Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2010.13.65

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 listopada 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 38
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 29 października 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 26 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 października 2001 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 11, poz. 40, z późn. zm.3)), w załączniku "Statut Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie" wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 5 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 i Nr 165, poz. 1316 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278), zwanej dalej "ustawą o rachunkowości";

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.4)), zwanej dalej "ustawą o finansach publicznych";";

2)
w § 15:
a)
w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego,",

b)
pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) przedstawianie wniosków Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji jako organowi finansującemu, w ustawowo określonym zakresie działalność Zakładu;";

3)
§ 19 otrzymuje brzmienie:

"§ 19. 1. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest plan finansowy, ustalany przez dyrektora Zakładu.

2. Plan finansowy opiniuje rada społeczna.

3. Plan finansowy oraz roczne sprawozdanie z realizacji planu finansowego zatwierdza Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

4. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wybiera biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego.

5. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdza propozycję dyrektora Zakładu dotyczącą podziału zysku oraz sposobu pokrycia straty.

6. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji może pozbawić Zakład składników przydzielonego lub nabytego mienia w przypadku połączenia lub podziału albo przekształcenia Zakładu, przeprowadzanych na zasadach określonych w ustawie, rozporządzeniu oraz ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.5)).

7. Zakład pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.

8. W przypadku likwidacji Zakładu o przeznaczeniu jego majątku decyduje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.";

4)
w § 23 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) nabycie na rzecz Zakładu aktywów trwałych o łącznej wartości przekraczającej w danym roku kalendarzowym 10% planu finansowego dochodów Zakładu;";

5)
użyte w § 8, w § 9 w ust. 3 w pkt 1 i w ust. 4, w § 21 w ust. 3, w § 22 w ust. 1, w § 23 we wprowadzeniu do wyliczenia i w § 24 w różnej liczbie i przypadku wyrazy "organ założycielski" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami "Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji";
6)
załącznik otrzymuje brzmienie:

"Załącznik

1. Szpital:

1) Izba Przyjęć;

2) Odział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Chemioterapii;

3) Oddział Chirurgii z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i Urazowo-Ortopedycznej oraz Pododdziałem Urologii;

4) Oddział Okulistyki;

5) Oddział Ginekologii;

6) Oddział Neurologii z Pododdziałami:

a) Udarowym,

b) Intensywnego Nadzoru Neurologicznego,

c) Opieki Długoterminowej,

d) Rehabilitacji Pooperacyjnej;

7) Oddział Neurochirurgii;

8) Oddział Dzienny Psychiatryczny;

9) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii;

10) Oddział Rehabilitacji;

11) Blok Operacyjny z Salą Wybudzeń;

12) Ośrodek Rehabilitacji Dziennej;

13) Apteka Szpitalna.

2. Przychodnia w Szczecinie:

1) Zespół Lekarza Pierwszego Kontaktu;

2) Poradnie Specjalistyczne:

a) kardiologiczna,

b) neurologiczna,

c) okulistyczna,

d) laryngologiczna,

e) chirurgiczna,

f) urologiczna,

g) ortopedyczna,

h) pulmonologiczna,

i) alergologiczna,

j) diabetologiczna,

k) reumatologiczna,

l) gastrologiczna,

m) dermatologiczna,

n) endokrynologiczna,

o) ginekologiczna,

p) logopedyczna,

q) kardiologiczna dla dzieci,

r) pielęgniarki i położnej środowiskowej;

3) Poradnia Medycyny Pracy;

4) Poradnia Badań Profilaktycznych;

5) Poradnia Dziecięca z Punktem Szczepień;

6) Poradnia Zdrowia Psychicznego;

7) Poradnia Rehabilitacji;

8) Poradnia Stomatologiczna:

a) Gabinet Stomatologii Zachowawczej,

b) Gabinet Chirurgii Stomatologicznej,

c) Gabinet Protetyczny,

d) Gabinet Ortodontyczny;

9) Gabinet Zabiegowy;

10) Gabinet Epidemiologiczny;

11) Gabinet Promocji Zdrowia;

12) Gabinet Dietetyki;

13) Laboratorium;

14) Pracownie:

a) Pracownia Endoskopii Diagnostycznej i Zabiegowej,

b) Pracownia Naczyniowa,

c) Pracownia Fizjoterapii,

d) Pracownia EKG,

e) Pracownia EEG,

f) Pracownia EMG;

15) Zakład Diagnostyki Radiologicznej:

a) Pracownia USG,

b) Pracownia Tomografii Komputerowej,

c) Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej,

d) Pracownia Rentgenodiagnostyki Zabiegowej,

e) Pracownia Rezonansu Magnetycznego;

16) Sterylizacja;

17) Apteka Otwarta - Szczecin;

3. Wojewódzka Komisja Lekarska Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1707 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 107, poz. 679.

3) Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. z 2002 r. Nr 10, poz. 43, z 2003 r. Nr 13, poz. 38, z 2004 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 10, poz. 25, z 2005 r. Nr 13, poz. 47, z 2006 r. Nr 2, poz. 6, z 2007 r. Nr 12, poz. 65, z 2008 r. Nr 15, poz. 80 oraz z 2009 r. Nr 12, poz. 68.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963 i Nr 155, poz. 1043.