Dzienniki resortowe

NFZ.2013.22

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22/2013/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 23 kwietnia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 54/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2011 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zmienionego zarządzeniem nr 70/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 października 2011 r., zarządzeniem nr 77/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 października 2011 r., zarządzeniem nr 80/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r., zarządzeniem nr 82/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r., zarządzeniem nr 84/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 listopada 2011 r., zarządzeniem nr 91/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2011 r., zarządzeniem nr 29/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r., zarządzeniem nr 52/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2012 r., zarządzeniem nr 53/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2012 r., zarządzeniem nr 72/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 listopada 2012 r., zarządzeniem nr 73/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 listopada 2012 r., zarządzeniem nr 74/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 listopada 2012 r., zarządzeniem nr 81/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 listopada 2012 r., zarządzeniem nr 91/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2012 r., zarządzeniem nr 94/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 grudnia 2012 r., zarządzeniem nr 101/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r., zarządzeniem nr 2/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 lutego 2013 r., zarządzeniem nr 11/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2013 r. oraz zarządzeniem nr 13/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2013 r., w załączniku nr 1 "Tab. 1.7 nocna i świąteczna opieka zdrowotna" otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2. Przepisy zarządzenia stosuje się do postępowań w sprawie zawarcia lub zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2013 i lata następne, w wyniku których zawarte zostaną umowy obowiązujące od dnia 1 lipca 2013 r.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz.1241, Nr 161, poz.1278, Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 125 poz. 842, Nr 107, poz. 679, Nr 165, poz. 1116, Nr 127, poz. 857, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1723, Nr 182, poz. 1228. Nr 257, poz. 1725, z 2011 r. Nr 45 poz. 235, Nr 73 poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 113 poz. 657, Nr 122 poz. 696, Nr 138 poz. 808, Nr 149 poz. 887, Nr 171 poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz.1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548 oraz z 2013 r. poz. 154.

ZAŁĄCZNIK

Tab. 1.7 nocna i świąteczna opieka zdrowotna
KryteriumPoziom skalującySzczegółowe parametry ocenyWarunki dodatkowo oceniane
TreśćWaga skalująca (S) - maksymalna liczba punktów ocenyTreśćTyp odpowiedziL.p.treśćLiczba punktów jednostkowych
123456789
jakośćpersonel32lekarzeUdzielanie świadczeń przez lekarzy z kwalifikacjami określonymi w zał. 3jedna odpowiedź do wyboru1co najmniej 30 % liczby lekarzy i tygodniowego czasu pracy lekarzy realizujących świadczenia stanowi liczba lekarzy i czas pracy lekarzy posiadających specjalizację (1-szy stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty) lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyna rodzinna lub choroby wewnętrzne15,0
jedna odpowiedź do wyboru

(dotyczy wyłącznie zakresu: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze zabezpieczenia do 50 000 osób)

2udzielanie świadczeń przez lekarza pediatrę, co najmniej: w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 22.00, w soboty, niedziele i dni świąteczne w godzinach od 8.00 do 12.00 oraz od 18.00 do 22.0020,0
3udzielanie świadczeń przez dodatkowego lekarza pediatrę, co najmniej: w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 22.00, w soboty, niedziele i dni świąteczne w godzinach od 8.00 do 12.00 oraz od 18.00 do 22.0030,0
jedna odpowiedź do wyboru

(dotyczy zakresów: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 000 osób)

