Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSWiA.2007.12.63

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 87
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 7 grudnia 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 24 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 października 2001 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 11, poz. 38, z późn. zm.3)), w załączniku "Statut Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu" wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 9 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) stacjonarnych w zakresie: chirurgii, urazowo-ortopedycznym, internistycznym z wczesną rehabilitacją kardiologiczną i salą intensywnego nadzoru kardiologicznego, neurologii z pododdziałem wczesnej rehabilitacji neurologicznej, ginekologii, anestezjologii i intensywnej terapii,

2) specjalistycznych w zakresie: stomatologii zachowawczej, chirurgii szczękowej, ortodoncji, protetyki, medycyny pracy, badań profilaktycznych, zdrowia psychicznego, psychologii, chirurgii urazowo-ortopedycznej, urologii, neurologii, ginekologii, kardiologii, onkologii, angiologii, nefrologii, pulmonologii, diabetologii, endokrynologii, gastrologii, laryngologii, okulistyki, dermatologii, reumatologii, ekologii, alergologii, rehabilitacji, chirurgii dziecięcej,";

2) załącznik do Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290).

3) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. z 2004 r. Nr 2, poz. 6, z 2005 r. Nr 6, poz. 23 i Nr 13, poz. 49, z 2006 r. Nr 4, poz. 12 i Nr 11, poz. 53 oraz z 2007 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 9, poz. 45.

ZAŁĄCZNIK 

1. Szpital:

1) Izba Przyjęć z Pomocą Doraźną i Ratownictwem Medycznym;

2) Oddziały:

a) Chirurgiczny,

b) Urazowo-Ortopedyczny,

c) Internistyczny z Pododdziałem Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej, Salą Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego (SINK) i Działem Ambulatoryjnej Rehabilitacji Kardiologicznej,

d) Neurologiczny z Pododdziałem Wczesnej Rehabilitacji Neurologicznej,

e) Ginekologiczny,

f) Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

g) Blok Operacyjny;

3) Zakład Diagnostyki Radiologicznej;

4) Pracownie:

a) Diagnostyki Laboratoryjnej,

b) Nieinwazyjnej Diagnostyki Serca,

c) USG, EEG, Endoskopii;

5) Dział Usprawniania Leczniczego z Poradnią Rehabilitacyjną;

6) Wojewódzka Komisja Lekarska;

7) Centralna Sterylizacja;

8) Apteka Zakładowa;

9) Przyszpitalny Bank Krwi.

2. Przychodnia we Wrocławiu:

1) Podstawowa Opieka Zdrowotna - Gabinety Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu: ul. Ołbińska 32, Wierzbowa 14, Księcia Witolda 38/40, Druckiego-Lubeckiego 2, Grabiszyńska 37/39; Gabinet Stomatologiczny - Wrocław, ul. Księcia Witolda 38/40;

2) Poradnia Medycyny Pracy;

3) Poradnie specjalistyczne:

a) Badań Profilaktycznych,

b) Stomatologii Zachowawczej,

c) Chirurgii Szczękowej,

d) Ortodoncji,

e) Alergologiczna,

f) Protetyki,

g) Zdrowia Psychicznego,

h) Psychologiczna,

i) Chirurgiczna,

j) Urazowo-Ortopedyczna,

k) Urologiczna,

l) Neurologiczna,

m) Ginekologiczna,

n) Kardiologiczna,

o) Onkologiczna,

p) Angiologiczna,

q) Nefrologiczna,

r) Pulmonologiczna,

s) Diabetologiczna,

t) Endokrynologiczna,

u) Gastrologiczna,

v) Laryngologiczna,

w) Okulistyczna,

x) Dermatologiczna,

y) Reumatologiczna,

z) Ekologiczna;

4) Gabinet Zabiegowy;

5) Pracownia Diagnostyki Radiologicznej.

3. Przychodnia w Jeleniej Górze:

1) Podstawowa Opieka Zdrowotna;

2) Poradnie specjalistyczne:

a) Badań Profilaktycznych,

b) Stomatologiczna z Pracownią Protetyczną,

c) Ginekologiczna,

d) Chirurgiczna,

e) Neurologiczna,

f) Laryngologiczna,

g) Dermatologiczna,

h) Okulistyczna,

i) Urazowo-Ortopedyczna,

j) Urologiczna,

k) Reumatologiczna;

3) Gabinet Usprawniania Leczniczego;

4) Gabinet Zabiegowy;

5) Laboratorium.

4. Przychodnia w Legnicy:

1) Podstawowa Opieka Zdrowotna;

2) Poradnie specjalistyczne:

a) Badań Profilaktycznych,

b) Stomatologiczna,

c) Ginekologiczna,

d) Chirurgiczna,

e) Urologiczna,

f) Laryngologiczna,

g) Dermatologiczna

h) Neurologiczna,

i) Okulistyczna,

j) Nefrologiczna,

k) Urazowo-Ortopedyczna,

l) Zdrowia Psychicznego,

m) Kardiologiczna;

3) Gabinet Usprawniania Leczniczego;

4) Gabinet Zabiegowy.

5. Przychodnia w Wałbrzychu:

1) Podstawowa Opieka Zdrowotna;

2) Poradnie specjalistyczne:

a) Urazowo-Ortopedyczna,

b) Neurologiczna,

c) Kardiologiczna,

d) Badań Profilaktycznych,

e) Stomatologiczna z Pracownią Protetyczną,

f) Ginekologiczna,

g) Chirurgiczna,

h) Endokrynologiczna,

i) Laryngologiczna,

j) Dermatologiczna,

k) Okulistyczna,

l) Diabetologiczna,

m) Rehabilitacji,

n) Chirurgii Dziecięcej;

3) Gabinety:

a) RTG,

b) Usprawniania Leczniczego,

c) USG,

d) Zabiegowy;

4) Laboratorium.