Dziennik resortowy

NFZ.2013.13

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/2013/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 14 marca 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 25 i art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 54/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2011 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zmienionego zarządzeniem nr 70/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 października 2011 r., zarządzeniem nr 77/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 października 2011 r., zarządzeniem nr 80/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r., zarządzeniem nr 82/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r., zarządzeniem nr 84/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 listopada 2011 r., zarządzeniem nr 91/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2011 r., zarządzeniem nr 29/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r., zarządzeniem nr 52/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2012 r., zarządzeniem nr 53/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2012 r., zarządzeniem nr 72/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 listopada 2012 r., zarządzeniem nr 73/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 listopada 2012 r., zarządzeniem nr 74/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 listopada 2012 r., zarządzeniem nr 81/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 listopada 2012 r., zarządzeniem nr 91/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2012 r., zarządzeniem nr 94/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 grudnia 2012 r., zarządzeniem nr 101/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. oraz zarządzeniem nr 2/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 lutego 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) "Tab. 1.4.1. - ratownictwo medyczne: specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) "Tab. 1.4.2. - ratownictwo medyczne: czasowe specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego, wodne specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego, czasowe wodne specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz.1241, Nr 161, poz.1278, Nr 178, poz. 1374 oraz z Dz. U. z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 125 poz. 842, Nr 107, poz. 679, Nr 165, poz. 1116, Nr 127, poz. 857, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1723, Nr 182, poz. 1228. Nr 257, poz. 1725 oraz z 2011 r. Nr 45 poz. 235, Nr 73 poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 113 poz. 657, Nr 122 poz. 696, Nr 138 poz. 808, Nr 149 poz. 887, Nr 171 poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz.1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548 oraz z 2013 r. poz.154.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 54/2011/DSOZ

Prezesa NFZ z dnia 30 września 2011 r.
Tab. 1.4.1 - ratownictwo medyczne:
specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego
kryteriumpoziom skalującyszczegółowe parametry ocenymożliwe odpowiedzi
treśćmaksymalna liczba punktów ocenyTreśćtyp odpowiedzitreśćliczba punktów jednostkowych
Jakośćpersonel16lekarzeprocentowy udział czasu pracy wykazanych w ofercie lekarzy posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej w łącznym czasie pracy wszystkich lekarzy wykazanych w oferciejedna odpowiedź do wyboruprocentowy udział czasu pracy wykazanych w ofercie lekarzy posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej, w łącznym czasie pracy wszystkich lekarzy wykazanych w ofercie, będzie w skali każdego miesiąca obowiązywania umowy wynosił [1]:
mniej niż 5%0
minimum 5%0,8
minimum 10%1,6
minimum 15%2,4
minimum 20%3,2
minimum 25%4
minimum 30%4,8
minimum 35%5,6
minimum 40%6,4
minimum 45%7,2
minimum 50%8
minimum 55%8,8
minimum 60%9,6
minimum 65%10,4
minimum 70%11,2
minimum 75%12
minimum 80%12,8
minimum 85%13,6
minimum 90%14,4
minimum 95%15,2
100%16
12procentowy udział czasu pracy wykazanych w ofercie lekarzy, którzy ukończyli co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej oraz posiadają specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie wymienionej w art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r., Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.), w łącznym czasie pracy wszystkich lekarzy wykazanych w oferciejedna odpowiedź do wyboruprocentowy udział czasu pracy wykazanych w ofercie lekarzy, którzy ukończyli co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej oraz posiadają specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie wymienionej w art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, w łącznym czasie pracy wszystkich lekarzy wykazanych w ofercie, będzie w skali każdego miesiąca obowiązywania umowy wynosił [1]:
mniej niż 5%0
minimum 5%0,6
minimum 10%1,2
minimum 15%1,8
minimum 20%2,4
minimum 25%3
minimum 30%3,6
minimum 35%4,2
minimum 40%4,8
minimum 45%5,4
minimum 50%6
minimum 55%6,6
minimum 60%7,2
minimum 65%7,8
minimum 70%8,4
minimum 75%9
minimum 80%9,6
minimum 85%10,2
minimum 90%10,8
minimum 95%11,4
100%12
8procentowy udział czasu pracy wykazanych w ofercie lekarzy, którzy ukończyli co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej lub posiadają specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie wymienionej w art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, w łącznym czasie pracy wszystkich lekarzy wykazanych w oferciejedna odpowiedź do wyboruprocentowy udział czasu pracy wykazanych w ofercie lekarzy, którzy ukończyli co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej lub posiadają specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie wymienionej w art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, w łącznym czasie pracy wszystkich lekarzy wykazanych w ofercie, będzie w skali każdego miesiąca obowiązywania umowy wynosił [1]:
mniej niż 5%0
minimum 5%0,4
minimum 10%0,8
minimum 15%1,2
minimum 20%1,6
minimum 25%2
minimum 30%2,4
minimum 35%2,8
minimum 40%3,2
minimum 45%3,6
minimum 50%4
minimum 55%4,4
minimum 60%4,8
minimum 65%5,2
minimum 70%5,6
minimum 75%6
minimum 80%6,4
minimum 85%6,8
minimum 90%7,2
minimum 95%7,6
100%8
4czas pracy lekarzy wykazanych w oferciejedna odpowiedź do wyboruprocentowy udział łącznego czasu pracy wykazanych w ofercie lekarzy, których

