Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiRW.2008.28.35

Akt jednorazowy
Wersja od: 3 listopada 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 31 października 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Na podstawie art. 83 ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 18 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 października 2005 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Dz. Urz. Min. Rol. Nr 9, poz. 10), w załączniku § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. W skład Głównego Inspektoratu wchodzą:

1) Wydział Nadzoru Fitosanitarnego;

2) Wydział Nasiennictwa;

3) Wydział Ochrony Upraw i Techniki;

4) Wydział Kontroli;

5) Wydział Informatyki i Rozwoju Zawodowego;

6) Wydział Finansowy;

7) Biuro Dyrektora Generalnego;

8) Centralne Laboratorium;

9) Stanowisko do Spraw Analiz i Wdrożeń Systemowych w Ochronie Roślin i Nasiennictwie;

10) Stanowisko do Spraw Koordynacji Współpracy z Zagranicą;

11) Stanowisko do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

12) Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).