Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.1995.15.88

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 września 1995 r.

ZARZĄDZENIE Nr 31
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 17 sierpnia 1995 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie ochrony środowiska i zasobów naturalnych

(znak: US-4-1-8)

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o statystyce państwowej (Dz. U. z 1989 r. Nr 40, poz. 221), w związku z tematem 01.4.04 i 01.4.08 Programu badań statystycznych na lata 1991-1995, stanowiącego załącznik do uchwały 207/90 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1990 r. zarządza się, co następuje:

§  1. W zarządzeniu nr 24 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 sierpnia 1993 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie ochrony środowiska i zasobów naturalnych (Dz. Urz. GUS Nr 11, poz. 81) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) sprawozdanie na formularzu OS-5 - wszystkie oczyszczalnie będące komunalnymi zakładami budżetowymi lub działające w formie przedsiębiorstw państwowych lub komunalnych prowadzących działalność wodociągowo-kanalizacyjną, które oczyszczają ścieki miejskie i wiejskie doprowadzone siecią kanalizacyjną, niezależnie od formy własności oczyszczalni, jak i sieci kanalizacyjnej, na której pracuje oczyszczalnia,",

2) wzór formularza OS-3, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje tytuł i treść w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
3) wzór formularza OS-5, stanowiący załącznik nr 5 do zarządzenia otrzymuje tytuł i treść w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,
4) w sprawozdaniu na formularzu OS-7 - sprawozdanie o ochronie przyrody i krajobrazu stanowiącym załącznik nr 7 do zarządzenia dodaje się:
a) w dziale 3 rubrykę 5 w brzmieniu: "z ogółem rezerwaty przyrody",
b) w dziale 4 rubrykę 5 w brzmieniu: "z ogółem rezerwaty przyrody".
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje przy sporządzaniu sprawozdań za rok 1995.
ZAŁĄCZNIKI
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

OS-3

Sprawozdanie o gospodarowaniu wodą, ściekach i stężeniach zanieczyszczeń za 199...

grafika

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA OS-3

Wielkość poboru wody oraz ilość i jakość odprowadzonych ścieków należy podawać na podstawie ewidencji pomiarów, do prowadzenia której obowiązuje każdy zakład ustawa "Prawo wodne" oraz dokumentacji dotyczącej opłat za wodę i odprowadzanie ścieków, prowadzonej zgodnie z obowiązującym w tym zakresie aktualnym aktem wykonawczym do ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska.

Dział 1

W wierszu 09 należy podać wodę zużytą na cele produkcyjne, eksploatacyjne, administracyjne i socjalne zakładu z wyłączeniem wody dostarczanej do budynków mieszkalnych, zakładowych lub innych. Sprawdzić, czy między przychodem i rozchodem wody zachodzi bilans: wiersze 07+08= wierszom 09+12+13.

Dział 2

Jeżeli występuje obieg zamknięty, muszą być wypełnione równocześnie wiersze 3, 4 i 5.

Obieg zamknięty to układ, w którym występuje ciągła rotacja wody, zainstalowany w celu oszczędnego gospodarowania wodą. Nie zalicza się do obiegu zamkniętego centralnego ogrzewania i wielokrotnego wykorzystania wody w zakładach eksploatacji kruszywa.

Wiersz 3 = objętość wody potrzebnej do jednorazowego napełnienia instalacji obiegu zamkniętego.

Wiersz 4 - to pojemność obiegu (wiersz 3) pomnożona przez liczbę okrążeń wody w obiegu w ciągu roku.

Dział 3 - Dział ten wypełniają te jednostki sprawozdawcze, które posiadają oczyszczalnie ścieków i wykazały dane w dziale 4 wierszach 10 - 13 oraz te, które odprowadzają ścieki do kanalizacji miejskiej (dane w dziale 4, wiersz 03) i stosują ich masę wytworzonych osadów przez średni udział w nich suchej masy wg wzoru:

gdzie: m2 - sucha masa osadu w tonach

m1 - osad wytworzony (uwodniony) w tonach

w - średnie uwodnienie osadu w %

W wierszu 1 należy podać suchą masę osadów ściekowych, wytworzonych w roku sprawozdawczym.

W wierszu 2 należy wydzielić z wiersza 1 osady wykorzystane gospodarczo w roku sprawozdawczym. Za gospodarcze wykorzystanie uważa się użycie osadów ściekowych do nawożenia rolniczego, rekultywację wysypisk i składowisk odpadów przemysłowych, niwelację terenu, wypełnianie wyrobisk pokopalnianych itp.

W wierszu 3 należy wydzielić z wiersza 2 osady użyte do nawożenia rolniczego.

