Dziennik resortowy

Dz.Urz.MC.2013.8

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
z dnia 6 marca 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Władzy Wdrażającej Programy Europejskie

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W załączniku do zarządzenia Nr 6 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. poz. 19 i poz. 27) w § 3 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Departament Funduszy Strukturalnych I:

a) Wydział Wdrażania POIG 1,

b) Wydział Wdrażania POIG 2,

c) Wydział Wdrażania POIŚ,

d) Wieloosobowe Stanowisko do Spraw Koordynacji i Analiz;";

2) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) Departament Systemu Zarządzania i Kontroli:

a) Wydział Prawny,

b) Wydział Kontroli Zamówień Publicznych,

c) Wydział Kontroli na Miejscu,

d) Wydział Nieprawidłowości i Protestów,

e) Wydział Projektów Systemowych;

f) Wieloosobowe Stanowisko do Spraw Analiz i Ewaluacji;".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548.