Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSWiA.2008.2.6

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 stycznia 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 7 stycznia 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu państwowej jednostce budżetowej - Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 59 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie nadania statutu państwowej jednostce budżetowej - Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. z 2007 r. Nr 1, poz. 1) w załączniku "Statut państwowej jednostki budżetowej - Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji", wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:.

"3. Centrum realizuje zadania powierzone przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie personalizacji dokumentów przy pomocy technik komputerowych oraz utrzymuje systemy teleinformatyczne zapewniające funkcjonowanie Systemu Centralnej Personalizacji Dokumentów Osobistych, a także przygotowuje odpowiedzi na wnioski kierowane w formie pisemnej o udostępnienie danych ze zbioru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych, prowadzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.";

2) w § 14 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) realizacja czynności materialno-technicznych związanych z udostępnianiem danych ze zbioru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych podmiotom wymienionym w art. 44h ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.2)).".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043 oraz z 2007 r. Nr 21,. poz. 125.