Dziennik resortowy

NFZ.2012.91

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 91/2012/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 13 grudnia 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 54/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2011 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zmienionego zarządzeniem nr 70/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 października 2011 r., zarządzeniem nr 77/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 października 2011 r., zarządzeniem nr 80/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r., zarządzeniem nr 82/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r., zarządzeniem nr 84/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 listopada 2011 r., zarządzeniem nr 91/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2011 r., zarządzeniem nr 29/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r., zarządzeniem nr 52/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2012 r., zarządzeniem nr 53/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2012 r., zarządzeniem nr 72/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 listopada 2012 r., zarządzeniem nr 73/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 listopada 2012 r., zarządzeniem nr 74/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 listopada 2012 r. oraz zarządzeniem nr 81/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 listopada 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) "Tab. 1.11.1. leczenie szpitalne - oddziały szpitalne - hospitalizacja" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) "Tab. 1.11.2. leczenie szpitalne - oddziały szpitalne - hospitalizacja planowa" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3) "Tab. 1.11.3. leczenie szpitalne - szpitalny oddział ratunkowy (SOR) / izba przyjęć (IP) " otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
4) "Tab. 1.15. leczenie szpitalne - oddziały szpitalne - zespół chirurgii jednego dnia / zespół opieki dziennej" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§  2. Przepisy zarządzenia stosuje się do postępowań dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od dnia 1 stycznia 2013 r.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz.842 i Nr 127, poz. 857 i Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz.1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238 poz.1578 i Nr 257, poz.1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz.235, Nr 73, poz.390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz.622, Nr 112, poz.654, Nr 113, poz.657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz.123 i poz. 476.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 54/2011/DSOZ

