Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MAiC.2012.17

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)
z dnia 30 marca 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej

Na podstawie art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W załączniku do zarządzenia Nr 7 Ministra Transportu z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. MT Nr 5, poz. 14, z 2009 r. Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 42 oraz z 2010 r. Nr 11, poz. 33) w § 3 w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:
1)
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego;";

2)
po pkt 11a dodaje się pkt 11b w brzmieniu:

"11b) Departament Współpracy z Zagranicą;".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i poz. 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 86, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 229, poz. 1499 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 102 poz. 586 i 587, Nr 134, poz. 779, Nr 153, poz. 903, Nr 171, poz. 1016, Nr 233, poz. 1381 i Nr 234, poz. 1390.