W wierszu 4 należy wydzielić z wiersza 1 osady ściekowe poddane procesom unieszkodliwiania (bez wykorzystania rolniczego) np. poprzez spalanie, pirolizę (odgazowanie), kompostowanie, neutralizację chemiczną, chlorowanie, wapnowanie i inne, których efektem jest ograniczenie lub likwidacja uciążliwości osadów.

W wierszu 5 podać osady składowane na terenach własnych i obcych, z wytworzonych w ciągu roku.

W wierszu 6 podać osady nagromadzone (w suchej masie), na wysypiskach, składowiskach, poletkach i stawach osadowych zarówno w roku sprawozdawczym jak i w latach poprzednich, niezależnie od miejsca składowania (na terenie własnym jak i obcym).

Dział 4 - Ściekami są wprowadzone do wód lub do ziemi substancje płynne, stałe lub gazowe oraz energie (np. wody podgrzane - chłodnicze odprowadzane z elektrowni cieplnych) mogące spowodować szkodliwe zanieczyszczenia wód. Ściekami są również zasolone wody kopalniane, wody skażone promieniotwórczo, oraz zanieczyszczone wody opadowe.

W wierszu 01 należy podać ogólną ilość wytworzonych ścieków łącznie ze ściekami bytowo-gospodarczymi, wodami chłodniczymi, zanieczyszczonymi wodami kopalnianymi, oraz wodami opadowymi.

W wierszach 02, 04 i 09 podać ilość ścieków opadowych wyliczoną wg wzoru:

gdzie: Qop - roczna objętość ścieków opadowych w tys. m3/rok

Qi - dobowa objętość ścieków w dobie z opadem w m3/d

Qśr - średniodobowa objętość ścieków w okresach suchych w m3/d

n - liczba dób z opadem.

W wierszu 05 podać ścieki (łącznie z wodami chłodniczymi, zanieczyszczonymi wodami kopalnianymi i opadowymi) odprowadzone do wód powierzchniowych. Przez wody chłodnicze (wiersz 06) należy rozumieć wody używane w procesach produkcyjnych głównie w elektrowniach cieplnych do celów chłodzenia. Są to zwykłe wody podgrzane, które powodują tzw. zanieczyszczenie termiczne wód.

W wierszu 07 należy wydzielić z wiersza 06 wody chłodnicze traktowane w statystyce za umownie czyste, nie wymagające oczyszczenia. Muszą one spełniać następujące warunki:

a) są odprowadzane do wód powierzchniowych wydzielonym dla nich systemem kanalizacji i nie następuje mieszanie ich z innymi ściekami wymagającymi oczyszczenia,

b) ładunki zanieczyszczeń w wodach chłodniczych (po procesie produkcyjnym) nie są większe od ładunków zanieczyszczeń w wodach pobranych do celów chłodzenia,

c) temperatura wód chłodniczych odprowadzanych do odbiornika nie przekracza 26 stopni C, a więc górnej granicy temperatury dopuszczalnej dla II i III klasy czystości wód.

W wierszu 10 podać ścieki poddane procesowi oczyszczania na oczyszczalniach. W statystyce dane o ściekach przemysłowych oczyszczanych, obejmują ścieki oczyszczane odprowadzone do wód powierzchniowych. W zależności od rodzaju ścieków, zawartych w nich zanieczyszczeń oraz wymagań stawianych ściekom odprowadzanym do odbiornika, mogą być one oczyszczane w różnym stopniu - mechanicznie, chemicznie, biologicznie. W przypadku kilkustopniowego oczyszczenia ścieków, przyjmuje się ostatni stopień oczyszczania, np. oczyszczanie ścieków mechaniczne i biologiczne kwalifikuje się jako oczyszczanie biologiczne, mechaniczne i chemiczne jako chemiczne itp.

W wierszu 11 podać ścieki oczyszczane mechanicznie, czyli ścieki poddane procesowi oczyszczania na oczyszczalniach mechanicznych przy użyciu krat, sit, piaskowników, odtłuszczaczy i osadników. Mechaniczne oczyszczanie ścieków polega na usuwaniu jedynie zanieczyszczeń nierozpuszczalnych, tj. ciał stałych i zawiesin łatwo opadających oraz tłuszczów i olejów.

W wierszu 12 podać ścieki, które po oczyszczaniu mechanicznym są poddane procesowi oczyszczania przy zastosowaniu metod chemicznych, takich jak koagulacja, sorpcja na węglu aktywnym i innych, powodujących wytrącanie niektórych związków rozpuszczalnych lub ich neutralizację.

W wierszu 13 podać ścieki oczyszczane biologicznie, czyli poddane procesowi usuwania zanieczyszczeń przy wykorzystaniu specyficznej mikroflory i mikrofauny.

Dział 5 - Wypełniają tylko te jednostki, które posiadają zapis w dziale 4 wiersz 05> do wiersza 07, czyli odprowadzają ścieki wymagające oczyszczenia. Stężenia ładunków zanieczyszczeń do rubryk 2 i 3 należy wliczyć jako średnią arytmetyczną stężenia zanieczyszczeń wszystkich analiz wykonanych w roku sprawozdawczym.