Prezesa NFZ z dnia 30 września 2011 r.
Tab. 1.11.1 leczenie szpitalne - oddziały szpitalne - hospitalizacja
KryteriumPoziom skalującySzczegółowe parametry ocenyWarunki dodatkowo oceniane
TreśćWaga skalująca (S) - maksymalna liczba punktów ocenyTreśćTyp odpowiedziL.p.TreśćLiczba punktów jednostkowych
123456789
jakośćpersonel25lekarzeczas pracy lekarzy z kwalifikacjami określonymi w zał. 3 do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalnejedna odpowiedź do wyboru1lekarz specjalista - wymiar czasu pracy wskazany w zał. 3 do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne8,0
udzielanie świadczeń przez lekarzy wskazanych w zał. 3 do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalnejedna odpowiedź do wyboru2udzielanie świadczeń przez specjalistów w dziedzinie wskazanej w zał. 3 do materiałów informacyjnych lub będących w trakcie specjalizacji w dziedzinie wskazanej w zał. 3 do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne8,0
pielęgniarkiczas pracy personelu pielęgniarskiego/położnych z kwalifikacjami określonymi w zał. 3 do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalnejedna lub więcej odpowiedzi w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń3Pielęgniarka specjalista/ położna specjalista - wymiar czasu pracy wskazany w zał. 3 do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne6,0
4pielęgniarka / położna z kursem kwalifikacyjnym - wymiar czasu pracy wskazany w zał. 3 zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne4,0
innyczas pracyjedna lub więcej odpowiedzi w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń5psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu2,0
6psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1/2 etatu2,0
7psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1/4 etatu2,0
8fizjoterapeuta - równoważnik co najmniej 1 etatu2,0
sprzęt i aparatura medyczna15dostępnośćw lokalizacjijedna lub więcej odpowiedzi w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń9angiokardiograf1,0
10aparat (moduł) do oznaczania zdolności dyfuzyjnej płuc1,0
11aparat EEG1,0
12aparat EMG1,0
13aparat RTG naczyniowy1,0
14aparat RTG przyłóżkowy1,0
15aparat TK z możliwością uwidocznienia tt.wieńcowych1,0
16aparat USG z funkcją badań przezprzełykowych1,0
17aparat USG z opcją kolorowego Dopplera1,0
18bodypletyzmograf1,0
19bronchofiberoskop lub bronchoskop1,0
20dermatom1,0
21gastrofiberoskop1,0
22histeroskop diagnostyczno-operacyjny,1,0
23kolonoskop1,0
24laparoskop1,0
25laser CO21,0
26laser okulistyczny argonowy lub diodowy lub NdYAG1,0
27pH-metr1,0
28polisomnograf1,0
29rektoskop1,0
30unit implantologiczny1,0
31witrektom1,0
32zestaw do mikrolaryngoskopii1,0
w miejscujedna lub więcej odpowiedzi w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń33aparat RTG mobilny1,0
34aparat USG1,0
35aparat USG z opcją kolorowego Dopplera1,0
36artroskop diagnostyczno - terapeutyczny1,0
37endoskop otolaryngologiczny diagnostyczno-zabiegowy1,0
38kardiomonitor z modułem ciągłego pomiaru SaO21,0
39laser zabiegowy dermatologiczny1,0
40zestaw do PCNL (nie dotyczy dzieci)1,0
wybrane parametry architektoniczne i sanitarne miejsc udzielania świadczeń5warunki dotyczące pomieszczeńjedna lub więcej odpowiedzi w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń41warunki dotyczące pomieszczeń, wskazane w zał. nr 3 pkt. 1.3.3 do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne1 pkt za każdy spełniony warunek
42wyodrębniona izba przyjęć2,0
warunki lokalizacyjnew lokalizacjijedna odpowiedź do wyboru43co najmniej 20 łóżek w oddziale kardiologii - wpisane w rejestrze2,0
w miejscujedna lub więcej odpowiedzi w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń44izolatki - co najmniej 10 % przedstawionych w ofercie łóżek2,0