4udzielanie świadczeń przez lekarza pediatrę, co najmniej: w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 22.00, w soboty, niedziele i dni świąteczne w godzinach od 8.00 do 12.00 oraz od 18.00 do 22.0020,0
udzielanie świadczeń przez co najmniej 1 zespół, w skład którego wchodzi lekarz pediatra30,0
zewnętrzna ocena jakości3certyfikaty jakościjedna odpowiedź do wyboru5certyfikat ISO w zakresie usług medycznych mający zastosowanie w przedmiocie na jaki jest składana oferta, ważny w dniu złożenia oferty3,0
wyniki kontroli zakończonej wystąpieniem pokontrolnym w okresie trwania ostatniej (poprzedniej) umowy w danym zakresie-5obniżenie jakości świadczeńjedna odpowiedź do wyboru6udzielenie świadczeń przez personel o kwalifikacjach niższych niż wykazane w umowie lub udzielanie świadczeń w sposób i w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w umowie /brak sprzętu i wyposażenia wykazanego w umowie (brak atestów lub przeglądów)1,0
ograniczanie dostępności do świadczeńjedna lub więcej odpowiedzi7nieuzasadniona odmowa udzielania świadczenia świadczeniobiorcy3,0
8obciążenie świadczeniobiorców kosztami leków lub wyrobów medycznych w przypadkach, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych3,0
9pobieranie nienależnych opłat od świadczeniobiorców za świadczenia będące przedmiotem umowy3,0
nieprawidłowa realizacja świadczeńjedna lub więcej odpowiedzi10niezasadne ordynowanie leków1,0
11nieprawidłowe kwalifikowanie udzielonych świadczeń2,0
nieuprawnione zmiany warunków umowyjedna lub więcej odpowiedzi12nieprzekazanie do oddziału wojewódzkiego NFZ w terminie informacji o zamierzonych zmianach podstaw formalno-prawnych prowadzonej działalności1,0
13udzielanie świadczeń w miejscach nie objętych umową/ nieudzielanie świadczeń w miejscu ustalonym w umowie2,0
14nieuzgodniona z NFZ zmiana harmonogramu udzielania świadczeń2,0
inne naruszenia postanowień umowyjedna odpowiedź do wyboru15udaremnienie lub utrudnianie kontroli3,0
negatywny wynik rekontrolijedna lub więcej odpowiedzi16niewykonanie w wyznaczonym terminie zaleceń pokontrolnych3,0
17stwierdzenie naruszeń, które zostały stwierdzone w poprzednich kontrolach3,0
kompleksowośćmożliwość kompleksowej realizacji świadczeń w danym zakresie, uwzględniająca wszystkie etapy i elementy procesu ich realizacji (w tym diagnostyczne i terapeutyczne)15diagnostyka - w lokalizacjijedna lub więcej odpowiedzi do wyboru18diagnostyka RTG - laboratoria diagnostyczne wpisane do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych (gwarantowana obecność personelu w pracowniach minimum w godz. 18.00 - 22.00 w dni powszednie oraz 8.00 - 22.00 w soboty, niedziele i dni świąteczne). W pozostałych godzinach zapewnienie gotowości personelu.5,0
19diagnostyka laboratoryjna - laboratoria diagnostyczne wpisane do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych (gwarantowana obecność personelu w pracowniach minimum w godz. 18.00 - 22.00 w dni powszednie oraz 8.00 - 22.00 w soboty, niedziele i dni świąteczne). W pozostałych godzinach zapewnienie gotowości personelu.5,0
środek transportujedna odpowiedź do wyboru20zapewnienie gotowości wyłącznego użytkowania środka transportu sanitarnego, spełniającego cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane dla obszaru zabezpieczenia, którego dotyczy umowa (co najmniej jednego środka transportu sanitarnego w przypadku obszarów objętych ryczałtem: R1, R2, R3, co najmniej dwóch w przypadku obszaru objętego ryczałtem R4)5,0
dostępnośćOrganizacja przyjęć świadczeniobiorców25Organizacja przyjęć świadczeniobiorcówjedna lub więcej odpowiedzi do wyboru21lokalizacja miejsca udzielania świadczeń w głównym ośrodku administracyjnym na terenie obszaru zabezpieczenia10,0
22posiadanie sprzętu lub systemu rejestrującego rozmowy telefoniczne, z zapewnieniem archiwizacji nagrań przez okres nie krótszy niż 1 rok, w każdym miejscu, w którym przyjmowane są zgłoszenia dotyczące udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej5,0
cenaobliczana zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 230cena ofertowa jest oceniana poprzez odniesienie ceny jednostki rozliczeniowej zaproponowanej przez oferenta w ofercie lub stanowiącej końcowy wynik negocjacji w stosunku do ceny oczekiwanej przez Fundusz w danym postępowaniu w sprawie zawarcia umowy.