Azot ogólny (wiersz 06) - to suma azotu amonowego, azotanowego, azotynowego i organicznego.

Dane wykazane w rubr. 3 powinny być zgodne ze stężeniami zanieczyszczeń wykazanymi w "Informacji.." składanej przez zakład wojewodzie, stanowiącej podstawę do wymiaru opłat za wodę i ścieki.

Dział 6 - O kwalifikacji rodzaju oczyszczalni (jako obiektu) decyduje najwyższy stopień oczyszczania ścieków np. oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna winna być wykazana jako biologiczna (zapisy w wierszu 3) mechaniczno-chemiczna jako chemiczna (zapisy w wierszu 2).

Wiersz 1 należy wypełnić wówczas, jeśli istnieją urządzenia do wyłącznie mechanicznego oczyszczania. Zapisy w dziale 6 rubr. 2 pomnożone przez liczbę dni pracy oczyszczalni powinny być zgodne z wykazaną w dziale 4 wiersze 10-13 ilością ścieków oczyszczanych.

Dział 7 - Jako podczyszczalnie ścieków należy rozumieć urządzenia powodujące obniżenie stężeń zanieczyszczeń w ściekach w stopniu umożliwiającym ich odprowadzenia do kanalizacji (miejskiej, zakładowej lub gminnej) lub do zakładowej oczyszczalni (np. usuwanie metali ciężkich, tłuszczów, neutralizacja ścieków itp.).

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

OS-5

Sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich za rok 199...

grafika

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA OS-5

Każda oczyszczalnia (mechaniczna, mechaniczno-chemiczna, mechaniczno-biologiczna oraz z podwyższonym usuwaniem biogenów) składa sprawozdanie na oddzielnym formularzu. O klasyfikacji oczyszczalni decyduje ostatni stopień oczyszczania. W części adresowej wpisać rodzaj kanalizacji doprowadzającej ścieki (ogólnospławna lub rozdzielcza). Informacje o ilości i jakości ścieków (stężenia zanieczyszczeń) należy podawać na podstawie ewidencji pomiarów, do prowadzenia których zobowiązuje każdą oczyszczalnie ustawa "Prawo wodne" oraz obowiązujący w tym zakresie aktualny akt wykonawczy do ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska dotyczący opłat za odprowadzanie ścieków.

Dział 1

Oczyszczalnia mechaniczno-chemiczna to zespół urządzeń służących do mechaniczno-chemicznego oczyszczania poprzez wykorzystywanie reakcji chemicznych i procesów fizykochemicznych (koagulacja, wytrącanie, sorpcja, utlenianie itp.).

Oczyszczalnia z podwyższonym usuwaniem biogenów to obiekty o wysoko efektywnych technologiach oczyszczania o zwiększonym stopniu usuwania azotu, fosforu lub azotu i fosforu łącznie, głównie metodą biologiczną (w tym również chemiczne strącanie fosforu).

Dla oczyszczalni mechanicznej wpisać dane tylko do rubr. 1, dla oczyszczalni mechaniczno-chemicznej tylko do rubr. 2, a dla oczyszczalni z podwyższonym usuwaniem biogenów tylko do rubr. 5.

Dla oczyszczalni mechaniczno-biologicznej wpisać dane:

- tylko do rubr. 4 jeśli część mechaniczna i biologiczna oczyszczalni pracowały z jednakową wydajnością (nie wypełniamy wówczas rubr. 3, gdyż zapis w tej rubryce byłby powtórzeniem zapisów z rubr. 4),

- równocześnie do rubr. 3 i 4 jeśli część mechaniczna oczyszczalni pracowała z większą wydajnością do części biologicznej (rozbudowa, remonty, modernizacja części biologicznej). Wówczas w rubr. 3 należy podać informacje dotyczące części mechanicznej, zaś w rubr. 4 części biologicznej, przy czym zapisy w rubr. 3 muszą być większe od zapisów w rubr. 4.

W wierszu 02 należy podać przepustowość dobową według dokumentacji technicznej. Jeśli oczyszczalnia jest w rozbudowie lub przebudowie należy podać aktualną przepustowość eksploatacyjną.

Wiesz 03 to przepustowość dobowa (wiersz 02) pomnożona przez liczbę dni pracy oczyszczalni w ciągu roku (wiersz 01).

Wiersz 04 to ilość ścieków dopływających do oczyszczalni, które następnie mogą być w całości poddane procesowi oczyszczania (wówczas wiersz 04=05) lub też ze względu np. na niedostateczną przepustowość oczyszczalni część z nich może być kierowana bezpośrednio do odbiornika w stanie nieoczyszczonym (wiersz 04>05).