45łóżka intensywnej opieki medycznej z wyodrębnioną opieką pielęgniarską, o których mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia - wpisane w rejestrze2,0
46stanowiska dializacyjne - wpisane w rejestrze2,0
zewnętrzna ocena jakości5certyfikaty jakościjedna lub więcej odpowiedzi do wyboru47certyfikat ISO w zakresie usług medycznych, ważny w dniu zawarcia umowy2,0
48certyfikat wydany przez Centrum Monitorowania Jakości, ważny w dniu zawarcia umowy3,0
spełnienie innych standardówjedna odpowiedź do wyboru49spełnienie wszystkich standardów PTOiHD2,5
wyniki kontroli rozpoczętych po dniu 1 stycznia roku poprzedzającego rok, którego dotyczy postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i zakończonych wystąpieniem pokontrolnym-5obniżenie jakości świadczeńjedna odpowiedź do wyboru50udzielenie świadczeń przez personel o kwalifikacjach niższych niż wykazane w umowie lub udzielanie świadczeń w sposób i w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w umowie /brak sprzętu i wyposażenia wykazanego w umowie (brak atestów lub przeglądów)1,0
ograniczanie dostępności do świadczeńjedna lub więcej odpowiedzi51nieuzasadniona odmowa udzielania świadczenia świadczeniobiorcy3,0
52nieprawidłowe prowadzenie list oczekujących1,0
53obciążenie świadczeniobiorców kosztami leków lub wyrobów medycznych w przypadkach, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych3,0
54pobieranie nienależnych opłat od świadczeniobiorców za świadczenia będące przedmiotem umowy3,0
nieprawidłowa realizacja świadczeńjedna lub więcej odpowiedzi55niezasadne ordynowanie leków1,0
56nieprawidłowe kwalifikowanie udzielonych świadczeń2,0
nieuprawnione zmiany warunków umowyjedna lub więcej odpowiedzi57nieprzekazanie do oddziału wojewódzkiego NFZ w terminie informacji o zamierzonych zmianach podstaw formalno-prawnych prowadzonej działalności1,0
58udzielanie świadczeń w miejscach nie objętych umową/ nieudzielanie świadczeń w miejscu ustalonym w umowie2,0
59nieuzgodniona z NFZ zmiana harmonogramu udzielania świadczeń2,0
inne naruszenia postanowień umowyjedna lub więcej odpowiedzi60przedstawienie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których dokonano płatności nienależnych środków finansowych2,0
61udaremnienie lub utrudnianie kontroli3,0
negatywny wynik rekontrolijedna lub więcej odpowiedzi62niewykonanie w wyznaczonym terminie zaleceń pokontrolnych3,0
63stwierdzenie naruszeń, które zostały stwierdzone w poprzednich kontrolach3,0
kompleksowośćmożliwość kompleksowej realizacji świadczeń w danym zakresie, uwzględniająca wszystkie etapy i elementy procesu ich realizacji (w tym diagnostyczne i terapeutyczne)10dostęp do badań i zabiegóww lokalizacjijedna lub więcej odpowiedzi w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń64badanie angiografii/ lub DSA (cyfrowa angiografia subtrakcyjna)1,0
65badanie bronchoskopii autofluorescencyjnej1,0
66badanie endoskopowe1,0
67badanie EMG1,0
68badanie histopatologiczne1,0
69badanie histopatologiczne śródoperacyjne1,0
70badanie immunohistopatologiczne1,0
71badanie immunologiczne1,0
72badanie mikrobiologiczne (w tym BK)1,0
73badanie molekularne (PCR) zgodne z profilem udzielanych świadczeń1,0
74badanie mykologiczne1,0
75badanie parazytologiczne1,0
76badanie rezonansu magnetycznego (MR)1,0
77badanie scyntygraficzne1,0
78badanie tomografii komputerowej (TK)1,0
79badanie tomografii komputerowej (TK) z możliwością uwidocznienia tętnic wieńcowych1,0
80badanie tomografii wielorzędowej (WRTK)1,0
81badanie ultrasonografii bronchoskopowej1,0
82badanie urodynamiczne1,0
83dostęp do leczenia nerkozastępczego1,0
84kompleksowa diagnostyka audiologiczna (badania: BERA, ABR, OAEs, test z promontorium, ENG, czas reakcji, audiometria impedancyjna, audiometria Bekesy'ego)1,0
85kompleksowa diagnostyka narządu głosu (videolaryngostroboskop, miernik natężenia głosu)1,0
86laboratoryjnych z możliwością wykonania badania:

