Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSWiA.2013.14

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 8
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)
z dnia 8 stycznia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Jeleniej Górze

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.2) ) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 35 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Jeleniej Górze (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 38) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Samodzielnemu publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Jeleniej Górze nadaje się nazwę: "Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Jeleniej Górze".

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Jeleniej Górze może używać skróconej nazwy: "SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSW w Jeleniej Górze".";

2) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. 1. Szpital uzyskał osobowość prawną dnia 1 października 1998 r. i jest wpisany do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej Sądu Rejonowego Wrocław - Fabryczna we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem - KRS: 0000011353.";

3) § 6 i 7 otrzymują brzmienie:

"§ 6. 1. Szpital jest powołany w celu:

1) wykonywania działalności leczniczej poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych w jednostkach i komórkach organizacyjnych określonych w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala;

2) realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod 1eczenia;

3) promocji zdrowia.

§ 7. Zadania Szpitala obejmują w szczególności:

1) udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń szpitalnych oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych;

2) przeprowadzanie specjalistycznych badań lekarskich i psychologicznych na potrzeby osób ubiegających się o stosowne uprawnienia na podstawie odrębnych przepisów (m. in. licencję pracownika ochrony fizycznej, detektywa, pozwolenie na broń, obrót materiałami wybuchowymi, do pracy w charakterze strażnika);

3) obrót środkami farmaceutycznymi i wyrobami medycznymi w punkcie aptecznym szpitala w celu zaopatrywania komórek organizacyjnych Szpitala w leki, materiały i sprzęt medyczny;

4) organizowanie i prowadzenie szkoleń osób kształcących się w zawodach medycznych i wykonujących zawód medyczny, w tym prowadzenie specjalistycznych cząstkowych staży kierunkowych w zakresie psychiatrii, a także dokształcanie pracowników zatrudnionych w Szpitalu;

5) medyczne zabezpieczenie działań służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;

6) medyczne zabezpieczenie wykonywanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zadań obronnych;

7) prowadzenie działalności w zakresie kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń;

8) wykonywanie zadań nałożonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

9) wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność lecznicza, pod warunkiem że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.";

4) § 17 otrzymuje brzmienie:

"§ 17. Strukturę organizacyjną Szpitala stanowią:

1) Przedsiębiorstwa:

a) Cieplickie Centrum Leczenia Nerwic - wykonujące w ramach stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych leczenie zaburzeń nerwicowych w zakresie obejmującym w szczególności:

– farmakoterapię,

– fizjoterapię,

– muzykoterapię,

– oddziaływanie treningowe (autogenne i asertywne),

– psychoterapie: indywidualną i grupową,

– prowadzenie zajęć ruchowych poza terenem szpitala,

– rekreację,

– terapie ruchem,

– terapię innych schorzeń towarzyszących zaburzeniom nerwicowym,

b) Cieplickie Centrum Specjalistyki Ambulatoryjnej - wykonujące w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej świadczenia w zakresie:

– badań diagnostycznych dla potrzeb lecznictwa,

– diagnostyki, leczenia i konsultacji psychiatrycznych, neurologicznych i logopedycznych,

– diagnostyki, leczenia i terapii psychiatryczno - psychologicznych dla dzieci i młodzieży,

– diagnostyki psychiatrycznej, psychologicznej i psychoterapeutycznej osób uzależnionych i współuzależnionych i realizacji programów zdrowotnych,

– porad i terapii psychiatryczno-psychologicznych,

– zabiegów fizjoterapeutycznych,

c) Centrum Usług Medycznych i Profilaktyki Zdrowotnej "Przedwiośnie" Kowarach - wykonujące w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej świadczenia w zakresie:

– kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń,

– szkolenia personelu medycznego,

– organizacji obozów antystresowych, kondycyjnych, zdrowego trybu życia i profilaktyki zdrowotnej,

– organizacji turnusów rehabilitacyjnych,

– rehabilitacji i prewencji rentowej.

2) Komórki administracyjno - gospodarcze i inne obsługujące podmiot leczniczy.";

5) w § 22 uchyla się pkt 6;
6) uchyla się załącznik do załącznika do zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039, Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 742.