Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2013.17

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 12 lutego 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 120 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach (Dz. Urz. KGP poz. 24) w załączniku w § 5 po pkt 32 dodaje się pkt 32a w brzmieniu:

"32a) Komisariat Autostradowy Policji w Gliwicach;".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2013 r.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.