Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiRW.2007.33.44

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 listopada 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 34
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 8 listopada 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kasie Rolniczego Ubezpieczania Społecznego

Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. W statucie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 27 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2007 r. w sprawie nadania statutu Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. Urz. Min. Rol. Nr 25, poz. 36) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Siedzibami oddziałów regionalnych są miasta będące siedzibą wojewody z wyjątkiem:

1) oddziału regionalnego obejmującego swoim zasięgiem działania obszar województwa śląskiego, którego siedzibą jest miasto Częstochowa;

2) oddziału regionalnego obejmującego swoim zasięgiem działania obszar województwa lubuskiego, którego siedzibą jest miasto Zielona Góra;

3) oddziału regionalnego obejmującego swoim zasięgiem działania obszar województwa zachodniopomorskiego, którego siedzibą jest miasto Koszalin.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2000 r. w sprawia szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 39, poz. 244).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr 45, poz. 531, z 2001 r. Nr 73, poz. 764, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 228, poz. 2255 i Nr 229, poz. 2273, z 2004 r. Nr 91, poz. 873, Nr 146, poz. 1546 i Nr 236, poz. 2355, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 150, poz. 1248 i Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 170, poz. 1217 i Nr 195, poz. 1437 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 115, poz. 791.