średniotygodniowy czas pracy będzie mieścił się w przedziale od 12 do 72 godzin, a ciągły czas pracy nie przekroczy 24 godzin i za każdym razem zostanie poprzedzony przynajmniej 11 godzinną przerwą w pracy, w łącznym czasie pracy wszystkich lekarzy wykazanych w ofercie, będzie w skali każdego miesiąca obowiązywania umowy wynosił [2]:

mniej niż 5%0
minimum 5%0,2
minimum 10%0,4
minimum 15%0,6
minimum 20%0,8
minimum 25%1
minimum 30%1,2
minimum 35%1,4
minimum 40%1,6
minimum 45%1,8
minimum 50%2
minimum 55%2,2
minimum 60%2,4
minimum 65%2,6
minimum 70%2,8
minimum 75%3
minimum 80%3,2
minimum 85%3,4
minimum 90%3,6
minimum 95%3,8
100%4
2inneczas pracy nielekarskiego personelu medycznego wykazanego w oferciejedna odpowiedź do wyboruprocentowy udział łącznego czasu pracy wykazanego w ofercie nielekarskiego personelu medycznego, którego średniotygodniowy czas pracy będzie mieścił się w przedziale od 12 do 72 godzin, a ciągły czas pracy nie przekroczy 24 godzin i za każdym razem zostanie poprzedzony przynajmniej 11 godzinną przerwą w pracy, w łącznym czasie pracy całego nielekarskiego personelu medycznego wykazanego w ofercie, będzie w skali każdego miesiąca obowiązywania umowy wynosił [3]:
mniej niż 5%0
minimum 5%0,1
minimum 10%0,2
minimum 15%0,3
minimum 20%0,4
minimum 25%0,5
minimum 30%0,6
minimum 35%0,7
minimum 40%0,8
minimum 45%0,9
minimum 50%1
minimum 55%1,1
minimum 60%1,2
minimum 65%1,3
minimum 70%1,4
minimum 75%1,5
minimum 80%1,6
minimum 85%1,7
minimum 90%1,8
minimum 95%1,9
100%2
zewnętrzna ocena jakości2certyfikaty jakościjedna odpowiedź do wyboruposiadanie certyfikatu ISO, ważnego w dniu złożenia oferty, w zakresie usług medycznych ratownictwa medycznego realizowanych przez podmiot leczniczy i podwykonawcę, w przypadku korzystania z podwykonawstwa2
kompleksowośćmożliwość kompleksowej realizacji świadczeń, uwzględniająca wszystkie etapy procesu ich realizacji4innejedna odpowiedź do wyboruposiadanie systemu wspomagania dowodzenia obejmującego wszystkie zespoły ratownictwa medycznego [4]4
ciągłośćciągłość procesu diagnostycznego lub terapeutycznego w innych rodzajach lub zakresach4ciągłość procesu diagnostycznego lub terapeutycznego w innych rodzajach lub zakresachjedna odpowiedź do wyborudysponowanie we wszystkich zespołach ratownictwa medycznego działającym systemem transmisji zapisu EKG (12 odprowadzeń), w ramach współpracy odpowiednio do oddziałów wykonujących przezskórne interwencje wieńcowe (PCI) i leczenie trombolityczne i/lub SOR - powyższa współpraca powinna zostać potwierdzona stosowną umową [5]4
cenaobliczana zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 20,6cena ofertowa oceniana jest poprzez odniesienie ceny jednostki rozliczeniowej zaproponowanej przez oferenta w ofercie lub stanowiącej końcowy wynik negocjacji w stosunku do ceny oczekiwanej przez Fundusz w danym postępowaniu w sprawie zawarcia umowy0,6