a) TSH,

b) FT3 lub FT4,

c) przeciwciał przeciwtarczycowych,

1,0
87możliwość wszczeplania stymulatorów serca (wyłącznie z obecnością oddziału kardiochirurgii dla dzieci)1,0
88możliwość wykonania dostępu naczyniowego do leczenia nerkozastępczego1,0
89możliwość wykonania dostępu otrzewnowego1,0
w miejscujedna lub więcej odpowiedzi w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń90badanie histopatologiczne śródoperacyjne1,0
91biopsja pod kontrolą USG1,0
92możliwość pobierania i badania szpiku kostnego1,0
dostępjedna odpowiedź do wyboru93teleradioterapia śródoperacyjna1,0
realizacja świadczeń z wyodrębnionych grup JGPjedna odpowiedź do wyboru94spełnienie warunków dodatkowych dla świadczeniodawców realizujących świadczenia z wyodrębnionych grup JGP5,0
warunki dodatkowe dla realizacji wyodrębnionych świadczeńjedna odpowiedź do wyboru95spełnienie warunków dodatkowych dla świadczeniodawców realizujących wyodrębnione świadczenia5,0
ustalone zasady współpracyjedna lub więcej odpowiedzi w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń96zapewnienie realizacji zadań związanych z koordynacją przeszczepień- zatrudnienie w wymiarze czasu pracy nie mniej niż ¼ etatu1,0
97udokumentowana obecność komisji orzekającej o trwałym i nieodwracalnym ustaniu czynności mózgu zgodnie z przepisami wydanymi na podst. Art. 9 ust. 3 ustawy z dn. 1.07.2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu, i przeszczeplaniu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 z późn. zm.)1,0
98stała dostępność konsultacji specjalistycznych (chirurgia dziecięca, anestezjologia i intensywna terapia, neurochirurgia, neurologia, kardiologia, laryngologia, nefrologia)1,0
99udokumentowane zapewnienie konsultacji specjalisty w dziedzinie psychiatrii1,0
100zapewnienie przyjęć w trybie nagłym konsultowanych telefonicznie przypadków od innych świadczeniodawców1,0
dostęp do badań i zabiegów w pracowniachjedna lub więcej odpowiedzi do wyboru w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń101gabinet/pracownia/zakład fizjoterapii - w lokalizacji2,0
102pracownia elektrofizjologii (wyłącznie z obecnością oddziału kardiochirurgii dla dzieci) - w lokalizacji2,0
103pracownia radiologii zabiegowej- w lokalizacji2,0
104zakład/pracownia rehabilitacji - w lokalizacji2,0
105pracownia endoskopii - w miejscu2,0
106wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego 7910 Pracownia endoskopii2,0
wymagania formalne5wpisy w rejestrzejedna lub więcej odpowiedzi do wyboru w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń107wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego: a) 4260 Oddział anestezjologii i intensywnej terapii lub b) 4261 Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci3,0
108wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego Apteka szpitalna/zakładowa2,0
dostępnośćdostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowo5dostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowojedna lub więcej odpowiedzi do wyboru109dostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego5,0
ciągłośćciągłość procesu diagnostycznego lub terapeutycznego w innych rodzajach lub zakresach10ciągłość procesu diagnostycznego lub terapeutycznego w innych rodzajach lub zakresachjedna lub więcej odpowiedzi do wyboru w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń110wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego dla oddziału szpitalnego zgodnie z zał. Nr 3 do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne5,0 za każdy oddział
111wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego dla poradni zgodnie z zał. Nr 3 do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne3,0 za każdą poradnię
cenaobliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 220cena ofertowa jest oceniana poprzez odniesienie ceny jednostki rozliczeniowej zaproponowanej przez oferenta w ofercie lub stanowiącej końcowy wynik negocjacji w stosunku do ceny oczekiwanej przez Fundusz w danym postępowaniu w sprawie zawarcia umowy

