Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSWiA.2007.12.61

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 85
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 15 listopada 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 25 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 października 2001 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 11, poz. 39, z 2003 r. Nr 5, poz. 18 i Nr 14, poz. 39, z 2005 r. Nr 1, poz. 1, Nr 11, poz. 34 i Nr 14, poz. 51 oraz z 2006 r. Nr 2, poz. 2, Nr 6, poz. 24 i Nr 11, poz. 55), w załączniku "Statut Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie" wprowadza się następujące zmiany:
1) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Szpital Zakład działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849 i Nr 176, poz. 1240), zwanej dalej "ustawą o zakładach opieki zdrowotnej";

2) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 132, poz. 870, z 2001 r. Nr 30, poz. 350 oraz z 2003 r. Nr 141, poz. 1378), zwanego dalej "rozporządzeniem";

3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.1)), zwanej dalej "ustawą o rachunkowości";

4) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)), zwanej dalej "ustawą o finansach publicznych";

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.3)), zwanej dalej "ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej";

6) postanowień niniejszego statutu.";

2) załącznik do statutu Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 537, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1414 i Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 75, poz. 519 i Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1030, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249, poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 559, Nr 115, poz. 793 i Nr 133, poz. 922.

ZAŁĄCZNIK 

I. Szpital:

1. Szpitalny Oddział Ratunkowy z Zespołami Ratownictwa Medycznego:

1) Dwa Zespoły Wyjazdowe Wypadkowe "W";

2) Dwa Zespoły Wyjazdowe Wypadkowe "R";

3) Zespół Wyjazdowy Wypadkowy "W" - Piaseczno, ul. Mickiewicza 37;

4) Zespół Wyjazdowy Reanimacyjny "R" - Piaseczno, ul. Mickiewicza 37;

5) Zespół Wyjazdowy Wypadkowy "W" - Góra Kalwaria, ul. Szpitalna 1;

6) Pracownia Bronchoskopii.

2. Klinika Kardiologii Inwazyjnej:

1) Pododdział Intensywnej Opieki Kardiologicznej;

2) Pododdział Kardiologii Interwencyjnej z Pracownią Kardioangiograficzną;

3) Pododdział Elektrofizjologii z Pracownią Elektrofizjologii i Stałej Symulacji Serca;

4) Pododdział Transplantologii;

5) Przykliniczna Poradnia Kardiologiczna.

3. Klinika Kardiologii Zachowawczej:

1) Pododdział Kardiologii Zachowawczej w Konstancinie;

2) Przykliniczna Poradnia Kardiologiczna;

3) Przykliniczna Poradnia Nadciśnieniowa;

4) Pracownia Echokardiografii;

5) Pracownia Testów Wysiłkowych;

6) Pracownia Holterowska;

7) Pracownia Elektrokardiograficzna.

4. Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrologii:

1) Pododdział Transplantologii;

2) Stacja Dializ.

5. Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii:

- Pracownia Endoskopii.

6. Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii:

1) Dział Intensywnego Nadzoru Metabolicznego;

2) Centrum Osteoporozy;

3) Centrum Diabetologiczne:

a) Poradnia Diabetologiczna,

b) Poradnia Diabetologiczna dla Kobiet w Ciąży,

c) Poradnia Metaboliczna,

d) Poradnia Stopy Cukrzycowej;

4) Poradnia Endokrynologiczna;

5) Poradnia Schorzeń Tarczycy.

7. Klinika Neurologii:

1) Oddział Ogólnoneurologiczny;

2) Dział Intensywnej Opieki Neurologicznej;

3) Oddział Alzheimerowski;

4) Pododdział Udarowy;

5) Pracownia Elektrofizjologii;

6) Przykliniczna Poradnia Alzheimerowska;

7) Przykliniczna Poradnia Chorób Mięśni;

8) Przykliniczna Poradnia dla Chorych z Padaczką;

9) Przykliniczna Poradnia dla Chorych z Afazją;

10) Przykliniczna Poradnia Naczyniowa;

11) Przykliniczna Poradnia SM;

12) Przykliniczna Poradnia Bólów Głowy;

13) Przykliniczna Poradnia Schorzeń Pozapiramidowych;

14) Przykliniczna Poradnia Neurologiczna;

15) Poradnia Psychogeriatrycznej.

8. Klinika Dermatologii:

1) Przykliniczna Poradnia Specjalistyczna;

2) Poradnia Alergii Skórnych.

9. Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Blokiem Operacyjnym:

1) Blok Operacyjny;

2) Zespół Chirurgii Naczyniowej;

3) Zespół Chirurgii Onkologicznej;

4) Zespół Torakochirurgii;

5) Zespół Chirurgii Plastycznej.

10. Klinika Kardiochirurgii z Blokiem Operacyjnym:

1) Pododdział Transplantologii;

2) Blok Operacyjny;

3) Przykliniczna Poradnia Kardiochirurgiczna;

4) Poradnia Transplantacji Serca.

11. Klinika Neurochirurgii z Blokiem Operacyjnym:

1) Blok Operacyjny;

2) Przykliniczna Poradnia Neurochirurgiczna.

12. Klinika Urologii z Blokiem Operacyjnym:

1) Blok Operacyjny;

2) Przykliniczna Poradnia Urologiczna;

3) Pracownia Rozbijania Kamieni Nerkowych;

4) Pracownia Cystoskopowa.

13. Klinika Otolaryngologii z Blokiem Operacyjnym:

1) Blok Operacyjny;

2) Poradnia Otolaryngologiczna.

14. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

15. Klinika Onkologii, Hematologii i Chorób Wewnętrznych:

1) Oddział Dziennej Chemioterapii;

2) Specjalistyczna Poradnia Onkologii;

3) Poradnia Hematologiczna.

16. Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej:

1) Blok Operacyjny;

2) Pododdział Fizjologii Noworodka;

3) Ginekologia;

4) Patologia Ciąży;

5) Oddział Położniczy rooming-in;

6) Pododdział Patologii Noworodka.

17. Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii z Poradnią Transplantacyjną:

1) Oddział Transplantologii;

2) Blok Operacyjny;

3) Poradnia Transplantacyjna.

18. Oddział Chorób Wewnętrznych i Hepatologii:

1) Poradnia Hepatologiczna;

2) Poradnia WZW.

19. Oddział Chorób Wewnętrznych i Reumatologii:

1) Pododdział Rehabilitacyjny;

2) Poradnia Reumatologiczna.

20. Oddział Rehabilitacji Neurologicznej w Wesołej:

- pododdział rehabilitacji ogólnoustrojowej.

21. Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej w Konstancinie:

1) Pracownia Holter;

2) Pracownia Testów Wysiłkowych;

3) Pracownia Echokardiografii.

22. Oddział Ortopedii i Traumatologii z Blokiem Operacyjnym:

- Blok Operacyjny.

23. Oddział Okulistyki z Blokiem Operacyjnym:

1) Blok Operacyjny;

2) Pracownia Angiografii i USG;

3) Pracownia Laserowa YAG;

4) Pracownia Laserowa Argon.

24. Oddział Chorób Dziecięcych i Noworodkowych.

25. Oddział Obserwacyjny:

- Poradnia Internistyczna.

26. Centralna Sterylizacja.

27. Apteka Szpitalna.

28. Zakład Diagnostyki Radiologicznej:

1) Pracownia Medycyny Nuklearnej;

2) Pracownia USG;

3) Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej;

4) Pracownia Tomografii Komputerowej;

5) Pracownia Rezonansu Magnetycznego;

6) Pracownia Badań Naczyniowych;

7) Pododdział Terapii Izotopowej.

29. Zakład Patomorfologii:

1) Pracownia Genetyczna;

2) Pracownia Immunohistochemiczna;

3) Pracownia Neuropatologiczna;

4) Pracownia Cytodiagnostyczna.

30. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej:

1) Pracownia Bakteriologii i Wirusologii;

2) Bank Krwi.

31. Zakład Usprawniania Leczniczego:

1) Oddział Rehabilitacji Narządów Ruchu;

2) Poradnia Rehabilitacyjna;

3) Dział (Pracownia) Fizykoterapii;

4) Dział (Pracownia) Kinezyterapii;

5) Dział (Pracownia) Kinezyterapii dla Dzieci;

6) Poradnia Leczenia Zimnem;

7) Pracownia Fizjoterapii.

