Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSWiA.2013.23

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)
z dnia 10 stycznia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.2) ) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 32 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 35) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Samodzielnemu publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku nadaje się nazwę: "Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku.

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku może używać skróconej nazwy: "SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSW w Otwocku".";

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Szpital powołany jest w celu:

1) wykonywania działalności leczniczej polegające na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w jednostkach i komórkach organizacyjnych określonych w regulaminie organizacyjnym Szpitala;

2) realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia;

3) promocji zdrowia.";

3) § 17 otrzymuje brzmienie:

"§ 17. Strukturę organizacyjną Szpitala stanowią:

1) Przedsiębiorstwa:

a) Szpital Specjalistyczny - udzielający świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stacjonarnego określonego w § 7 pkt 1,

b) poradnie Specjalistyczne - udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia ambulatoryjnego określonego w § 7 pkt 2,

2) komórki administracyjno gospodarcze i inne obsługujące podmiot leczniczy.";

4) uchyla się załącznik do załącznika do zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039, Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 742.