Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Olsztynie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2005.4.12

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 maja 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 30 marca 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Olsztynie

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 29 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 października 2001 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Olsztynie (Dz. Urz. MSWiA Nr 11, poz. 43, z 2003 r. Nr 9, poz. 25 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 13 i Nr 13, poz. 34) w załączniku "Statut Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Olsztynie" wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 9 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) stacjonarnych w zakresie:

szpitalnego oddziału ratunkowego, chirurgii onkologicznej, ginekologii onkologicznej, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, urologii, neurologii, torakochirurgii, onkologii, chorób wewnętrznych z pododdziałem kardiologii i rehabilitacji kardiologicznej, chemioterapii, radioterapii, brachyterapii, ginekologii, intensywnej opieki medycznej, intensywnej terapii, opieki długoterminowej, postępowaniu diagnostycznego i terapeutycznego w trybie jednodniowym, laryngologii, rehabilitacji, rehabilitacji dziennej, leczenia nerwic i bloku operacyjnego;";

2)
w Załączniku do statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Olsztynie część "Oddziały" otrzymuje następujące brzmienie:

"2. Oddziały:

1) szpitalny oddział ratunkowy,

2) chirurgii ogólnej,

3) chirurgii urazowo-ortopedycznej,

4) neurologii,

5) chorób wewnętrznych z pododdziałem kardiologii i rehabilitacji kardiologicznej,

6) torakochirurgii,

7) urologii,

8) onkologii,

9) ginekologii,

10) ginekologii onkologicznej,

11) chirurgii onkologicznej,

12) chemioterapii,

13) radioterapii,

14) brachyterapii,

15) intensywnej opieki medycznej,

16) intensywnej terapii,

17) opieki długoterminowej,

18) postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w trybie jednodniowym,

19) laryngologii,

20) rehabilitacji,

21) leczenia nerwic,

22) rehabilitacji dziennej".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

_________

1) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 274, poz. 2703.