Dziennik resortowy

NFZ.2012.73

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 73/2012/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 8 listopada 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 54/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2011 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zmienionego zarządzeniem nr 70/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 października 2011 r., zarządzeniem nr 77/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 października 2011 r., zarządzeniem nr 80/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r., zarządzeniem nr 82/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r., zarządzeniem nr 84/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 listopada 2011 r., zarządzeniem nr 91/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2011 r., zarządzeniem nr 29/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r., zarządzeniem nr 52/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2012 r., zarządzeniem nr 53/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2012 r. oraz zarządzeniem nr 72/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 listopada 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) "Tab. 1.13.1 ambulatoryjna opieka specjalistyczna" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) "Tab. 1.13.2 ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§  2. Przepisy zarządzenia stosuje się do postępowań dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od dnia 1 stycznia 2013 r.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016 i Nr 205, poz. 1203 oraz z 2012 r. poz. 123 i poz. 476.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 54/2011 /DSOZ

Prezesa NFZ z dnia 30 września 2011 r.
Tab. 1.13.1 ambulatoryjna opieka specjalistyczna
KryteriumPoziom skalującySzczegółowe parametry ocenyWarunki dodatkowo oceniane
TreśćWaga skalująca (S) - maksymalna liczba punktów ocenyTreśćTyp odpowiedziL.p.TreśćLiczba punktów jednostkowych
123456789
jakośćpersonel30lekarzeczas pracy lekarzy z kwalifikacjami określonymi w kol. 7 zał. 3a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistycznajedna odpowiedź do wyboru1czas pracy lekarzy specjalistów powyżej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni10,0
2czas pracy lekarzy specjalistów powyżej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni20,0
3czas pracy lekarzy specjalistów 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni30,0
pielęgniarki/