II. Polikliniki:

1. Poliklinika - Warszawa, ul. Wołoska 137:

1) Poradnie specjalistyczne:

a) alergologiczna,

- Gabinet Spirometryczny w Poradni Alergologicznej,

b) audiologiczna,

c) chirurgiczna,

d) chirurgii plastycznej,

e) endokrynologii ginekologicznej,

f) ginekologiczna,

g) laryngologiczna,

h) naczyniowa,

i) nefrologiczna,

j) okulistyczna,

k) przeciwjaskrowa,

l) ortopedyczna,

m) leczenia bólu,

n) gastroenterologiczna;

2) Centrum Szczepień;

3) Gabinet Zabiegowy z Punktem Pobrań Krwi;

4) Pracownia Badania Pola Widzenia;

5) Przychodnia dla Dzieci i Młodzieży Polikliniki przy ul. Wołoskiej:

a) Poradnia Chirurgiczno-Ortopedyczna,

b) Poradnia Preluksacyjna,

c) Poradnia Chirurgii Ogólnej dla Dzieci,

d) Gabinet Zabiegowy.

2. Poliklinika - Warszawa, ul. Żelazna 99:

1) Poradnie specjalistyczne:

a) chirurgiczna,

b) dermatologiczna,

c) ginekologiczna,

d) kardiologiczna,

e) laryngologiczna,

f) neurologiczna,

g) okulistyczna,

h) ortopedyczna,

i) pulmonologiczna;

2) Pracownia Diagnostyki Radiologicznej;

3) Pracownia Mammograficzna;

4) Pracownia USG;

5) Pracownia Elektrokardiograficzna;

6) Gabinet Zabiegowy z Punktem Pobrań;

7) Podstawowa Opieka Zdrowotna dla Dzieci;

8) POZ Legionowo, ul. Zegrzyńska 121.

3. Poliklinika - Warszawa, ul. Sandomierska 5/7:

1) Poradnie specjalistyczne:

a) chirurgiczna,

b) chirurgii naczyniowej,

c) dermatologiczna,

d) endokrynologiczna,

f) ginekologiczna,

g) kardiologiczna,

h) laryngologiczna,

i) neurologiczna,

j) okulistyczna,

l) urologiczna;

2) Pracownia Diagnostyki Radiologicznej;

3) Gabinet Zabiegowy z Punktem Pobrań.

4. Poliklinika - Piaseczno, ul. Mickiewicza 39:

1) Izba Przyjęć;

2) Oddział Chorób Wewnętrzny;

3) Oddział Rehabilitacji Dziennej;

4) Poradnie specjalistyczne:

a) alergologiczna,

b) alergologiczna dla dzieci,

c) diabetologiczna,

d) dermatologiczna,

e) gruźlicy i chorób płuc,

f) kardiologiczna,

g) kardiologiczna dla dzieci,

h) okulistyczna,

i) okulistyczna dla dzieci.

j) otolaryngologiczna,

k) neurologiczna,

l) neurologiczna dla dzieci,

m) rehabilitacyjna,

n) reumatologiczna,

o) urologiczna,

p) zdrowia psychicznego,

q) leczenia uzależnień;

5) Pracownie:

a) diagnostyki laboratoryjnej,

b) diagnostyki obrazowej (USG),

c) diagnostyki obrazowej (RTG),

d) EKG,

e) holter,

f) prób wysiłkowych,

g) gastroskopowa,

h) kinezyterapii,

i) fizykoterapii,

j) Pracownia Fizjoterapii,

k) Gabinet Zabiegowy Pielęgniarki.

5. Poliklinika - Ciechanów, ul. Mickiewicza 8:

1) Poradnie specjalistyczne:

a) chirurgiczna,

b) dermatologiczna,

c) diabetologiczna,

d) ginekologiczna,

e) kardiologiczna,

f) laryngologiczna,

g) neurologiczna,

h) okulistyczna,

l) ortopedyczna,

j) urologiczna,

k) reumatologiczna,

l) pulmonologiczna,

m) endokrynologiczna,

n) endokrynologiczno-ginekologiczna,

o) zdrowia psychicznego,

p) psychologiczna,

q) leczenia uzależnień;

2) Podstawowa Opieka Zdrowotna;

3) Podstawowa Opieka Zdrowotna dla Dzieci;

4) Oddział Rehabilitacji Dziennej;

5) Poradnia Badań Profilaktycznych z Pracownią Psychotechniczną;

6) Pracownia Usprawniania Leczniczego;

7) Pracownia Analityki Ogólnej;

8) Pracownia Elektrodiagnostyki i Spirometrii;

9) Pracownia Diagnostyki Obrazowej;