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 54/2011/DSOZ

Prezesa NFZ z dnia 30 września 2011 r.
Tab. 1.11.2. leczenie szpitalne - oddziały szpitalne - hospitalizacja planowa
KryteriumPoziom skalującySzczegółowe parametry ocenyWarunki dodatkowo oceniane
TreśćWaga skalująca (S) - maksymalna liczba punktów ocenyTreśćTyp odpowiedziL.p.TreśćLiczba punktów jednostkowych
123456789
jakośćpersonel20lekarzeczas pracy lekarzy z kwalifikacjami określonymi w zał. 3 do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalnejedna odpowiedź do wyboru w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń1lekarz specjalista - wymiar czasu pracy wskazany w zał. 3 do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne8,0
2lekarz specjalista lub w trakcie specjalizacji - wymiar czasu pracy wskazany w zał. 3 do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne8,0
pielęgniarkiczas pracy personelu pielęgniarskiego/położnych z kwalifikacjami określonymi w zał. 3 do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalnejedna lub więcej odpowiedzi w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń

jedna lub więcej odpowiedzi w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń

3pielęgniarka/ położna specjalista - wymiar czasu pracy nie mniejszy niż równoważnik 1 etatu6,0
4pielęgniarka/ położna po kursie kwalifikacyjnym - wymiar czasu pracy nie mniejszy niż równoważnik 1 etatu4,0
innyczas pracyjedna odpowiedź do wyboru5psycholog kliniczny - wymiar czasu pracy nie mniejszy niż równoważnik 1/2 etatu2,0
sprzęt i aparatura medyczna15dostępnośćw miejscujedna lub więcej odpowiedzi w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń6aparat USG z opcją kolorowego Dopplera1,0
7artroskop diagnostyczno -terapeutyczny1,0
8kardiomonitor z modułem ciągłego pomiaru SaO21,0
9laser zabiegowy dermatologiczny1,0
10stymulator z zestawem elektrod endokawitarnych1,0
11ureteroskop1,0
w lokalizacjijedna lub więcej odpowiedzi w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń12angiokardiograf1,0
13aparat (moduł) do oznaczania zdolności dyfuzyjnej płuc1,0
14aparat EEG1,0
15aparat EMG1,0
16aparat RTG naczyniowy1,0
17aparat RTG operacyjny1,0
18aparat RTG przyłóżkowy1,0
19aparat TK z możliwością uwidocznienia tt.wieńcowych1,0
20aparat USG z funkcją badań przezprzełykowych1,0
21aparat USG z opcją kolorowego Dopplera1,0
22laparoskop1,0
23bodypletyzmograf1,0
24bronchofiberoskop lub bronchoskop1,0
25dermatom1,0
26gastrofiberoskop1,0
27histeroskop diagnostyczno-operacyjny1,0
28kolonoskop1,0
29laser okulistyczny argonowy lub diodowy lub NdYAG1,0
30polisomnograf1,0
31rektoskop1,0
32witrektom1,0
wybrane parametry architektoniczne i sanitarne miejsc udzielania świadczeń5warunki dotyczące pomieszczeńjedna lub więcej odpowiedzi do wyboru33warunki dotyczące pomieszczeń, wskazane w zał. nr 3 pkt. 1.3.3 do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne1 pkt za każdy spełniony warunek
warunki lokalizacyjnew miejscujedna lub więcej odpowiedzi w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń34co najmniej 20 łóżek w oddziale kardiologii - wpisane w rejestrze2,0
35gabinet diagnostyczno - zabiegowy2,0
36łóżka intensywnej opieki medycznej z wyodrębnioną opieką pielęgniarską, o których mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia - wpisane w rejestrze2,0
zewnętrzna ocena jakości5certyfikaty jakościjedna lub więcej odpowiedzi do wyboru37certyfikat ISO w zakresie usług medycznych, ważny w dniu zawarcia umowy2,0
38certyfikat wydany przez Centrum Monitorowania Jakości, ważny w dniu zawarcia umowy3,0
wyniki kontroli rozpoczętych po dniu 1 stycznia roku poprzedzającego rok, którego dotyczy postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i zakończonych wystąpieniem pokontrolnym-5obniżenie jakości świadczeńjedna odpowiedź do wyboru39udzielenie świadczeń przez personel o kwalifikacjach niższych niż wykazane w umowie lub udzielanie świadczeń w sposób i w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w umowie /brak sprzętu i wyposażenia wykazanego w umowie (brak atestów lub przeglądów)1,0
ograniczanie dostępności do świadczeńjedna lub więcej odpowiedzi40nieuzasadniona odmowa udzielania świadczenia świadczeniobiorcy3,0
41nieprawidłowe prowadzenie list oczekujących1,0
42obciążenie świadczeniobiorców kosztami leków lub wyrobów medycznych w przypadkach, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych3,0
43pobieranie nienależnych opłat od świadczeniobiorców za świadczenia będące przedmiotem umowy3,0
nieprawidłowa realizacja świadczeńjedna lub więcej odpowiedzi44niezasadne ordynowanie leków1,0
45nieprawidłowe kwalifikowanie udzielonych świadczeń2,0
