Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGP.2013.26

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 3 kwietnia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 197 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie (Dz. Urz. KGP Nr 4, poz. 28 oraz z 2008 r. Nr 3, poz. 21) w załączniku § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, zwana dalej "Komendą", zapewnia obsługę Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, zwanego dalej "Komendantem".

2. Komenda działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.2)), innych obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

3. Komenda jest państwową jednostką budżetową w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529.