Zm.: zarządzenie w sprawie nadania szpitalom wojskowym oraz wojskowym przychodniom lekarskim statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2010.13.154

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 lipca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 29/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 23 czerwca 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania szpitalom wojskowym oraz wojskowym przychodniom lekarskim statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia

Na podstawie art. 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§  1.
W statutach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, stanowiących załączniki o numerach 7, 16 i 20 do zarządzenia Nr 8/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie nadania szpitalom wojskowym oraz wojskowym przychodniom lekarskim statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Urz. MON Nr 6, poz. 40, z późn. zm.2)), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w statucie 106 Szpitala Wojskowego z Przychodnią, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Gliwicach w § 10 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) poradnia podstawowej opieki zdrowotnej, w tym:

a) poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

b) poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego,

c) poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej,

d) poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej,

e) poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej,

f) punkt szczepień,

g) gabinet zabiegowy;";

2)
w statucie 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Busku-Zdroju w § 10 w ust. 1 w pkt 2 lit. a i b otrzymują brzmienie:

"a) oddziały rehabilitacji leczniczej, w tym:

- oddział rehabilitacyjny,

- oddział rehabilitacji narządu ruchu,

b) oddziały leczenia uzdrowiskowego, w tym:

- oddział sanatoryjno-uzdrowiskowy,

- oddział leczniczo-profilaktyczny,";

3)
w statucie Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Bielsku-Białej w § 9 w ust. 1:
a)
w pkt 3 uchyla się lit. e,
b)
uchyla się pkt 6.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 76 poz., 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1707.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2006 r. Nr 13, poz. 164 i Nr 19, poz. 247, z 2007 r. Nr 8, poz. 91 i Nr 12, poz. 137, z 2008 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 24, poz. 296, z 2009 r. Nr 1, poz. 6, Nr 2, poz. 18, Nr 2 poz. 20, Nr 7 poz. 80, Nr 14 poz. 154 i Nr 15, poz. 171 oraz z 2010 r. Nr 2, poz. 10 i poz. 11.