Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.1989.7.21

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 kwietnia 1989 r.

ZARZĄDZENIE Nr 27
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 11 kwietnia 1989 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie obowiązków sprawozdawczych jednostek uspołecznionego handlu wewnętrznego

(znak: RW-6-2101-25)

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o statystyce państwowej (Dz. U. Nr 7, poz. 58) zarządza się, co następuje:

§  1. W § 10 instrukcji nr 70 stanowiącej załącznik nr 12 do zarządzenia nr 85 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 listopada 1988 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych jednostek uspołecznionego handlu wewnętrznego (Dz. Urz. GUS Nr 15, poz. 75) wprowadza się następujące zmiany:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"W sprawozdaniu wykazuje się zakup towarów od jednostek gospodarki nieuspołecznionej oraz od spółdzielni rzemieślniczych",

2) dotychczasową treść ust. 1-11 oznacza się odpowiednio ust. 2-12,
3) w ust. 5 po wyrazach "nie uspołecznionej" dodaje się wyrazy "oraz od spółdzielni rzemieślniczych".
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i dotyczy sprawozdań począwszy od II kwartału 1989 r.