nieuprawnione zmiany warunków umowyjedna lub więcej odpowiedzi46nieprzekazanie do oddziału wojewódzkiego NFZ w terminie informacji o zamierzonych zmianach podstaw formalno-prawnych prowadzonej działalności1,0
47udzielanie świadczeń w miejscach nie objętych umową/ nieudzielanie świadczeń w miejscu ustalonym w umowie2,0
48nieuzgodniona z NFZ zmiana harmonogramu udzielania świadczeń2,0
inne naruszenia postanowień umowyjedna lub więcej odpowiedzi49przedstawienie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których dokonano płatności nienależnych środków finansowych2,0
50udaremnienie lub utrudnianie kontroli3,0
negatywny wynik rekontrolijedna lub więcej odpowiedzi51niewykonanie w wyznaczonym terminie zaleceń pokontrolnych3,0
52stwierdzenie naruszeń, które zostały stwierdzone w poprzednich kontrolach3,0
kompleksowośćmożliwość kompleksowej realizacji świadczeń w danym zakresie, uwzględniająca wszystkie etapy i elementy procesu ich realizacji (w tym diagnostyczne i terapeutyczne)15dostęp do badań i zabiegóww lokalizacjijedna lub więcej odpowiedzi w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń53badania endoskopowe1,0
54badania histopatologiczne śródoperacyjne1,0
55badania immunopatologiczne1,0
56badania mikrobiologiczne (w tym BK),1,0
57badania RM1,0
58badania RTG1,0
59badania scyntygraficzne1,0
60badania TK1,0
61badania USG zgodne z profilem udzielanych świadczeń1,0
62kompleksowa diagnostyka audiologiczna (badania: ERA, ABR, OAE, test z promontorium, ENG, czas reakcji, audiometria impedancyjna, audiometria Bekesy'ego)1,0
63możliwość wszczeplania stymulatorów serca (wyłącznie z obecnością oddziału kardiochirurgii dla dzieci)1,0
dostępjedna odpowiedź do wyboru64leczenie nerkozastępcze1,0
realizacja świadczeń z wyodrębnionych grup JGP65spełnienie warunków dodatkowych dla świadczeniodawców realizujących świadczenia z wyodrębnionych grup JGP5,0
ustalone zasady współpracyjedna lub więcej odpowiedzi w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń66możliwość wykonania teleradioterapii śródoperacyjnej1,0
67ustalone zasady współpracy i koordynacji działań z podmiotami prowadzącymi opiekę paliatywną/ hospicyjną1,0
dostęp do badań i zabiegów w pracowniachjedna lub więcej odpowiedzi w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń68pracownia endoskopii - w miejscu2,0
69pracownia elektrofizjologii (wyłącznie z obecnością oddziału kardiochirurgii dla dzieci) - w lokalizacji2,0
70pracownia zabiegowej radiologii naczyniowej - w lokalizacji2,0
71wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego 7910 Pracownia endoskopii2,0
wymagania formalne5wpisy w rejestrzejedna lub więcej odpowiedzi do wyboru w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń72wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego: 4260 Oddział anestezjologii i intensywnej terapii lub 4261 Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci3,0
73wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego Apteka szpitalna/zakładowa2,0
dostępnośćdostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowo5dostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowojedna lub więcej odpowiedzi do wyboru74dostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego5,0
ciągłośćciągłość procesu diagnostycznego lub terapeutycznego w innych rodzajach lub zakresach10ciągłość procesu diagnostycznego lub terapeutycznego w innych rodzajach lub zakresachjedna lub więcej odpowiedzi do wyboru w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń75wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego: 4106 Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego - co najmniej 4-łóżkowy5,0
76wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego: 1100 Poradnia kardiologiczna5,0
77wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego: 1102 Poradnia wad serca5,0
78wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego: 1104 Poradnia nadciśnienia tętniczego5,0
79wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego: 1562 Poradnia kontroli rozruszników i kardiowerterów5,0
80wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego: 4560 Oddział kardiochirurgiczny5,0
81wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego: 4308 Oddział rehabilitacji kardiologicznej5,0
82wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego: 1308 Poradnia rehabilitacji kardiologicznej5,0
cenaobliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 220cena ofertowa jest oceniana poprzez odniesienie ceny jednostki rozliczeniowej zaproponowanej przez oferenta w ofercie lub stanowiącej końcowy wynik negocjacji w stosunku do ceny oczekiwanej przez Fundusz w danym postępowaniu w sprawie zawarcia umowy