[1] Odpowiedź należy wybrać na podstawie wyliczenia dokonanego zgodnie z następującym wzorem: p = x / y * 100%, gdzie:

p - procentowy udział czasu pracy wykazanych w ofercie lekarzy o danych kwalifikacjach, w łącznym czasie pracy wszystkich lekarzy wykazanych w ofercie;

x - łączny średniotygodniowy czas pracy wykazanych w ofercie lekarzy o danych kwalifikacjach;

y - łączny średniotygodniowy czas pracy wszystkich lekarzy wykazanych w ofercie.

Należy mieć na uwadze, iż na potrzeby powyższego wyliczenia każdy z lekarzy wykazanych w ofercie może zostać przydzielony maksymalnie do jednej z następujących grup:

- lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej;

- lekarze, którzy ukończyli co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej oraz posiadają specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie wymienionej w art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;

- lekarze, którzy ukończyli co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej lub posiadają specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie wymienionej w art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;

- pozostali lekarze.

Jeżeli kwalifikacje lekarza pozwalają na przydzielenie go do więcej niż jednej grupy, należy przydzielić danego lekarza do tej z tych grup, która została wymieniona jako pierwsza w powyższym zestawieniu. Na potrzeby dokonywania wyliczeń żaden z lekarzy wykazanych w ofercie nie może zostać przydzielony do więcej niż jednej ze wskazanych powyżej grup.

[2] Odpowiedź należy wybrać na podstawie wyliczenia dokonanego zgodnie z następującym wzorem: p = x / y * 100%, gdzie:

p - procentowy udział łącznego czasu pracy wykazanych w ofercie lekarzy, których średniotygodniowy czas pracy będzie mieścił się w przedziale od 12 do 72 godzin, a ciągły czas pracy nie przekroczy 24 godzin i za każdym razem zostanie poprzedzony przynajmniej 11 godzinną przerwą w pracy, w łącznym czasie pracy wszystkich lekarzy wykazanych w ofercie;

x - łączny średniotygodniowy czas pracy wykazanych w ofercie lekarzy, których średniotygodniowy czas pracy będzie mieścił się w przedziale od 12 do 72 godzin, a ciągły czas pracy nie przekroczy 24 godzin i za każdym razem zostanie poprzedzony przynajmniej 11 godzinną przerwą w pracy;

y - łączny średniotygodniowy czas pracy wszystkich lekarzy wykazanych w ofercie.

[3] Odpowiedź należy wybrać na podstawie wyliczenia dokonanego zgodnie z następującym wzorem: p = x / y * 100%, gdzie:

p - procentowy udział łącznego czasu pracy wykazanego w ofercie nielekarskiego personelu medycznego, którego średniotygodniowy czas pracy będzie mieścił się w przedziale od 12 do 72 godzin, a ciągły czas pracy nie przekroczy 24 godzin i za każdym razem zostanie poprzedzony przynajmniej 11 godzinną przerwą w pracy, w łącznym czasie pracy całego nielekarskiego personelu medycznego wykazanego w ofercie;

x - łączny średniotygodniowy czas pracy wykazanego w ofercie nielekarskiego personelu medycznego, którego średniotygodniowy czas pracy będzie mieścił się w przedziale od 12 do 72 godzin, a ciągły czas pracy nie przekroczy 24 godzin i za każdym razem zostanie poprzedzony przynajmniej 11 godzinną przerwą w pracy;

y - łączny średniotygodniowy czas pracy całego nielekarskiego personelu medycznego wykazanego w ofercie.

[4] Dokładny opis parametru został uwzględniony w załączniku nr 3 do zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne. Uzyskanie punktacji w ramach parametru jest możliwe wyłącznie w przypadku spełnienia wymogów w stosunku do wszystkich zespołów ratownictwa medycznego mających funkcjonować w rejonie operacyjnym, którego dotyczy postępowanie, bez względu na zakres świadczeń. Dopuszcza się przyznanie punktacji ofercie w ramach parametru w sytuacji, gdy system zostanie udstępniony przez wojewodę świadczeniodawcy wyłonionemu w toku postępowania. Jeżeli system, który ma zostać udostępniony przez wojewodę spełnia w całości wymagania stawiane w ramach parametru oceny, wówczas punktację przyznaje się wszystkim ofertom biorącym udział w postępowaniu. Jeżeli system, który ma zostać udostępniony przez wojewodę tylko w części spełnia wymagania stawiane w ramach parametru oceny, wówczas puktację przyznaje się tym ofertom, które zapewniają spełnienie tych wymogów stawianych w ramach parametru oceny, które nie są spełniane przez system, który ma zostać udostępniony przez wojewodę.