położne

czas pracy pielęgniarki/

położnej

jedna odpowiedź do wyboru4czas pracy położnej lub pielęgniarki z doświadczeniem zawodowym określonym w kol. 8 zał. 3a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna - co najmniej 50% czasu pracy poradni3,0
5czas pracy pielęgniarki z minimum 1 - rocznym stażem w poradni diabetologicznej - co najmniej 50% czasu pracy poradni3,0
udzielanie świadczeń przez personel o kwalifikacjach określonych w kol. 8 zał. 3a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistycznajedna odpowiedź do wyboru6położna2,0
7położna posiadająca dokument umiejętności opisany w kol. 8 zał. 3a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna - świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii3,0
jedna odpowiedź do wyboru8położna2,0
innyczas pracy personelujedna lub więcej odpowiedzi do wyboru w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń9dietetyk co najmniej 50% czasu pracy poradni1,0
10dietetyk co najmniej 25% czasu pracy poradni1,0
11psycholog kliniczny co najmniej 25% czasu pracy poradni1,0
12fizjoterapeuta co najmniej 25% czasu pracy poradni1,0
udzielanie świadczeń przez personel o kwalifikacjach określonych w kol. 8 zał. 3a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistycznajedna lub więcej odpowiedzi do wyboru w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń13ortoptysta oraz sprzęt wymieniony w lp. 50 kol.17 zał. 3a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna1,0
14psycholog kliniczny lub lekarz psychiatra lub specjalista psychiatra1,0
sprzęt i aparatura medyczna15dostępnośćw miejscujedna lub więcej odpowiedzi do wyboru w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń15Holter EKG1,0
16anoskop1,0
17aparat do elektrokoagulacji1,0
18aparat do kriochirurgii1,0
19autokeratorefraktometr lub autorefraktometr1,0
20elektrokardiograf1,0
21gdx1,0
22gonioskop1,0
23Holter RR (ABPM)1,0
24hrt1,0
25inhalator ultradźwiękowy1,0
26kardiotokograf1,0
27kolposkop z możliwością pobrania materiału do badań z oceną histopatologiczną1,0
28mikroskop fluorescencyjny1,0
29mikroskop optyczny z możliwością kontrastu fazowego i badania w ciemnym polu1,0
30oct1,0
31pachymetr1,0
32perymetr stałyczny1,0
33soczewka volka1,0
34stół drenażowy1,0
35tonometr aplanacyjny1,0
36urządzenie do badania otoemisji akustycznych1,0
37zestaw do badań behawioralnych słuchu niemowląt i małych dzieci emitujących tony modulowane, dźwięki otoczenia oraz instrumenty muzyczne1,0
38aparat do krioterapii1,0
39zestaw do laseroterapii1,0
40zestaw do magnetoterapii1,0
41zestaw do TENS1,0
w lokalizacjijedna lub więcej odpowiedzi do wyboru w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń42aparat RTG1,0
43ultrasonograf1,0
44ultrasonograf typ 3 umożliwiający realizację badań usg w pełnym zakresie wraz z badaniami dopplerowskimi (poza badaniami echokardiograficznymi) oraz biopsje powierzchowne, głębokie, badania endokawitarne - zgodnie z zakresem realizowanych świadczeń1,0
45ultrasonograf z opcją Dopplera1,0
46audiometr1,0
47bieżnia do prób wysiłkowych1,0
48densytometr umożliwiający wykonywanie badań z kręgosłupa lub kości udowej1,0
49echokardiograf z opcją Dopplera1,0
50elektroencefalograf1,0
51kabina ciszy do badań słuchu1,0
52elektromiograf1,0
53lampa terapeutyczna (kabina lub płyta) emitująca promieniowanie UVA, UVB lub UVA1 do foto - lub fotochemioterapii1,0
54laser okulistyczny1,0
55mammograf1,0
56oftalmoskop1,0
57rektoskop1,0
58uroflometr1,0
dostępjedna lub więcej odpowiedzi do wyboru w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń59mammograf1,0
60kapilaroskop1,0
wybrane parametry architektoniczne i sanitarne miejsc udzielania świadczeń15warunki lokalizacyjne-gabinet zabiegowydostępnośćjedna odpowiedź do wyboru61gabinet diagnostyczno-zabiegowy - w miejscu4,0
62gabinet diagnostyczno-zabiegowy - w lokalizacji3,0
jedna odpowiedź do wyboru63gabinet diagnostyczno-zabiegowy dostępny na wyłączność przez 100% czasu pracy poradni - w miejscu4,0
64gabinet diagnostyczno-zabiegowy dostępny na wyłączność przez 100% czasu pracy poradni - w lokalizacji2,0
2warunki lokalizacyjnedostępnośćjedna odpowiedź do wyboru65lokalizacja poradni przy oddziale odpowiedniej specjalności, wskazanej w kol. 9 zał. 3a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna2,0
zewnętrzna ocena jakości3certyfikaty jakościjedna odpowiedź do wyboru66certyfikat ISO w zakresie usług medycznych, ważny w dniu zawarcia umowy3,0
inne certyfikatyjedna odpowiedź do wyboru67certyfikat dla poradni leczenia bólu wydany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu3,0
