Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2004.4.30

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 kwietnia 2004 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 15 marca 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 12, poz. 121) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 9 otrzymuje brzmienie:

"1. Jednostkami organizacyjnymi Regionalnego Centrum są:

1) 25 oddziałów Regionalnego Centrum, w tym:

a) 16 oddziałów położonych w: Ciechanowie, Garwolinie, Gostyninie, Makowie Mazowieckim, Mławie, Nowym Dworze Mazowieckim, Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej, Płocku, Płońsku, Przasnyszu, Pułtusku, Siedlcach, Sierpcu, Wyszkowie i Grodzisku Mazowieckim,

b) 9 oddziałów położonych na terenie m.st. Warszawy, zlokalizowanych w: Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, Szpitalu im. Michała Okońskiego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń, Szpitalu Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Instytucie "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie, Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej;

2) działy oraz sekcje:

a) dział krwiodawców, pobierania i konserwacji krwi,

b) dział preparatów krwiopochodnych,

c) dział immunologii transfuzjologicznej,

d) dział laboratoryjny,

e) dział ekspedycji krwi,

f) dział kontroli jakości,

g) dział organizacyjno-prawny,

h) dział finansowo-księgowy,

i) dział administracji i zamówień publicznych,

j) sekcja służb pracowniczych,

k) sekcja techniczna.

2. Szczegółową strukturę organizacyjną Regionalnego Centrum i jego oddziałów oraz szczegółowy zakres ich działania, określa w regulaminie organizacyjnym Dyrektor Regionalnego Centrum.";

2)
po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:

"§ 12a. 1. Regionalne Centrum sporządza sprawozdanie finansowe na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości;

2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 1, podlega badaniu przez biegłego rewidenta w sytuacji, gdy Regionalne Centrum spełnia warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości;

3. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Dyrektor Regionalnego Centrum.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

________

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833, oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382-1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081, Nr 223, poz. 2215.