[5] Uzyskanie punktacji w ramach parametru jest możliwe wyłącznie w przypadku spełnienia wymogów w stosunku do wszystkich zespołów ratownictwa medycznego mających funkcjonować w rejonie operacyjnym, którego dotyczy postępowanie, bez względu na zakres świadczeń.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 54/2011/DSOZ

Prezesa NFZ z dnia 30 września 2011 r.
Tab. 1.4.2 - ratownictwo medyczne:
czasowe specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego

wodne specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego

czasowe wodne specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego

kryteriumpoziom skalującyszczegółowe parametry ocenymożliwe odpowiedzi
treśćmaksymalna liczba punktów ocenytreśćtyp odpowiedzitreśćliczba punktów jednostkowych
jakośćpersonel16lekarzeprocentowy udział czasu pracy wykazanych w ofercie lekarzy posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej w łącznym czasie pracy wszystkich lekarzy wykazanych w oferciejedna odpowiedź do wyboruprocentowy udział czasu pracy wykazanych w ofercie lekarzy posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej, w łącznym czasie pracy wszystkich lekarzy wykazanych w ofercie, będzie w skali każdego miesiąca obowiązywania umowy wynosił [1]:
mniej niż 5%0
minimum 5%0,8
minimum 10%1,6
minimum 15%2,4
minimum 20%3,2
minimum 25%4
minimum 30%4,8
minimum 35%5,6
minimum 40%6,4
minimum 45%7,2
minimum 50%8
minimum 55%8,8
minimum 60%9,6
minimum 65%10,4
minimum 70%11,2
minimum 75%12
minimum 80%12,8
minimum 85%13,6
minimum 90%14,4
minimum 95%15,2
100%16
12procentowy udział czasu pracy wykazanych w ofercie lekarzy, którzy ukończyli co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej oraz posiadają specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie wymienionej w art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r., Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.), w łącznym czasie pracy wszystkich lekarzy wykazanych w oferciejedna odpowiedź do wyboruprocentowy udział czasu pracy wykazanych w ofercie lekarzy, którzy ukończyli co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej oraz posiadają specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie wymienionej w art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, w łącznym czasie pracy wszystkich lekarzy wykazanych w ofercie, będzie w skali każdego miesiąca obowiązywania umowy wynosił [1]:
mniej niż 5%0
minimum 5%0,6
minimum 10%1,2
minimum 15%1,8
minimum 20%2,4
minimum 25%3
minimum 30%3,6
minimum 35%4,2
minimum 40%4,8
minimum 45%5,4
minimum 50%6
minimum 55%6,6
minimum 60%7,2
minimum 65%7,8
minimum 70%8,4
minimum 75%9
minimum 80%9,6
minimum 85%10,2
minimum 90%10,8
minimum 95%11,4
100%12
8procentowy udział czasu pracy wykazanych w ofercie lekarzy, którzy ukończyli co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej lub posiadają specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie wymienionej w art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, w łącznym czasie pracy wszystkich lekarzy wykazanych w oferciejedna odpowiedź do wyboruprocentowy udział czasu pracy wykazanych w ofercie lekarzy, którzy ukończyli co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej lub posiadają specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie wymienionej w art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, w łącznym czasie pracy wszystkich lekarzy wykazanych w ofercie, będzie w skali każdego miesiąca obowiązywania umowy wynosił [1]:
mniej niż 5%0
minimum 5%0,4
minimum 10%0,8
minimum 15%1,2
minimum 20%1,6
minimum 25%2
minimum 30%2,4
minimum 35%2,8
minimum 40%3,2
minimum 45%3,6
