Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Muzeum Narodowemu w Warszawie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKul.2004.2.7

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 lutego 2004 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6
MINISTRA KULTURY
z dnia 23 lutego 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Muzeum Narodowemu w Warszawie.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 11, poz. 96) zarządza się, co następuje:
§  1.
W statucie stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 11 Ministra Kultury z dnia 14 maja 2003 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Narodowemu w Warszawie (Dz. Urz. MK Nr 4, poz. 20) w § 5 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Oddział-Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.