Zm.: zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Dzienniki resortowe

NFZ.2011.9.13

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/2011/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 14 marca 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 25 i art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 73/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zmienionego zarządzeniem Nr 85/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 grudnia 2009 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zmienionego zarządzeniem Nr 50/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 września 2010 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz Nr 86/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:
1)
w miejsce tabeli "Tab. 1.9.1 - ratownictwo medyczne - specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego" wprowadza się tabelę "Tab. 1.9.1 - ratownictwo medyczne - specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego" w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia;
2)
w miejsce tabel "Tab. 1.9.2 - ratownictwo medyczne - wodne specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego" wprowadza się tabelę "Tab. 1.9.2 - ratownictwo medyczne - wodne specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego" w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia;
3)
w miejsce tabeli "Tab. 1.9.3 - ratownictwo medyczne - podstawowe zespoły ratownictwa medycznego" wprowadza się tabelę "Tab. 1.9.3 - ratownictwo medyczne - podstawowe zespoły ratownictwa medycznego" w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do zarządzenia;
4)
w miejsce tabel "Tab. 1.9.4 - ratownictwo medyczne - wodne podstawowe zespoły ratownictwa medycznego" wprowadza się tabelę "Tab. 1.9.4 - ratownictwo medyczne - wodne podstawowe zespoły ratownictwa medycznego" w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374 oraz z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125 poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 127, poz. 857, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1723, Nr 182, poz. 1228, Nr 257, poz. 1723 i Nr 257, poz. 1725

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

Tab. 1.9.1 - ratownictwo medyczne
- specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego
procentowypoziom skalującyszczegółowe parametry ocenymożliwe odpowiedzi
kryteriumudział danego kryteriumtreśćmaksymalna liczba punktów ocenytreśćtyp odpowiedzitreśćliczba punktów jednostkowych
jakość46,81%personel25lekarzeczas pracy lekarzy o kwalifikacjach określonych w art. 3 pkt 3 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznymjedna odpowiedź do wyboruprocentowy udział czasu pracy lekarzy posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej i lekarzy, którzy ukończyli co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej, w czasie funkcjonowania specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego [1]
1-10%2,5
11-20%5,0
21-30%7,5
31-40%10,0
41-50%12,5
51-60%15,0
61-70%17,5
71-80%20,0
81-90%22,5
91-100%25,0
20czas pracy lekarzy o kwalifikacjach określonych w art. 57 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznymjedna odpowiedź do wyboruprocentowy udział czasu pracy lekarzy o kwalifikacjach określonych w art. 57 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym w czasie funkcjonowania specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego [2]
1-10%2,0
11-20%4,0
21-30%6,0
31-40%8,0
41-50%10,0
51-60%12,0
61-70%14,0
71-80%16,0
81-90%18,0
91-100%20,0
5innekwalifikacje personeluJedna odpowiedź do wyboruspełnienie, w okresie obowiązywania umowy, przez wszystkich członków zespołów ratownictwa medycznego wymagań określonych w art. 36 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, a co za tym idzie niekorzystanie z zapisów art. 63 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym5,0
wybrane parametry architektoniczne i sanitarne miejsc udzielania świadczeń5innejedna odpowiedź do wyboruposiadanie systemu wspomagania dowodzenia obejmującego wszystkie zespoły ratownictwa medycznego5,0
2innejedna odpowiedź do wyboruwyposażenie zespołów ratownictwa medycznego w działający system transmisji zapisu EKG (12 odprowadzeń), w ramach współpracy odpowiednio do oddziałów wykonujących przezskórne interwencje wieńcowe (PCI) i leczenie trombolityczne i/lub SOR2,0
zewnętrzna ocena jakości5certyfikaty jakościjedna odpowiedź do wyboruposiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych ratownictwa medycznego realizowanych przez jednostkę ważnego w dniu złożenia oferty5,0
ciągłość47,87%zmniejszenie ryzyka przerwania ciągłości udzielania świadczeń45spełnienie wymagań warunków koniecznychjedna odpowiedź do wyborudeklaracja spełnienia wymagań w dniu złożenia oferty i przez cały okres obowiązywania umowy [3]3 pkt za każdy spełniony warunek na dzień składania oferty
cena5,32%obliczana zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 25cena ofertowa oceniana jest poprzez odniesienie ceny jednostki rozliczeniowej zaproponowanej przez oferenta w ofercie lub stanowiącej końcowy wynik negocjacji w stosunku do ceny oczekiwanej przez Fundusz w danym postępowaniu w sprawie zawarcia umowy5,0
[1] Udział procentowy zsumowanego średniotygodniowego czasu pracy lekarzy posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej i lekarzy, którzy ukończyli co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej w zsumowanym średniotygodniowym czasie funkcjonowania specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego na terenie rejonu operacyjnego, na który ogłoszone zostało postępowanie w sprawie zawarcia umów, do którego Świadczeniodawca składa swoją ofertę.

