Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Poznaniu. - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚ.2012.19

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 maja 2012 r.

Zarządzenie Nr 19
Ministra Środowiska1)
z dnia 9 maja 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Na podstawie art. 92 ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 89 Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Poznaniu (Dz. Urz. MŚiGIOŚ z 2007 r., Nr 2, poz. 24), załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

ZAŁĄCZNIK

STATUT

REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ

W POZNANIU

§  1.
1.
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zwany dalej "Regionalnym Zarządem", działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145), zwanej dalej "ustawą", rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. Nr 126, poz. 878 oraz z 2010 r. Nr 130, poz. 874), zwanego dalej "rozporządzeniem" oraz niniejszego statutu.
2.
Regionalny Zarząd zapewnia obsługę dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zwanego dalej "dyrektorem Regionalnego Zarządu", będącego organem administracji rządowej niezespolonej, właściwym w sprawach gospodarowania wodami w regionie wodnym, w zakresie określonym w ustawie.
3.
Regionalny Zarząd jest państwową jednostką budżetową, utworzoną dla realizacji zadań z zakresu gospodarowania wodami, podległą prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.
§  2.
1.
Obszar działania Regionalnego Zarządu obejmuje region wodny Warty, określony rozporządzeniem.
2.
Siedzibą Regionalnego Zarządu jest Poznań.
§  3.
1.
Regionalnym Zarządem kieruje dyrektor Regionalnego Zarządu.
2.
Dyrektor Regionalnego Zarządu kieruje Regionalnym Zarządem przy pomocy zastępców dyrektora oraz głównego księgowego.
3.
Dyrektor Regionalnego Zarządu wykonuje zadania określone w ustawie.
4.
Dla realizacji zadań Regionalnego Zarządu mogą być tworzone wewnętrzne komórki organizacyjne (wydziały, działy, zespoły, stanowiska pracy), jednostki terenowe (zarządy zlewni, inspektoraty, nadzory), a także inne jednostki organizacyjne - na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.
5.
Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora Regionalnego Zarządu wykonuje wyznaczona do tych spraw osoba.
§  4.
1.
W skład Regionalnego Zarządu wchodzą następujące piony i jednostki terenowe:
1)
pion Zasobów Wodnych;
2)
pion Ochrony Przeciwpowodziowej;
3)
pion Utrzymania Wód i Urządzeń Wodnych;
4)
pion Gospodarowania Majątkiem Skarbu Państwa;
5)
pion Inwestycji i Funduszy Europejskich;
6)
pion Administracyjno-Prawny;
7)
pion Ekonomiczny;
8)
Zarząd Zlewni Górnej Warty z siedzibą w Skęczniewie;
9)
Zarząd Zlewni Środkowej i Dolnej Warty z siedzibą w Poznaniu;
10)
Zarząd Zlewni Noteci z siedzibą w Bydgoszczy.
2.
Pionem lub pionami kierują zastępcy dyrektora Regionalnego Zarządu w liczbie uzgodnionej z prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.
3.
Pionem ekonomicznym kieruje główny księgowy.
§  5.
Szczegółową wewnętrzną strukturę organizacyjną Regionalnego Zarządu, zakresy działania poszczególnych komórek organizacyjnych, podział czynności i odpowiedzialności, określa Regulamin Organizacyjny Regionalnego Zarządu, nadany przez dyrektora Regionalnego Zarządu.