyboru60gabinet diagnostyczno-zabiegowy - w miejscu4,0
61gabinet diagnostyczno-zabiegowy - w lokalizacji3,0
jedna odpowiedź do wyboru62gabinet diagnostyczno-zabiegowy dostępny na wyłączność przez 100% czasu pracy poradni - w miejscu4,0
63gabinet diagnostyczno-zabiegowy dostępny na wyłączność przez 100% czasu pracy poradni - w lokalizacji2,0
2warunki lokalizacyjnedostępnośćjedna odpowiedź do wyboru64lokalizacja poradni przy oddziale odpowiedniej specjalności, wskazanej w kol. 9 zał. 3a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna2,0
zewnętrzna ocena jakości3certyfikaty jakościjedna odpowiedź do wyboru65certyfikat ISO dotyczący działalności leczniczej, mający zastosowanie w przedmiocie, na jaki złożono ofertę, ważny w dniu złożenia oferty i w dniu rozpoczęcia obowiązywania umowy3,0
inne certyfikatyjedna odpowiedź do wyboru66certyfikat dla poradni leczenia bólu wydany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu3,0
wyniki kontroli zakończonej wystąpieniem pokontrolnym w okresie trwania ostatniej (poprzedniej) umowy w danym zakresie-5obniżenie jakości świadczeńjedna odpowiedź do wyboru67udzielenie świadczeń przez personel o kwalifikacjach niższych niż wykazane w umowie lub udzielanie świadczeń w sposób i w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w umowie /brak sprzętu i wyposażenia wykazanego w umowie (brak atestów lub przeglądów) 1,0
ograniczanie dostępności do świadczeńjedna lub więcej odpowiedzi68nieuzasadniona odmowa udzielania świadczenia świadczeniobiorcy3,0
69nieprawidłowe prowadzenie list oczekujących1,0
70obciążenie świadczeniobiorców kosztami leków lub wyrobów medycznych w przypadkach, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych3,0
71pobieranie nienależnych opłat od świadczeniobiorców za świadczenia będące przedmiotem umowy3,0
nieprawidłowa realizacja świadczeńjedna lub więcej odpowiedzi72niezasadne ordynowanie leków1,0
73nieprawidłowe kwalifikowanie udzielonych świadczeń2,0
nieuprawnione zmiany warunków umowyjedna lub więcej odpowiedzi74nieprzekazanie do oddziału wojewódzkiego NFZ w terminie informacji o zamierzonych zmianach podstaw formalno-prawnych prowadzonej działalności1,0
75udzielanie świadczeń w miejscach nie objętych umową/ nieudzielanie świadczeń w miejscu ustalonym w umowie2,0
76nieuzgodniona z NFZ zmiana harmonogramu udzielania świadczeń2,0
inne naruszenia postanowień umowyjedna lub więcej odpowiedzi77przedstawienie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których dokonano płatności nienależnych środków finansowych2,0
78udaremnienie lub utrudnianie kontroli3,0
negatywny wynik rekontrolijedna lub więcej odpowiedzi79niewykonanie w wyznaczonym terminie zaleceń pokontrolnych3,0
80stwierdzenie naruszeń, które zostały stwierdzone w poprzednich kontrolach3,0
kompleksowośćmożliwość kompleksowej realizacji świadczeń w danym zakresie, uwzględniająca wszystkie etapy i elementy procesu ich realizacji (w tym diagnostyczne i terapeutyczne)5dostępność do badań i zabiegóww miejscujedna odpowiedź do wyboru81możliwość doboru aparatów słuchowych różnymi metodami3,0
w lokalizacjijedna lub więcej odpowiedzi w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń82pobranie materiału do badań z oceną cytologiczną/ histopatologiczną3,0
83możliwość założenia gipsu3,0
84amniopunkcja diagnostyczna z badaniem płynu owodniowego3,0
85wykonywanie innych badań elektrofizjologicznych3,0
86możliwość wykonania badań TK lub RM3,0
87możliwość realizacji dopasowania aparatu słuchowego dla dzieci do 4 r.ż. oraz wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną zgodnie z lp. 54, kol. 19 zał. 3a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna3,0
88możliwość wykonania badań elektrokardiograficznych wysiłkowych serca3,0
89wykonanie gastroskopii lub kolonoskopii3,0
90możliwość kontroli urządzeń wszczepialnych serca zgodnie z warunkami rozporządzenia AOS5,0
dostęp do poradni-w lokalizacjijedna odpowiedź do wyboru91możliwość leczenia stopy cukrzycowej - posiadanie poradni chirurgii naczyniowej lub chirurgii ogólnej w lokalizacji, z pełną dostępnością gabinetu zabiegowego3,0
jedna odpowiedź do wyboru92poradnia reumatologiczna3,0
dostęp lub w lokalizacjijedna lub więcej odpowiedzi w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń93pobranie materiału do badań z oceną cytologiczną/ histopatologiczną3,0
94możliwość wykonania świadczeń: angiografia fluoresceinowa, angiografia indocyjaninowa lub badanie elektrofizjologiczne narządu wzroku3,0
95możliwość wykonania świadczeń: echokardiografia przezprzełykowa lub echokardiografia obciążeniowa3,0
96możliwość wykonania bronchoskopii3,0
dostępnośćharmonogram pracy10liczba godzin pracy poradni w tygodniujedna odpowiedź do wyboru97powyżej 12 godzin do 24 godzin włącznie1,0
98powyżej 24 godzin do 36 godzin włącznie4,0
99powyżej 36 godzin do 48 godzin włącznie8,0
100powyżej 48 godzin10,0
dostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowo5dostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowojedna lub więcej odpowiedzi do wyboru101podjazdy oraz dojścia o nachyleniu nie większym niż 5%2,0
102przy lokalizacji poradni/ gabinetu powyżej pierwszej kondygnacji: dźwig umożliwiający transport chorych na wózkach, a w budynkach do dwóch kondygnacji możliwe inne urządzenie techniczne umożliwiające wjazd niepełnosprawnych albo lokalizacja na parterze2,0
103co najmniej jedno pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych2,0
cenaobliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 220cena ofertowa jest oceniana poprzez odniesienie ceny jednostki rozliczeniowej zaproponowanej przez oferenta w ofercie lub stanowiącej końcowy wynik negocjacji w stosunku do ceny oczekiwanej przez Fundusz w danym postępowaniu w sprawie zawarcia umowy