Należy obliczyć na podstawie danych wykazanych w ofercie złożonej do postępowania w sprawie zawarcia umów w danym rejonie operacyjnym, wg poniższego wzoru:

,gdzie:

p - udział procentowy zsumowanego czasu pracy lekarzy posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej i lekarzy, którzy ukończyli co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej w zsumowanym średniotygodniowym czasie funkcjonowania specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego na terenie rejonu operacyjnego, na który ogłoszone zostało postępowanie w sprawie zawarcia umów, do którego Świadczeniodawca składa swoją ofertę.

x - zsumowany średniotygodniowy czas pracy lekarzy posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej i lekarzy, którzy ukończyli co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej zgłoszonych w ofercie;

n - liczba zespołów spracjalistycznych określonych w Wojewódzkim Planie Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla rejonu operacyjnego, na który ogłoszone zostało postępowanie w sprawie zawarcia umów, do którego Świadczeniodawca składa swoją ofertę.

[2] Udział procentowy zsumowanego średniotygodniowego czasu pracy lekarzy o kwalifikacjach określonych w art. 57 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym w średniotygodniowym czasie funkcjonowania specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego na terenie rejonu operacyjnego, na który ogłoszone zostało postępowanie w sprawie zawarcia umów, do którego Świadczeniodawca składa swoją ofertę.

Należy obliczyć na podstawie danych wykazanych w ofercie złożonej do postępowania w sprawie zawarcia umów w danym rejonie operacyjnym, wg poniższego wzoru:

,gdzie:

p - udział procentowy zsumowanego czasu pracy lekarzy o kwalifikacjach określonych w art. 57 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym w zsumowanym średniotygodniowym czasie funkcjonowania specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego na terenie rejonu operacyjnego, na który ogłoszone zostało postępowanie w sprawie zawarcia umów, do którego Świadczeniodawca składa swoją ofertę;

x - zsumowany średniotygodniowy czas pracy lekarzy o kwalifikacjach określonych w art. 57 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym zgłoszonych w ofercie;

n - liczba zespołów specjalistycznych określonych w Wojewódzkim Planie Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla rejonu operacyjnego, na który ogłoszone zostało postępowanie w sprawie zawarcia umów, do którego Świadczeniodawca składa swoją ofertę.

[3] Wymagania określono w załączniku nr 3 do zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