wyniki kontroli rozpoczętych po dniu 1 stycznia roku poprzedzającego rok, którego dotyczy postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i zakończonych wystąpieniem pokontrolnym-5obniżenie jakości świadczeńjedna odpowiedź do wyboru68udzielenie świadczeń przez personel o kwalifikacjach niższych niż wykazane w umowie lub udzielanie świadczeń w sposób i w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w umowie /brak sprzętu i wyposażenia wykazanego w umowie (brak atestów lub przeglądów)1,0
ograniczanie dostępności do świadczeńjedna lub więcej odpowiedzi69nieuzasadniona odmowa udzielania świadczenia świadczeniobiorcy3,0
70nieprawidłowe prowadzenie list oczekujących1,0
71obciążenie świadczeniobiorców kosztami leków lub wyrobów medycznych w przypadkach, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych3,0
72pobieranie nienależnych opłat od świadczeniobiorców za świadczenia będące przedmiotem umowy3,0
nieprawidłowa realizacja świadczeńjedna lub więcej odpowiedzi73niezasadne ordynowanie leków1,0
74nieprawidłowe kwalifikowanie udzielonych świadczeń2,0
nieuprawnione zmiany warunków umowyjedna lub więcej odpowiedzi75nieprzekazanie do oddziału wojewódzkiego NFZ w terminie informacji o zamierzonych zmianach podstaw formalno-prawnych prowadzonej działalności1,0
76udzielanie świadczeń w miejscach nie objętych umową/ nieudzielanie świadczeń w miejscu ustalonym w umowie2,0
77nieuzgodniona z NFZ zmiana harmonogramu udzielania świadczeń2,0
inne naruszenia postanowień umowyjedna lub więcej odpowiedzi78przedstawienie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których dokonano płatności nienależnych środków finansowych2,0
79udaremnienie lub utrudnianie kontroli3,0
negatywny wynik rekontrolijedna lub więcej odpowiedzi80niewykonanie w wyznaczonym terminie zaleceń pokontrolnych3,0
81stwierdzenie naruszeń, które zostały stwierdzone w poprzednich kontrolach3,0
kompleksowośćmożliwość kompleksowej realizacji świadczeń w danym zakresie, uwzględniająca wszystkie etapy i elementy procesu ich realizacji (w tym diagnostyczne i terapeutyczne)5dostępność do badań i zabiegóww miejscujedna odpowiedź do wyboru82możliwość doboru aparatów słuchowych różnymi metodami3,0
w lokalizacjijedna lub więcej odpowiedzi w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń83pobranie materiału do badań z oceną cytologiczną/ histopatologiczną3,0
84możliwość założenia gipsu3,0
85amniopunkcja diagnostyczna z badaniem płynu owodniowego3,0
86wykonywanie innych badań elektrofizjologicznych3,0
87możliwość wykonania badań TK lub RM3,0
88możliwość realizacji dopasowania aparatu słuchowego dla dzieci do 4 r.ż. oraz wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną zgodnie z lp. 54, kol. 19 zał. 3a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna3,0
89możliwość wykonania badań elektrokardiograficznych wysiłkowych serca3,0
90wykonanie gastroskopii lub kolonoskopii3,0
91możliwość kontroli urządzeń wszczepialnych serca zgodnie z warunkami rozporządzenia AOS5,0
dostęp do poradni-w lokalizacjijedna odpowiedź do wyboru92możliwość leczenia stopy cukrzycowej - posiadanie poradni chirurgii naczyniowej lub chirurgii ogólnej w lokalizacji, z pełną dostępnością gabinetu zabiegowego3,0
jedna odpowiedź do wyboru93poradnia reumatologiczna3,0
dostęp lub w lokalizacjijedna lub więcej odpowiedzi w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń94pobranie materiału do badań z oceną cytologiczną/ histopatologiczną3,0
95możliwość wykonania świadczeń: angiografia fluoresceinowa, angiografia indocyjaninowa lub badanie elektrofizjologiczne narządu wzroku3,0
96możliwość wykonania świadczeń: echokardiografia przezprzełykowa lub echokardiografia obciążeniowa3,0
97możliwość wykonania bronchoskopii3,0
dostępnośćharmonogram pracy10liczba godzin pracy poradni w tygodniujedna odpowiedź do wyboru98powyżej 12 godzin do 24 godzin włącznie1,0
99powyżej 24 godzin do 36 godzin włącznie4,0
100powyżej 36 godzin do 48 godzin włącznie8,0
101powyżej 48 godzin10,0
dostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowo5dostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowojedna lub więcej odpowiedzi do wyboru102podjazdy oraz dojścia o nachyleniu nie większym niż 5%2,0
103przy lokalizacji poradni/ gabinetu powyżej pierwszej kondygnacji: dźwig umożliwiający transport chorych na wózkach, a w budynkach do dwóch kondygnacji możliwe inne urządzenie techniczne umożliwiające wjazd niepełnosprawnych albo lokalizacja na parterze2,0
104co najmniej jedno pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych2,0
cenaobliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 220cena ofertowa jest oceniana poprzez odniesienie ceny jednostki rozliczeniowej zaproponowanej przez oferenta w ofercie lub stanowiącej końcowy wynik negocjacji w stosunku do ceny oczekiwanej przez Fundusz w danym postępowaniu w sprawie zawarcia umowy