Wiersz 05 to ilość ścieków oczyszczanych. W przypadku kanalizacji ogólnospławnej są to ściek łącznie z wodami opadowymi i infiltracyjnymi. W przypadku kanalizacji rozdzielczej ścieki łącznie z wodami infiltracyjnymi.

W wierszu 06 należy wydzielić z wiersza 05 ścieki oczyszczane, bez wód opadowych oraz bez ścieków dowożonych bezpośrednio do oczyszczalni beczkowozami (z pominięciem kanalizacji miejskiej). Ścieki dowożone do oczyszczalni należy wykazać w wierszu 18.

Objętość wód opadowych, można oszacować na podstawie:

1. Zapisów urządzeń rejestrujących natężenie przepływu ścieków w oczyszczalni:

gdzie: Qop - roczna objętość wód opadowych (w tys. m3/rok),

Qi - dobowa objętość ścieków w dobie z opadem (m3/d),

Qśr - średniodobowa objętość ścieków w okresach suchych (m3/d),

n - liczba dób z opadem.

2. Analizy pracy pomp deszczowych zainstalowanych w oczyszczalni:

Qop = top · W · 0,001 (tys. m3/rok)

gdzie: Qop - roczna objętość wód opadowych (w tys. m3/rok),

top - liczba godzin pracy pomp deszczowych w ciągu roku,

W - wydajność pomp deszczowych (m3/h).

Wiersze 07-10 - należy wypełnić, gdy oczyszczalnia oczyszcza ścieki z kilku miejscowości (miast lub wsi). Wówczas w rubr. 0 należy wpisać nazwy tych miejscowości zaś w rubr. 1-5 podać ścieki oczyszczane z tych miejscowości, bez wód opadowych i ścieków dowożonych do oczyszczalni. Wówczas wiersze 07 + 08 + 09 +10= wiersz 06.

W wierszach 11-16 należy podać ilość osadów w tonach suchej masy.

W wierszu 11 należy podać ilość osadów ściekowych w tonach suchej masy, którą wylicza się mnożąc masę wytworzonych osadów przez średni udział w nich suchej masy wg wzoru:

gdzie: m2 - sucha masa osadu w tonach

m1 - osad wytworzony (uwodniony) w tonach

w - średnie uwodnienie osadu w %

W wierszu 12 należy wydzielić z wiersza 11 osady wykorzystane gospodarczo w roku sprawozdawczym. Za gospodarcze wykorzystanie uważa się użycie osadów ściekowych do nawożenia rolniczego, rekultywację wysypisk i składowisk odpadów przemysłowych, niwelację terenu, wypełnianie wyrobisk pokopalnianych itp.

W wierszu 13 należy wydzielić z wiersza 12 osady wykorzystane w celach rolniczych.

W wierszu 14 należy wydzielić z wiersza 11 osady ściekowe poddane procesom unieszkodliwiania np. poprzez spalanie, pirolizę (odgazowanie), kompostowanie, neutralizację chemiczną, chlorowanie, wapnowanie i inne, których efektem jest ograniczenie lub likwidacja uciążliwości osadów. W wierszu tym nie uwzględniać wykorzystywania gospodarczego.

W wierszu 15 należy wydzielić osady ściekowe składowane, z wytworzonych w ciągu roku (na terenach własnych i obcych).

W wierszu 16 podać osady nagromadzone (w tonach suchej masy) tj. w okresie sprawozdawczym i w latach poprzednich, na składowiskach, poletkach, lagunach i w stawach osadowych (na terenie oczyszczalni).

W wierszu 19 należy podać ilość ścieków doczyszczanych z wykorzystaniem stawów, filtrów lub biostruktur.

Dział 2

Stężenia zanieczyszczeń do rubryk 2 i 3 wyliczyć jako średnią arytmetyczną stężeń zanieczyszczeń ze wszystkich wykonanych analiz średniodobowych w roku sprawozdawczym. W rubr. 5 podać liczbę analizowanych średniodobowych próbek ścieków w roku. W przypadku braku próbek średniodobowych należy podać liczbę próbek wyrywkowych stanowiących podstawę wyliczania stężeń zanieczyszczeń.

Azot ogólny (wiersz 06) to suma azotu amonowego, azotowego, azotynowego i organicznego.

Dane w rubr. 3 powinny być zgodne ze stężeniem wykazanym w "Informacji" składanej przez oczyszczalnię wojewodzie, stanowiącej podstawę do wymiaru opłat za ścieki.

Dział 3 to dane uzupełniająco-opisowe.

W punkcie 2c należy wpisać, czy urządzenie do pomiaru natężenia przepływu ścieków jest zainstalowane np. w pompowni lub kanale odprowadzającym ścieki po oczyszczeniu (tzn. przed czy za oczyszczalnią).