Zm.: zarządzenie w sprawie odsetek od niektórych środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1981.5.11

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1981 r.

ZARZĄDZENIE Nr 38
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 27 kwietnia 1981 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie odsetek od niektórych środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

Na podstawie § 2 ust. 1 uchwały Nr 98 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1977 r. w sprawie oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych (Monitor Polski Nr 17, poz. 96) zarządza się, co następuje:
§  1.
W § 1 pkt 5 zarządzenia Nr 85 Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1977 r. w sprawie odsetek od niektórych środków pieniężnych na rachunkach bankowych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 18, poz. 41) wprowadza się następujące zmiany:
1)
pod lit. a) wyrazy "7%" zastępuje się wyrazami "9,3%",
2)
po lit. c) dodaje się lit. d) w brzmieniu:

"d) funduszu rezerwowego Państwowego Zakładu Ubezpieczeń - w wysokości 3%".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1981 r.