Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Transportu Kolejowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2005.4.22

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 kwietnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 30 marca 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Transportu Kolejowego

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 883, Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173, poz. 1808) zarządza się, co następuje:
§  1.
W załączniku do zarządzenia nr 8 Ministra Infrastruktury z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Transportu Kolejowego (Dz. Urz. MI Nr 8, poz. 14) w § 3, ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. W skład UTK wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Biuro Prezesa,

2) Departament Finansowo-Administracyjny i Informatyczny,

3) Departament Kontroli,

4) Departament Prawno-Organizacyjny,

5) Departament Regulacji Rynku i Licencji,

6) Departament Ekonomiki Transportu,

7) Departament Bezpieczeństwa Techniczno-Eksploatacyjnego,

8) Departament Świadectw i Interoperacyjności,

9) Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych i Ochrony Danych Osobowych,

10) Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego."

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.