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 54/2011/DSOZ

Prezesa NFZ z dnia 30 września 2011 r.
Tab. 1.13.2 ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne
KryteriumPoziom skalującySzczegółowe parametry ocenyWarunki dodatkowo oceniane
TreśćWaga skalująca (S) - maksymalna liczba punktów ocenyTreśćTyp odpowiedziL.p.TreśćLiczba punktów jednostkowych
12345678
jakośćpersonel2czas pracy pielęgniarkijedna odpowiedź do wyboru1obecność pielęgniarki na każdej zmianie2,0
jakość badań20liczba badań wykonywanych w pracownijedna odpowiedź do wyboru2liczba badań endoskopowych przewodu pokarmowego zrealizowanych rocznie w pracowni (wykonanych w trybie ambulatoryjnym i stacjonarnym, także poza umową z NFZ) - min. 8005,0
3liczba badań tomografii komputerowej zrealizowanych rocznie w pracowni (wykonanych w trybie ambulatoryjnym i stacjonarnym, także poza umową z NFZ) - min. 5 0005,0
4liczba badań rezonansu magnetycznego zrealizowanych rocznie w pracowni (wykonanych w trybie ambulatoryjnym i stacjonarnym, także poza umową z NFZ) - min. 2 5005,0
zewnętrzna ocena jakości3certyfikaty jakościjedna odpowiedź do wyboru5certyfikat ISO w zakresie usług medycznych, ważny w dniu zawarcia umowy3,0
wyniki kontroli rozpoczętych po dniu 1 stycznia roku poprzedzającego rok, którego dotyczy postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i zakończonych wystąpieniem pokontrolnym-5obniżenie jakości świadczeńjedna odpowiedź do wyboru6udzielenie świadczeń przez personel o kwalifikacjach niższych niż wykazane w umowie lub udzielanie świadczeń w sposób i w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w umowie /brak sprzętu i wyposażenia wykazanego w umowie (brak atestów lub przeglądów)1,0
ograniczanie dostępności do świadczeńjedna lub więcej odpowiedzi7nieuzasadniona odmowa udzielania świadczenia świadczeniobiorcy3,0
8nieprawidłowe prowadzenie list oczekujących1,0
9obciążenie świadczeniobiorców kosztami leków lub wyrobów medycznych w przypadkach, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych3,0
10pobieranie nienależnych opłat od świadczeniobiorców za świadczenia będące przedmiotem umowy3,0
nieprawidłowa realizacja świadczeńjedna lub więcej odpowiedzi11niezasadne ordynowanie leków1,0
12nieprawidłowe kwalifikowanie udzielonych świadczeń2,0
nieuprawnione zmiany warunków umowyjedna lub więcej odpowiedzi13nieprzekazanie do oddziału wojewódzkiego NFZ w terminie informacji o zamierzonych zmianach podstaw formalno-prawnych prowadzonej działalności1,0
14udzielanie świadczeń w miejscach nie objętych umową/ nieudzielanie świadczeń w miejscu ustalonym w umowie2,0
15nieuzgodniona z NFZ zmiana harmonogramu udzielania świadczeń2,0
inne naruszenia postanowień umowyjedna lub więcej odpowiedzi16przedstawienie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których dokonano płatności nienależnych środków finansowych2,0
17udaremnienie lub utrudnianie kontroli3,0
negatywny wynik rekontrolijedna lub więcej odpowiedzi18niewykonanie w wyznaczonym terminie zaleceń pokontrolnych3,0
19stwierdzenie naruszeń, które zostały stwierdzone w poprzednich kontrolach3,0
kompleksowośćzakres wykonywanych świadczeń15zakres wykonywanych świadczeńjedna odpowiedź do wyboru20posiadanie aparatu wielowarstwowego o skanie od 1s/360/ i zdolności rozdzielczej wysokokontrastowej w płaszczyźnie x,y min. 15 par linii/cm dla skanu 360, średnica okola min. 70 cm oraz pozostałego wyposażenia w sprzęt, określonego w rozporządzeniu AOS w zał. 2VI, lp. 16-26 i wykonywanie wszystkich typów badań, zdefiniowanych w rozporządzeniu AOS w zał. 2VI, lp. 1-26.7,0
21posiadanie aparatu wielowarstwowego (o jednoczesnej akwizycji od 16 warstw submilimetrowych w czasie 1 pełnego obrotu włącznie i zdolności rozdzielczej izotropowej min. 0,8 mm, o czasie skanu 360 max 0,6 s - modulacja dawki promieniowania w zależności od badanej anatomii z czasem obrotu nie dłuższym niż 0,4s) oraz pozostałego wyposażenia w sprzęt, określonego w rozporządzeniu AOS w zał. 2VI, lp. 27 i wykonywanie wszystkich typów badań, zdefiniowanych w rozporządzeniu AOS w zał. 2VI, lp. 1-2710,0
jedna odpowiedź do wyboru22posiadanie systemu MR min. 25 mT/m, min. 1.0T oraz pozostałego wyposażenia w sprzęt, określonego w rozporządzeniu AOS w zał. 2VIII, lp. 19-21

i wykonywanie wszystkich typów badań, zdefiniowanych

w rozporządzeniu AOS w zał. 2VIII, lp. 1-21

7,0
23posiadanie systemu MR min. 30 mT/m, min. 120mT/m/ms, min. 1.5T oraz pozostałego wyposażenia w sprzęt, określonego w rozporządzeniu AOS w zał. 2VIII,

lp. 22-25 i wykonywanie wszystkich typów badań, zdefiniowanych w rozporządzeniu AOS, w zał. 2VIII, lp. 1-25

10,0
dostępnośćharmonogram pracy15liczba godzin pracy pracowni w tygodniujedna odpowiedź do wyboru24powyżej 12 godzin do 24 godzin włącznie1,0
25powyżej 24 godzin do 36 godzin włącznie4,0
26powyżej 36 godzin do 48 godzin włącznie6,0
27powyżej 48 godzin8,0
dostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowo5dostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowojedna lub więcej odpowiedzi do wyboru28podjazdy oraz dojścia o nachyleniu nie większym niż 5%2,0
29przy lokalizacji pracowni powyżej pierwszej kondygnacji: dźwig umożliwiający transport chorych na wózkach, a w budynkach do dwóch kondygnacji możliwe inne urządzenie techniczne umożliwiające wjazd niepełnosprawnych albo lokalizacja na parterze2,0
30co najmniej jedno pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych2,0
cenaobliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 220cena ofertowa jest oceniana poprzez odniesienie ceny jednostki rozliczeniowej zaproponowanej przez oferenta w ofercie lub stanowiącej końcowy wynik negocjacji w stosunku do ceny oczekiwanej przez Fundusz w danym postępowaniu w sprawie zawarcia umowy