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 54/2011/DSOZ

Prezesa Narodowy Fundusz Zdrowia z dnia 30 września 2011 r.
Tab. 1.11.3. leczenie szpitalne - szpitalny oddział ratunkowy (SOR)/izba przyjęć (IP)
KryteriumPoziom skalującySzczegółowe parametry ocenyWarunki dodatkowo oceniane
TreśćWaga skalująca (S) - maksymalna liczba punktów ocenyTreśćTyp odpowiedziL.p.TreśćLiczba punktów jednostkowych
123456789
jakośćpersonel25pielęgniarkiw miejscujedna odpowiedź do wyboru1pielęgniarka specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego - równoważnik co najmniej 2 etatów6,0
zewnętrzna ocena jakości5certyfikaty jakościjedna lub więcej odpowiedzi do wyboru2certyfikat ISO w zakresie usług medycznych, ważny w dniu zawarcia umowy2,0
3certyfikat wydany przez Centrum Monitorowania Jakości, ważny w dniu zawarcia umowy3,0
wyniki kontroli rozpoczętych po dniu 1 stycznia roku poprzedzającego rok, którego dotyczy postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i zakończonych wystąpieniem pokontrolnym-5obniżenie jakości świadczeńjedna odpowiedź do wyboru4udzielenie świadczeń przez personel o kwalifikacjach niższych niż wykazane w umowie lub udzielanie świadczeń w sposób i w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w umowie /brak sprzętu i wyposażenia wykazanego w umowie (brak atestów lub przeglądów)1,0
ograniczanie dostępności do świadczeńjedna lub więcej odpowiedzi5nieuzasadniona odmowa udzielania świadczenia świadczeniobiorcy3,0
6nieprawidłowe prowadzenie list oczekujących1,0
7obciążenie świadczeniobiorców kosztami leków lub wyrobów medycznych w przypadkach, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych3,0
8pobieranie nienależnych opłat od świadczeniobiorców za świadczenia będące przedmiotem umowy3,0
nieprawidłowa realizacja świadczeńjedna lub więcej odpowiedzi9niezasadne ordynowanie leków1,0
10nieprawidłowe kwalifikowanie udzielonych świadczeń2,0
nieuprawnione zmiany warunków umowyjedna lub więcej odpowiedzi11nieprzekazanie do oddziału wojewódzkiego NFZ w terminie informacji o zamierzonych zmianach podstaw formalno-prawnych prowadzonej działalności1,0
12udzielanie świadczeń w miejscach nie objętych umową/ nieudzielanie świadczeń w miejscu ustalonym w umowie2,0
13nieuzgodniona z NFZ zmiana harmonogramu udzielania świadczeń2,0
inne naruszenia postanowień umowyjedna lub więcej odpowiedzi14przedstawienie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których dokonano płatności nienależnych środków finansowych2,0
15udaremnienie lub utrudnianie kontroli3,0
negatywny wynik rekontrolijedna lub więcej odpowiedzi16niewykonanie w wyznaczonym terminie zaleceń pokontrolnych3,0
17stwierdzenie naruszeń, które zostały stwierdzone w poprzednich kontrolach3,0
kompleksowośćmożliwość kompleksowej realizacji świadczeń w danym zakresie, uwzględniająca wszystkie etapy i elementy procesu ich realizacji (w tym diagnostyczne i terapeutyczne)35dostęp do badań i zabiegóww lokalizacjijedna lub więcej odpowiedzi w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń18rezonansu magnetycznego - całodobowo3,0
19tomografii komputerowej - całodobowo3,0
ustalone zasady współpracyjedna lub więcej odpowiedzi w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń20dostęp do świadczeń w oddziałach specjalistycznych: neurologia, neurochirurgia, kardiologia, kardiochirurgia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, chirurgia klatki piersiowej, chirurgia szczękowo-twarzowa, okulistyka, otolaryngologia - w trybie całodobowym w lokalizacji3,0
21dostęp do świadczeń w oddziałach: choroby wewnętrzne/ pediatria, chirurgia ogólna, w trybie całodobowym3,0
22zabezpieczenie świadczeń całodobowo w zakresach kontraktowanych w trybie hospitalizacji3,0
dostępnośćdostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowo5dostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowojedna lub więcej odpowiedzi do wyboru23dostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego5,0
cenaobliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 220cena ofertowa jest oceniana poprzez odniesienie ceny jednostki rozliczeniowej zaproponowanej przez oferenta w ofercie lub stanowiącej końcowy wynik negocjacji w stosunku do ceny oczekiwanej przez Fundusz w danym postępowaniu w sprawie zawarcia umowy