minimum 50%4
minimum 55%4,4
minimum 60%4,8
minimum 65%5,2
minimum 70%5,6
minimum 75%6
minimum 80%6,4
minimum 85%6,8
minimum 90%7,2
minimum 95%7,6
100%8
4czas pracy lekarzy wykazanych w oferciejedna odpowiedź do wyboruprocentowy udział łącznego czasu pracy wykazanych w ofercie lekarzy, których średniotygodniowy czas pracy będzie mieścił się w przedziale od 12 do 72 godzin, a ciągły czas pracy nie przekroczy 24 godzin i za każdym razem zostanie poprzedzony przynajmniej 11 godzinną przerwą w pracy, w łącznym czasie pracy wszystkich lekarzy wykazanych w ofercie, będzie w skali każdego miesiąca obowiązywania umowy wynosił [2]:
mniej niż 5%0
minimum 5%0,2
minimum 10%0,4
minimum 15%0,6
minimum 20%0,8
minimum 25%1
minimum 30%1,2
minimum 35%1,4
minimum 40%1,6
minimum 45%1,8
minimum 50%2
minimum 55%2,2
minimum 60%2,4
minimum 65%2,6
minimum 70%2,8
minimum 75%3
minimum 80%3,2
minimum 85%3,4
minimum 90%3,6
minimum 95%3,8
100%4
2inneczas pracy nielekarskiego personelu medycznego wykazanego w oferciejedna odpowiedź do wyboruprocentowy udział łącznego czasu pracy wykazanego w ofercie nielekarskiego personelu medycznego, którego średniotygodniowy czas pracy będzie mieścił się w przedziale od 12 do 72 godzin, a ciągły czas pracy nie przekroczy 24 godzin i za każdym razem zostanie poprzedzony przynajmniej 11 godzinną przerwą w pracy, w łącznym czasie pracy całego nielekarskiego personelu medycznego wykazanego w ofercie, będzie w skali każdego miesiąca obowiązywania umowy wynosił [3]:
mniej niż 5%0
minimum 5%0,1
minimum 10%0,2
minimum 15%0,3
minimum 20%0,4
minimum 25%0,5
minimum 30%0,6
minimum 35%0,7
minimum 40%0,8
minimum 45%0,9
minimum 50%1
minimum 55%1,1
minimum 60%1,2
minimum 65%1,3
minimum 70%1,4
minimum 75%1,5
minimum 80%1,6
minimum 85%1,7
minimum 90%1,8
minimum 95%1,9
100%2
zewnętrzna ocena jakości2certyfikaty jakościjedna odpowiedź do wyboruposiadanie certyfikatu ISO, ważnego w dniu złożenia oferty, w zakresie usług medycznych ratownictwa medycznego realizowanych przez podmiot leczniczy i podwykonawcę, w przypadku korzystania z podwykonawstwa2
kompleksowośćmożliwość kompleksowej realizacji świadczeń, uwzględniająca wszystkie etapy procesu ich realizacji4innejedna odpowiedź do wyboruposiadanie systemu wspomagania dowodzenia obejmującego wszystkie zespoły ratownictwa medycznego [4]4
ciągłośćciągłość procesu diagnostycznego lub terapeutycznego w innych rodzajach lub zakresach4ciągłość procesu diagnostycznego lub terapeutycznego w innych rodzajach lub zakresachjedna odpowiedź do wyborudysponowanie we wszystkich zespołach ratownictwa medycznego działającym systemem transmisji zapisu EKG (12 odprowadzeń), w ramach współpracy odpowiednio do oddziałów wykonujących przezskórne interwencje wieńcowe (PCI) i leczenie trombolityczne i/lub SOR - powyższa współpraca powinna zostać potwierdzona stosowną umową [5]4
cenaobliczana zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 20,3cena ofertowa oceniana jest poprzez odniesienie ceny jednostki rozliczeniowej zaproponowanej przez oferenta w ofercie lub stanowiącej końcowy wynik negocjacji w stosunku do ceny oczekiwanej przez Fundusz w danym postępowaniu w sprawie zawarcia umowy0,3

[1] Odpowiedź należy wybrać na podstawie wyliczenia dokonanego zgodnie z następującym wzorem: p = x / y * 100%, gdzie:

p - procentowy udział czasu pracy wykazanych w ofercie lekarzy o danych kwalifikacjach, w łącznym czasie pracy wszystkich lekarzy wykazanych w ofercie;

x - łączny średniotygodniowy czas pracy wykazanych w ofercie lekarzy o danych kwalifikacjach;

y - łączny średniotygodniowy czas pracy wszystkich lekarzy wykazanych w ofercie.