Tab. 1.9.2 - ratownictwo medyczne
- wodne specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego
procentowy poziom skalującyszczegółowe parametry ocenymożliwe odpowiedzi
kryteriumudział danego kryteriumtreśćmaksymalna liczba punktów ocenytreśćtyp odpowiedzitreśćliczba punktów jednostkowych
jakość46,81%personel25lekarzeczas pracy lekarzy o kwalifikacjach określonych w art. 3 pkt 3 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznymjedna odpowiedź do wyboruudział czasu pracy lekarzy posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej i lekarzy, którzy ukończyli co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej, w czasie funkcjonowania wodnych specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego [1]
1-10%2,5
11-20%5,0
21-30%7,5
31-40%10,0
41-50%12,5
51-60%15,0
61-70%17,5
71-80%20,0
81-90%22,5
91-100%25,0
20czas pracy lekarzy o kwalifikacjach określonych w art. 57 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznymjedna odpowiedź do wyboruudział czasu pracy lekarzy o kwalifikacjach określonych w art. 57 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym w czasie funkcjonowania wodnych specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego [2]
1-10%2,0
11-20%4,0
21-30%6,0
31-40%8,0
41-50%10,0
51-60%12,0
61-70%14,0
71-80%16,0
81-90%18,0
91-100%20,0
5innekwalifikacje personeluJedna odpowiedź do wyboruspełnienie, w okresie obowiązywania umowy, przez wszystkich członków zespołów ratownictwa medycznego wymagań określonych w art. 36 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, a co za tym idzie niekorzystanie z zapisów art. 63 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym5,0
wybrane parametry architektoniczne i sanitarne miejsc udzielania świadczeń5innejedna odpowiedź do wyboruposiadanie systemu wspomagania dowodzenia obejmującego wszystkie zespoły ratownictwa medycznego5,0
2innejedna odpowiedź do wyboruwyposażenie zespołów ratownictwa medycznego w działający system transmisji zapisu EKG (12 odprowadzeń), w ramach współpracy odpowiednio do oddziałów wykonujących przezskórne interwencje wieńcowe (PCI) i leczenie trombolityczne i/lub SOR2,0
zewnętrzna ocena jakości5certyfikaty jakościjedna odpowiedź do wyboruposiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych ratownictwa medycznego realizowanych przez jednostkę ważnego w dniu złożenia oferty5,0
ciągłość47,87%zmniejszenie ryzyka przerwania ciągłości udzielania świadczeń45spełnienie wymagań warunków koniecznychjedna odpowiedź do wyborudeklaracja spełnienia wymagań w dniu złożenia oferty i przez cały okres obowiązywania umowy [3]3 pkt za każdy spełniony warunek na dzień składania oferty
cena5,32%obliczana zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 25cena ofertowa oceniana jest poprzez odniesienie ceny jednostki rozliczeniowej zaproponowanej przez oferenta w ofercie lub stanowiącej końcowy wynik negocjacji w stosunku do ceny oczekiwanej przez Fundusz w danym postępowaniu w sprawie zawarcia umowy.5,0
[1] Udział procentowy zsumowanego średniotygodniowego czasu pracy lekarzy posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej i lekarzy, którzy ukończyli co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej w średniotygodniowym czasie funkcjonowania wodnych specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego na terenie rejonu operacyjnego, na który ogłoszone zostało postępowanie w sprawie zawarcia umów, do którego Świadczeniodawca składa swoją ofertę.

Należy obliczyć na podstawie danych wykazanych w ofercie złożonej do postępowania w sprawie zawarcia umów w danym rejonie operacyjnym, wg poniższego wzoru:

,gdzie:

p - udział procentowy zsumowanego czasu pracy lekarzy posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej i lekarzy, którzy ukończyli co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej w zsumowanym średniotygodniowym czasie funkcjonowania wodnych specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego na terenie rejonu operacyjnego, na który ogłoszone zostało postępowanie w sprawie zawarcia umów, do którego Świadczeniodawca składa swoją ofertę;

x - zsumowany średniotygodniowy czas pracy lekarzy posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej i lekarzy, którzy ukończyli co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej zgłoszonych w ofercie;

n - liczba wodnych zespołów specjalistycznych określonych w Wojewódzkim Planie Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla rejonu operacyjnego, na który ogłoszone zostało postępowanie w sprawie zawarcia umów, do którego Świadczeniodawca składa swoją ofertę.

[2] Udział procentowy zsumowanego średniotygodniowego czasu pracy lekarzy o kwalifikacjach określonych w art. 57 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym w średniotygodniowym czasie funkcjonowania wodnych specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego na terenie rejonu operacyjnego, na który ogłoszone zostało postępowanie w sprawie zawarcia umów, do którego Świadczeniodawca składa swoją ofertę.

Należy obliczyć na podstawie danych wykazanych w ofercie złożonej do postępowania w sprawie zawarcia umów w danym rejonie operacyjnym, wg poniższego wzoru:

,gdzie:

p - udział procentowy zsumowanego czasu pracy lekarzy o kwalifikacjach określonych w art. 57 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym w zsumowanym średniotygodniowym czasie funkcjonowania wodnych specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego na terenie rejonu operacyjnego, na który ogłoszone zostało postępowanie w sprawie zawarcia umów, do którego Świadczeniodawca składa swoją ofertę;

x - zsumowany średniotygodniowy czas pracy lekarzy o kwalifikacjach określonych w art. 57 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym zgłoszonych w ofercie;

n - liczba wodnych zespołów specjalistycznych określonych w Wojewódzkim Planie Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla rejonu operacyjnego, na który ogłoszone zostało postępowanie w sprawie zawarcia umów, do którego Świadczeniodawca składa swoją ofertę.

[3] Wymagania określono w załączniku nr 3 do zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne.

