Dziennik resortowy

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.29

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 stycznia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1
MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 15 stycznia 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Na podstawie art. 92 ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 175, poz. 1462) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 86 Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Gdańsku, załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

§ 1.
1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zwany dalej "Regionalnym Zarządem" działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 175, poz. 1462), zwanej dalej "ustawą", rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. Nr 126, poz. 878), zwanego dalej "rozporządzeniem" oraz niniejszego statutu.
2. Regionalny Zarząd zapewnia obsługę dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zwanego dalej "Dyrektorem Regionalnego Zarządu", będącego organem administracji rządowej niezespolonej, właściwym w sprawach gospodarowania wodami w regionie wodnym, w zakresie określonym w ustawie.
3. Regionalny Zarząd jest państwową jednostką budżetową, utworzoną dla realizacji zadań z zakresu gospodarowania wodami, podległą Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.
§  2.
1. Obszar działania Regionalnego Zarządu obejmuje region wodny Dolnej Wisły, określony rozporządzeniem.
2. Siedzibą Regionalnego Zarządu jest Gdańsk.
§  3.
1. Regionalnym Zarządem kieruje Dyrektor Regionalnego Zarządu.
2. Dyrektor Regionalnego Zarządu kieruje Regionalnym Zarządem przy pomocy zastępców dyrektora oraz głównego księgowego.
3. Dyrektor Regionalnego Zarządu wykonuje zadania określone w ustawie, uwzględniając charakter obszaru regionu wodnego Dolnej Wisły.
4. Dla realizacji zadań Regionalnego Zarządu mogą być tworzone wewnętrzne komórki organizacyjne (wydziały, działy, zespoły, stanowiska pracy), jednostki terenowe (inspektoraty, nadzory), a także inne jednostki organizacyjne - na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.
§  4.
1. W skład Regionalnego Zarządu wchodzą następujące piony i jednostki terenowe:
1) pion Zasobów Wodnych;
2) pion Ochrony Przeciwpowodziowej;
3) pion Utrzymania Wód i Urządzeń Wodnych;
4) pion Gospodarowania Majątkiem Skarbu Państwa;
5) pion Inwestycji i Funduszy Europejskich;
6) pion Administracyjno-Prawny;
7) pion Ekonomiczny;
8) Zarząd Zlewni Żuław i Rzek Przymorza Wschodniego z siedzibą w Tczewie;
9) Zarząd Zlewni Wisły Kujawskiej z siedzibą w Toruniu.
2. W strukturze organizacyjnej Regionalnego Zarządu, w ramach pionu Ochrony Przeciwpowodziowej działa Ośrodek Koordynacyjno-Informacyjny Ochrony Przeciwpowodziowej (OKI).
3. Przy Regionalnym Zarządzie działa Gospodarstwo Pomocnicze jako jednostka wyodrębniona pod względem organizacyjnym i finansowym.
§  5. Szczegółową wewnętrzną strukturę organizacyjną Regionalnego Zarządu, zakresy działania poszczególnych jednostek organizacyjnych, podział czynności i odpowiedzialności, określa Regulamin Organizacyjny Regionalnego Zarządu, nadany przez Dyrektora Regionalnego Zarządu.