Należy mieć na uwadze, iż na potrzeby powyższego wyliczenia każdy z lekarzy wykazanych w ofercie może zostać przydzielony maksymalnie do jednej z następujących grup:

- lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej;

- lekarze, którzy ukończyli co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej oraz posiadają specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie wymienionej w art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;

- lekarze, którzy ukończyli co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej lub posiadają specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie wymienionej w art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;

- pozostali lekarze.

Jeżeli kwalifikacje lekarza pozwalają na przydzielenie go do więcej niż jednej grupy, należy przydzielić danego lekarza do tej z tych grup, która została wymieniona jako pierwsza w powyższym zestawieniu. Na potrzeby dokonywania wyliczeń żaden z lekarzy wykazanych w ofercie nie może zostać przydzielony do więcej niż jednej ze wskazanych powyżej grup.

[2] Odpowiedź należy wybrać na podstawie wyliczenia dokonanego zgodnie z następującym wzorem: p = x / y * 100%, gdzie:

p - procentowy udział łącznego czasu pracy wykazanych w ofercie lekarzy, których średniotygodniowy czas pracy będzie mieścił się w przedziale od 12 do 72 godzin, a ciągły czas pracy nie przekroczy 24 godzin i za każdym razem zostanie poprzedzony przynajmniej 11 godzinną przerwą w pracy, w łącznym czasie pracy wszystkich lekarzy wykazanych w ofercie;

x - łączny średniotygodniowy czas pracy wykazanych w ofercie lekarzy, których średniotygodniowy czas pracy będzie mieścił się w przedziale od 12 do 72 godzin, a ciągły czas pracy nie przekroczy 24 godzin i za każdym razem zostanie poprzedzony przynajmniej 11 godzinną przerwą w pracy;

y - łączny średniotygodniowy czas pracy wszystkich lekarzy wykazanych w ofercie.

[3] Odpowiedź należy wybrać na podstawie wyliczenia dokonanego zgodnie z następującym wzorem: p = x / y * 100%, gdzie:

p - procentowy udział łącznego czasu pracy wykazanego w ofercie nielekarskiego personelu medycznego, którego średniotygodniowy czas pracy będzie mieścił się w przedziale od 12 do 72 godzin, a ciągły czas pracy nie przekroczy 24 godzin i za każdym razem zostanie poprzedzony przynajmniej 11 godzinną przerwą w pracy, w łącznym czasie pracy całego nielekarskiego personelu medycznego wykazanego w ofercie;

x - łączny średniotygodniowy czas pracy wykazanego w ofercie nielekarskiego personelu medycznego, którego średniotygodniowy czas pracy będzie mieścił się w przedziale od 12 do 72 godzin, a ciągły czas pracy nie przekroczy 24 godzin i za każdym razem zostanie poprzedzony przynajmniej 11 godzinną przerwą w pracy;

y - łączny średniotygodniowy czas pracy całego nielekarskiego personelu medycznego wykazanego w ofercie.

[4] Dokładny opis parametru został uwzględniony w załączniku nr 3 do zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne. Uzyskanie punktacji w ramach parametru jest możliwe wyłącznie w przypadku spełnienia wymogów w stosunku do wszystkich zespołów ratownictwa medycznego mających funkcjonować w rejonie operacyjnym, którego dotyczy postępowanie, bez względu na zakres świadczeń. Dopuszcza się przyznanie punktacji ofercie w ramach parametru w sytuacji, gdy system zostanie udstępniony przez wojewodę świadczeniodawcy wyłonionemu w toku postępowania. Jeżeli system, który ma zostać udostępniony przez wojewodę spełnia w całości wymagania stawiane w ramach parametru oceny, wówczas punktację przyznaje się wszystkim ofertom biorącym udział w postępowaniu. Jeżeli system, który ma zostać udostępniony przez wojewodę tylko w części spełnia wymagania stawiane w ramach parametru oceny, wówczas puktację przyznaje się tym ofertom, które zapewniają spełnienie tych wymogów stawianych w ramach parametru oceny, które nie są spełniane przez system, który ma zostać udostępniony przez wojewodę.

[5] Uzyskanie punktacji w ramach parametru jest możliwe wyłącznie w przypadku spełnienia wymogów w stosunku do wszystkich zespołów ratownictwa medycznego mających funkcjonować w rejonie operacyjnym, którego dotyczy postępowanie, bez względu na zakres świadczeń.