Zm.: zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Dzienniki resortowe

NFZ.2012.101

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 101/2012/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 21 grudnia 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 54/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2011 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zmienionego zarządzeniem nr 70/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 października 2011 r., zarządzeniem nr 77/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 października 2011 r., zarządzeniem nr 80/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r., zarządzeniem nr 82/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r., zarządzeniem nr 84/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 listopada 2011 r., zarządzeniem nr 91/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2011 r., zarządzeniem nr 29/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r., zarządzeniem nr 52/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2012 r., zarządzeniem nr 53/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2012 r., zarządzeniem nr 72/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 listopada 2012 r., zarządzeniem nr 73/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 listopada 2012 r., zarządzeniem nr 74/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 listopada 2012 r., zarządzeniem nr 81/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 listopada 2012 r., zarządzeniem nr 91/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2012 r. oraz zarządzeniem nr 94/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 grudnia 2012 r., "Tab. nr 1.3 programy profilaktyczne" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§  2.
Przepisy zarządzenia stosuje się do postępowań dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od dnia 1 stycznia 2013 r.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842 i Nr 127, poz. 857 i Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 123 i poz. 476.

ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 54/2011 /DSOZ

Prezesa NFZ z dnia 30 września 2011 r.
Tab. 1.3 programy profilaktyczne
KryteriumPoziom skalującySzczegółowe parametry ocenyWarunki dodatkowo oceniane
TreśćWaga skalująca (S) - maksymalna liczba punktów ocenyTreśćTyp odpowiedziL.p.TreśćLiczba punktów jednostkowych
123456789
jakośćpersonel45lekarzeudzielanie świadczeń przez personel o określonych kwalifikacjachjedna odpowiedź do wyboru1W etapie podstawowym programu profilaktyki raka piersi - lekarz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej10,0
2W etapie pogłębionej diagnostyki programu profilaktyki raka piersi - lekarz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej5,0
innyudzielanie świadczeń przez personel o określonych kwalifikacjachjedna lub więcej odpowiedzi w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń3dietetyk3,0
4technik elektroradiologii po szkoleniu w zakresie kontroli jakości prowadzonym przez PLTR lub przez inną jednostkę prowadzącą szkolenia akredytowane przez PLTR lub zgodnie z programem zatwierdzonym przez PLTR (dotyczy etapu podstawowego programu profilaktyki raka piersi) 5,0
5technik elektroradiologii wykonujący co najmniej 1.000 mammografii rocznie (dotyczy etapu podstawowego programu profilaktyki raka piersi) 5,0
6specjalista psychoterapii uzależnień3,0
jakość badań10liczba wykonywanych przez pracownię badańjedna odpowiedź do wyboru7wykonywanie przez pracownię powyżej 15 tys. badań cytologicznych - ginekologicznych rocznie5,0
długość oczekiwania na wynik badańjedna odpowiedź do wyboru8do 7 dni5,0
zewnętrzna ocena jakości3certyfikaty jakościjedna odpowiedź do wyboru9certyfikat ISO w zakresie usług medycznych, ważny w dniu zawarcia umowy3,0
wyniki kontroli rozpoczętych po dniu 1 stycznia roku poprzedzającego rok, którego dotyczy postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i zakończonych wystąpieniem pokontrolnym-5obniżenie jakości świadczeńjedna odpowiedź do wyboru10udzielenie świadczeń przez personel o kwalifikacjach niższych niż wykazane w umowie lub udzielanie świadczeń w sposób i w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w umowie /brak sprzętu i wyposażenia wykazanego w umowie (brak atestów lub przeglądów) 1,0
ograniczanie dostępności do świadczeńjedna lub więcej odpowiedzi11nieuzasadniona odmowa udzielania świadczenia świadczeniobiorcy3,0
12nieprawidłowe prowadzenie list oczekujących1,0
13obciążenie świadczeniobiorców kosztami leków lub wyrobów medycznych w przypadkach, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych3,0
14pobieranie nienależnych opłat od świadczeniobiorców za świadczenia będące przedmiotem umowy3,0
nieprawidłowa realizacja świadczeńjedna lub więcej odpowiedzi15niezasadne ordynowanie leków1,0
16nieprawidłowe kwalifikowanie udzielonych świadczeń2,0
nieuprawnione zmiany warunków umowyjedna lub więcej odpowiedzi17nieprzekazanie do oddziału wojewódzkiego NFZ w terminie informacji o zamierzonych zmianach podstaw formalno-prawnych prowadzonej działalności1,0
18udzielanie świadczeń w miejscach nie objętych umową/ nieudzielanie świadczeń w miejscu ustalonym w umowie2,0
19nieuzgodniona z NFZ zmiana harmonogramu udzielania świadczeń2,0
inne naruszenia postanowień umowyjedna lub więcej odpowiedzi20przedstawienie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których dokonano płatności nienależnych środków finansowych2,0
21udaremnienie lub utrudnianie kontroli3,0
negatywny wynik rekontrolijedna lub więcej odpowiedzi22niewykonanie w wyznaczonym terminie zaleceń pokontrolnych3,0
23stwierdzenie naruszeń, które zostały stwierdzone w poprzednich kontrolach3,0
dostępnośćdostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowo5dostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowo

(nie dotyczy zakresu 10.7940.159.02 PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY - w pracowni mobilnej)

jedna lub więcej odpowiedzi do wyboru24podjazdy oraz dojścia o nachyleniu nie większym niż 5%2,0
25przy lokalizacji poradni/ gabinetu powyżej pierwszej kondygnacji: dźwig umożliwiający transport chorych na wózkach, a w budynkach do dwóch kondygnacji możliwe inne urządzenie techniczne umożliwiające wjazd niepełnosprawnych albo lokalizacja na parterze2,0
26co najmniej jedno pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych2,0
dostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowo

(dotyczy zakresu 10.7940.159.02 PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY - w pracowni mobilnej)

jedna lub więcej odpowiedzi do wyboru27wyposażenie mammobusu w podnośnik lub inne urządzenie techniczne umożliwiające transport osób na wózkach albo podjazdy oraz dojścia o nachyleniu nie większym niż 5%4,0
28wyposażenie mammobusu w pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych1,0
cenaobliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 220cena ofertowa jest oceniana poprzez odniesienie ceny jednostki rozliczeniowej zaproponowanej przez oferenta w ofercie lub stanowiącej końcowy wynik negocjacji w stosunku do ceny oczekiwanej przez Fundusz w danym postępowaniu w sprawie zawarcia umowy