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

Tab. 1.9.3 - ratownictwo medyczne
- podstawowe zespoły ratownictwa medycznego
kryteriumprocentowy poziom skalującyszczegółowe parametry ocenymożliwe odpowiedzi
udział danego kryteriumtreśćmaksymalna liczba punktów ocenytreśćtyp odpowiedzitreśćLiczba punktów jednostkowych
jakość25,37%personel5innekwalifikacje personelujedna odpowiedź do wyboruspełnienie, w okresie obowiązywania umowy, przez wszystkich członków zespołów ratownictwa medycznego wymagań określonych w art. 36 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, a co za tym idzie niekorzystanie z zapisów art. 63 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym5,0
wybrane parametry architektoniczne i sanitarne miejsc udzielania świadczeń5innejedna odpowiedź do wyboruposiadanie systemu wspomagania dowodzenia obejmującego wszystkie zespoły ratownictwa medycznego5,0
2innejedna odpowiedź do wyboruwyposażenie zespołów ratownictwa medycznego w działający system transmisji zapisu EKG (12 odprowadzeń), w ramach współpracy odpowiednio do oddziałów wykonujących przezskórne interwencje wieńcowe (PCI) i leczenie trombolityczne i/lub SOR2,0
zewnętrzna ocena jakości5certyfikat jakościjedna odpowiedź do wyboruposiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych ratownictwa medycznego realizowanych przez jednostkę ważnego w dniu złożenia oferty5,0
ciągłość67,16%zmniejszenie ryzyka przerwania ciągłości udzielania świadczeń45spełnienie wymagań warunków koniecznychjedna odpowiedź do wyborudeklaracja spełnienia wymagań w dniu złożenia oferty i przez cały okres obowiązywania umowy [1]3 pkt za każdy spełniony warunek na dzień składania oferty
cena7,46%obliczana zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia.5cena ofertowa oceniana jest poprzez odniesienie ceny jednostki rozliczeniowej zaproponowanej przez oferenta w ofercie lub stanowiącej końcowy wynik negocjacji w stosunku do ceny oczekiwanej przez Fundusz w danym postępowaniu w sprawie zawarcia umowy.5
[1] Wymagania określono w załączniku nr 3 do zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne.

ZAŁĄCZNIK  Nr 4

Tab. 1.9.4 - ratownictwo medyczne
- wodne podstawowe zespoły ratownictwa medycznego
kryteriumprocentowy poziom skalującyszczegółowe parametry ocenymożliwe odpowiedzi
udział danego kryteriumtreśćmaksymalna liczba punktów ocenytreśćtyp odpowiedzitreśćLiczba punktów jednostkowych
jakość25,37%personel5innekwalifikacje personelujedna odpowiedź do wyboruspełnienie, w okresie obowiązywania umowy, przez wszystkich członków zespołów ratownictwa medycznego wymagań określonych w art. 36 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, a co za tym idzie niekorzystanie z zapisów art. 63 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym5,0
wybrane parametry architektoniczne i sanitarne miejsc udzielania świadczeń5innejedna odpowiedź do wyboruposiadanie systemu wspomagania dowodzenia obejmującego wszystkie zespoły ratownictwa medycznego5,0
2innejedna odpowiedź do wyboruwyposażenie zespołów ratownictwa medycznego w działający system transmisji zapisu EKG (12 odprowadzeń), w ramach współpracy odpowiednio do oddziałów wykonujących przezskórne interwencje wieńcowe (PCI) i leczenie trombolityczne i/lub SOR2,0
zewnętrzna ocena jakości5certyfikat jakościjedna odpowiedź do wyboruposiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych ratownictwa medycznego realizowanych przez jednostkę ważnego w dniu złożenia oferty5,0
ciągłość67,16%zmniejszenie ryzyka przerwania ciągłości udzielania świadczeń45spełnienie wymagań warunków koniecznychjedna odpowiedź do wyborudeklaracja spełnienia wymagań w dniu złożenia oferty i przez cały okres obowiązywania umowy [1]3 pkt za każdy spełniony warunek na dzień składania oferty
cena7,46%obliczana zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia.5cena ofertowa oceniana jest poprzez odniesienie ceny jednostki rozliczeniowej zaproponowanej przez oferenta w ofercie lub stanowiącej końcowy wynik negocjacji w stosunku do ceny oczekiwanej przez Fundusz w danym postępowaniu w sprawie zawarcia umowy.5
[1] Wymagania określono w załączniku nr 3 do zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne.