Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Katowicach.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2014.63

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 23 grudnia 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Katowicach

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z 2013 r. poz. 2 oraz z 2014 r. poz. 1161 i 1662) zarządza się, co następuje:
§  1.
W statucie Urzędu Statystycznego w Katowicach, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 10 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Katowicach (Dz. Urz. GUS poz. 28, z 2013 r. poz. 12 oraz z 2014 r. poz. 53) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład Urzędu wchodzą:

1) Wydział Organizacji i Rejestrów;

2) Wydział Badań Ankietowych;

3) Ośrodek Statystyki Ochrony Środowiska;

4) Ośrodek Statystyki Rynku Finansowego;

5) Ośrodek Rachunków Regionalnych;

6) Ośrodek Projektowania i Baz Danych;

7) Śląski Ośrodek Badań Regionalnych;

8) Wydział Informatyki;

9) Wydział Kadr i Szkolenia;

10) Wydział Ekonomiczny;

11) Wydział Administracyjny;

12) Oddział w Bielsku-Białej;

13) Oddział w Bytomiu;

14) Oddział w Częstochowie;

15) Oddział w Rybniku;

16) Oddział w Sosnowcu.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2015 r.