Dziennik resortowy

Dz.Urz.PKRUS.2012.11

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 30 listopada 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Iwoniczu - Zdroju

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§  1. W Statucie Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Iwoniczu - Zdroju stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 12 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Iwoniczu - Zdroju wprowadza się następujące zmiany:
1) używaną dotychczas nazwę " Iwonicz Zdrój" zastępuje się nazwą " Iwonicz - Zdrój;
2) tytuł Rozdziału 1 otrzymuje brzmienie: "Nazwa, siedziba";
3) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Centrum wpisane jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Podkarpackiego pod nr 000000018507 oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000029548 i posiada osobowość prawną.;";

4) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Centrum jest zakładem rehabilitacji leczniczej, wykonującym działalność leczniczą w przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego.";

5) § 14 otrzymuje brzmienie:

"1. Strukturę organizacyjną Centrum tworzą:

1) Dyrektor;

2) Zastępca dyrektora ds. lecznictwa;

3) Główny księgowy;

4) Dział medyczny:

a) oddział rehabilitacji stacjonarnej;

b) oddział uzdrowiskowy sanatoryjny;

c) oddział uzdrowiskowy rehabilitacji sanatoryjnej;

d) poradnia rehabilitacyjna;

e) zakład fizjoterapii;

f) ośrodek rehabilitacji dziennej;

g) dział farmacji;

5) Dział żywienia;

6) Dział administracyjno-techniczny;

7) Dział obsługi pacjenta;

8) Wieloosobowe stanowisko ds. finansowo - księgowych;

9) Samodzielne stanowiska pracy.. ".

2. Centrum wykonuje działalność leczniczą w dwóch przedsiębiorstwach:

1) Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Świadczenia Ambulatoryjne,

2) Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Świadczenia Stacjonarne i Całodobowe.

3. Dyrektor po uzyskaniu zgody Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, może tworzyć inne komórki organizacyjne niż wymienione w ust. 1.

4. Schemat organizacyjny Centrum określa Regulamin Organizacyjny.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.