10) Gabinet Zabiegowy z Punktem Pobrań Krwi;

11) Pracownia Fizjoterapii;

12) Gabinet Zabiegowy z Punktem Pobrań Krwi - Pułtusk, ul. Piotra Skargi 31/1;

13) Poradnia Badań Profilaktycznych - Pułtusk, ul. Piotra Skargi 31/1;

14) Gabinet Zabiegowy z Punktem Pobrań Krwi - Płońsk, ul. Wolności 6;

15) Poradnia Badań Profilaktycznych - Płońsk, ul. Wolności 6;

16) Gabinet Zabiegowy z Punktem Pobrań Krwi - Mława, ul. Sienkiewicza 1;

17) Poradnia Badań Profilaktycznych - Mława, ul. Sienkiewicza 1;

18) Gabinet Zabiegowy z Punktem Pobrań Krwi - Maków Mazowiecki, ul. Kopernika 3;

19) Poradnia Badań Profilaktycznych - Maków Mazowiecki, ul. Kopernika 3;

20) Ambulatorium - Ostrołęka, ul. Kościuszki 27:

a) Specjalistyczna Poradnia Ginekologiczna w Ostrołęce,

b) Specjalistyczna Poradnia Laryngologiczna w Ostrołęce,

c) Specjalistyczna Poradnia Okulistyczna w Ostrołęce,

d) Poradnia Ortopedyczna,

e) Specjalistyczna Poradnia Neurologiczna w Ostrołęce,

f) Poradnia Badań Profilaktycznych,

g) Gabinet Zabiegowy z Punktem Pobrań Materiału do Badań Diagnostycznych,

h) Punkt Szczepień.

6. Poliklinika - Płock, ul. Sportowa 2:

1) Poradnie specjalistyczne:

a) chirurgiczno-ortopedyczna,

b) dermatologiczna,

c) ginekologiczna,

d) laryngologiczna,

e) neurologiczna,

f) okulistyczna;

2) Poradnia Badań Profilaktycznych;

3) Pracownia Usprawniania Leczniczego;

4) Gabinet Zabiegowy z Punktem Pobrań Krwi.

7. Poliklinika - Radom, ul. Orląt Lwowskich 5/7:

1) Poradnie specjalistyczne:

a) chirurgiczna,

b) alergologiczna,

c) dermatologiczna,

d) diabetologiczna,

e) endokrynologiczna,

f) gastrologiczna,

g) ginekologiczna,

h) kardiologiczna,

i) laryngologiczna,

j) logopedyczna,

k) nefrologiczna,

l) neurologiczna,

m) okulistyczna,

n) urazowo-ortopedyczna,

r) pulmonologiczna,

s) reumatologiczna,

t) urologiczna,

u) zdrowia psychicznego,

v) nefrologiczna;

2) Stacja Dializ;

3) Poradnia Badań Profilaktycznych;

4) Pracownia Usprawniania Leczniczego;

5) Pracownia Analityki Ogólnej;

6) Pracownia RTG i USG;

7) Gabinet Zabiegowy.

8. Poliklinika - Siedlce, ul. Starowiejska 66:

1) Poradnie specjalistyczne:

a) chirurgiczna,

b) diabetologiczna,

c) dermatologiczna,

d) ginekologiczna,

e) kardiologiczna,

f) laryngologiczna,

g) neurologiczna,

h) okulistyczna,

i) pulmonologiczna,

j) reumatologiczna,

k) urologiczna;

2) Poradnia Badań Profilaktycznych;

3) Poradnia Zdrowia Psychicznego:

a) Przychodnia Psychologiczna,

b) Przychodnia Psychiatryczna;

4) Pracownia Usprawniania Leczniczego;

5) Pracownia Analityki Ogólnej z Punktem Pobrań Krwi;

6) Pracownia RTG;

7) Pracownia USG;

8) Gabinet Zabiegowy.

III. Przychodnie:

1. Przychodnia Zdrowia Psychicznego - Warszawa, ul. Wołoska 137:

1) Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych;

2) Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci;

3) Poradnia Psychologiczna dla Dorosłych;

4) Poradnia Psychologiczna dla Dzieci;

5) Poradnia Logopedyczna dla Dzieci;

6) Pracownia Psychologiczna.