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 54/2011/DSOZ

Prezesa Narodowy Fundusz Zdrowia z dnia 30 września 2011 r.
Tab. 1.15. leczenie szpitalne - oddziały szpitalne - zespół chirurgii jednego dnia / zespół opieki dziennej
KryteriumPoziom skalującySzczegółowe parametry ocenyWarunki dodatkowo oceniane
TreśćWaga skalująca (S) - maksymalna liczba punktów ocenyTreśćTyp odpowiedziL.p.TreśćLiczba punktów jednostkowych
123456789
jakośćpersonel30lekarzeczas pracyjedna lub więcej odpowiedzi w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń1lekarz specjalista w dziedzinie odpowiedniej do zakresu udzielanych świadczeń - równoważnik co najmniej 1 etatu10,0
2lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii - równoważnik co najmniej

1 etatu

10,0
pielęgniarkiczas pracyjedna lub więcej odpowiedzi w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń3pielęgniarka - równoważnik co najmniej 1 etatu4,0
4pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki - równoważnik co najmniej

1 etatu

6,0
5pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w zakresie anestezjologii i intensywnej opieki - równoważnik co najmniej 1 etatu4,0
sprzęt i aparatura medyczna15dostępnośćw lokalizacjijedna lub więcej odpowiedzi w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń6aparat GDX lub HRT1,0
7aparat RTG naczyniowy1,0
8dermatom1,0
9fakoemulsyfikator1,0
10laparoskop1,0
11laser CO21,0
12laser okulistyczny argonowy lub diodowy lub laser okulistyczny NdYAG1,0
13ureteroskop1,0
14zestaw do mikrolaryngoskopii1,0
15zestaw do PCNL1,0
wyposażenie w sprzęt i aparaturę medycznąjedna odpowiedź do wyboru16stanowisko znieczulenia ogólnego wyposażone w sprzęt do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi1,0
zewnętrzna ocena jakości5certyfikaty jakościjedna lub więcej odpowiedzi do wyboru17certyfikat ISO w zakresie usług medycznych, ważny w dniu zawarcia umowy2,0
18certyfikat wydany przez Centrum Monitorowania Jakości, ważny w dniu zawarcia umowy3,0
wyniki kontroli rozpoczętych po dniu 1 stycznia roku poprzedzającego rok, którego dotyczy postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i zakończonych wystąpieniem pokontrolnym-5obniżenie jakości świadczeńjedna odpowiedź do wyboru19udzielenie świadczeń przez personel o kwalifikacjach niższych niż wykazane w umowie lub udzielanie świadczeń w sposób i w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w umowie /brak sprzętu i wyposażenia wykazanego w umowie (brak atestów lub przeglądów)1,0
ograniczanie dostępności do świadczeńjedna lub więcej odpowiedzi20nieuzasadniona odmowa udzielania świadczenia świadczeniobiorcy3,0
21nieprawidłowe prowadzenie list oczekujących1,0
22obciążenie świadczeniobiorców kosztami leków lub wyrobów medycznych w przypadkach, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych3,0
23pobieranie nienależnych opłat od świadczeniobiorców za świadczenia będące przedmiotem umowy3,0
nieprawidłowa realizacja świadczeńjedna lub więcej odpowiedzi24niezasadne ordynowanie leków1,0
25nieprawidłowe kwalifikowanie udzielonych świadczeń2,0
nieuprawnione zmiany warunków umowyjedna lub więcej odpowiedzi26nieprzekazanie do oddziału wojewódzkiego NFZ w terminie informacji o zamierzonych zmianach podstaw formalno-prawnych prowadzonej działalności1,0
27udzielanie świadczeń w miejscach nie objętych umową/ nieudzielanie świadczeń w miejscu ustalonym w umowie2,0
28nieuzgodniona z NFZ zmiana harmonogramu udzielania świadczeń2,0
inne naruszenia postanowień umowyjedna lub więcej odpowiedzi29przedstawienie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których dokonano płatności nienależnych środków finansowych2,0
30udaremnienie lub utrudnianie kontroli3,0
negatywny wynik rekontrolijedna lub więcej odpowiedzi31niewykonanie w wyznaczonym terminie zaleceń pokontrolnych3,0
32stwierdzenie naruszeń, które zostały stwierdzone w poprzednich kontrolach3,0
kompleksowośćmożliwość kompleksowej realizacji świadczeń w danym zakresie, uwzględniająca wszystkie etapy i elementy procesu ich realizacji (w tym diagnostyczne i terapeutyczne)10dostęp do badań i zabiegóww lokalizacjijedna lub więcej odpowiedzi w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń33kompleksowa diagnostyka audiologiczna (badania: BERA, ABR, OAE, test z promontorium, ENG, czas reakcji, audiometria impedancyjna, audiometria Bekesy'ego)1,0
34badanie urodynamiczne1,0
realizacja świadczeń z wyodrębnionych grup JGPjedna odpowiedź do wyboru35spełnienie warunków dodatkowych dla świadczeniodawców realizujących świadczenia z wyodrębnionych grup JGP5,0
dostępnośćharmonogram pracy10liczba godzin pracy w tygodniujedna odpowiedź do wyboru36powyżej 15 godzin do 25 godzin włącznie1,0
37powyżej 25 godzin do 35 godzin włącznie5,0
38powyżej 35 godzin10,0
dostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowo5dostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowojedna odpowiedź do wyboru39dostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego5,0
ciągłośćciągłość procesu diagnostycznego lub terapeutycznego w innych rodzajach lub zakresach10ciągłość procesu diagnostycznego lub terapeutycznego w innych rodzajach lub zakresachjedna lub więcej odpowiedzi do wyboru w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń40wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego: 1530 Poradnia chirurgii naczyniowej5,0
41wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego: 1452 Poradnia ginekologiczna5,0
42wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego: 1600 Poradnia okulistyczna5,0
43wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego: 1601 Poradnia okulistyczna dla dzieci5,0
44wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego: 1580 Poradnia chirurgii urazowo- ortopedycznej5,0
45wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego: 1581 Poradnia chirurgii urazowo- ortopedycznej dla dzieci5,0
46wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego: 1610 Poradnia otolaryngologiczna5,0
47wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego: 1611 Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci5,0
48wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego: 1640 Poradnia urologiczna5,0
49wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego: 1641 Poradnia urologiczna dla dzieci5,0
cenaobliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 220cena ofertowa jest oceniana poprzez odniesienie ceny jednostki rozliczeniowej zaproponowanej przez oferenta w ofercie lub stanowiącej końcowy wynik negocjacji w stosunku do ceny oczekiwanej przez Fundusz w danym postępowaniu w sprawie zawarcia umowy