Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2010.9.43

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 48
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 21 lipca 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie norm należności wyposażenia specjalnego funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na podstawie art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.1)) zarządza się co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 39 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie norm należności wyposażenia specjalnego funkcjonariuszy Straży Granicznej wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) Wydział Zabezpieczenia Działań - Wydział Zabezpieczenia Działań Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej i Wydział Zabezpieczenia Działań oddziału Straży Granicznej";

2) w załączniku do zarządzenia:
a) w zestawie nr 9:
- tytuł otrzymuje brzmienie:

"ZESTAW Nr 9 dla funkcjonariuszy realizujących zadania specjalne: pododdziału odwodowego, Wydziału Zabezpieczenia Działań i innych grup funkcjonariuszy relizujących zadania służbowe wymagające użycia wymienionych w zestawie przedmiotów",

- użyte wyrazy "dla funkcjonariuszy ZZD SG i WZD" zastępuje się wyrazami "dla funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań",
b) w zestawie nr 11:
- tytuł otrzymuje brzmienie:

"ZESTAW Nr 11 dla funkcjonariuszy Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej",

- użyte w różnej liczbie i przypadku wyrazy "Ośrodek Tresury Psów Służbowych" lub "OTPS SG" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami "Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej".
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłosozne w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199, Nr 216, poz. 1367 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 85, poz. 716, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. 127, poz. 857.