2. Przychodnia Medycyny Rodzinnej - Warszawa, ul. Wołoska 137:

1) Podstawowa Opieka Zdrowotna - Warszawa, ul. Wołoska 137;

2) Podstawowa Opieka Zdrowotna dla Dzieci - Warszawa, ul. Wołoska 137;

3) Ambulatorium "JARY" Podstawowa Opieka Zdrowotna - Warszawa, ul. Surowieckiego 12;

4) Podstawowa Opieka Zdrowotna - Warszawa, ul. Żelazna 99;

5) Ambulatorium Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Warszawa, ul. Nowolipie 2;

6) Ambulatorium Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Warszawa, ul. Batorego 5;

7) Ambulatorium Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Warszawa, ul. Domaniewska 36/38;

8) Ambulatorium Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Piaseczno-Iwiczna, ul. Puławska 44;

9) Podstawowa Opieka Zdrowotna - Pułtusk, ul. Piotra Skargi 31/1;

10) Podstawowa Opieka Zdrowotna dla Dzieci - Pułtusk, ul. Piotra Skargi 31/1;

11) Ambulatorium Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Płońsk, ul. Wolności 6;

12) Podstawowa Opieka Zdrowotna dla Dzieci - Płońsk, ul. Wolności 6;

13) Ambulatorium Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Mława, ul. Sienkiewicza 2;

14) Podstawowa Opieka Zdrowotna dla Dzieci - Mława, ul. Sienkiewicza 2;

15) Ambulatorium Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Maków Mazowiecki, ul. Kopernika 3;

16) Podstawowa Opieka Zdrowotna dla Dzieci - Maków Mazowiecki, ul. Kopernika 3;

17) Ambulatorium Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Ostrołęka, ul. Kościuszki 27;

18) Podstawowa Opieka Zdrowotna - Płock, ul. Sportowa 2;

19) Podstawowa Opieka Zdrowotna dla Dzieci - Płock, ul. Sportowa 2;

20) Podstawowa Opieka Zdrowotna - Siedlce, ul. Starowiejska 66;

21) Podstawowa Opieka Zdrowotna dla Dzieci - Siedlce, ul. Starowiejska 66;

22) Ambulatorium Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Mińsk Mazowiecki, ul. 1-go Maja 2;

23) Ambulatorium Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Garwolin, ul. Jagodzińska 10;

24) Ambulatorium Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Sokołów Podlaski, ul. Wolności 50;

25) Ambulatorium Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Węgrów, ul. Piłsudskiego 6;

26) Podstawowa Opieka Zdrowotna - Radom, ul. Orląt Lwowskich 5/7;

27) Podstawowa Opieka Zdrowotna dla Dzieci - Radom, ul. Orląt Lwowskich 5/7;

28) Pielęgniarka Środowiskoworodzinna - Warszawa, ul. Wołoska 137;

29) Położna Środowiskoworodzinna - Warszawa, ul. Wołoska 137;

30) Pielęgniarka Środowiskoworodzinna - Warszawa, ul. Surowieckiego 12;

31) Pielęgniarka Środowiskowa - Warszawa, ul. Żelazna 99;

32) Położna Środowiskoworodzinna - Warszawa, ul. Żelazna 99;

33) Pielęgniarka Środowiskoworodzinna - Warszawa, ul. Nowolipie 2;

34) Pielęgniarka Środowiskoworodzinna - Warszawa, ul. Sandomierska 5/7;

35) Położna Środowiskoworodzinna - Warszawa, ul. Sandomierska 5/7;

36) Pielęgniarka Środowiskoworodzinna - Warszawa, ul. Batorego 5;

37) Pielęgniarka Środowiskoworodzinna - Warszawa, ul. Domaniewska 36/38;

38) Pielęgniarka Środowiskoworodzinna - Piaseczno-Iwiczna, ul. Puławska 44;

39) Pielęgniarka Środowiskoworodzinna - Piaseczno, ul. Kościuszki 9;

40) Pielęgniarka Środowiskoworodzinna - Ciechanów, ul. Mickiewicza 8;

41) Położna Środowiskoworodzinna - Ciechanów, ul. Mickiewicza 8;

42) Gabinet medycyny szkolnej - Ciechanów, ul. Orylska 9;

43) Pielęgniarka Środowiskoworodzinna - Maków Mazowiecki, ul. Kopernika 3;

44) Położna Środowiskoworodzinna - Maków Mazowiecki, ul. Kopernika 3;

45) Pielęgniarka Środowiskoworodzinna - Płońsk, ul. Wolności 6;

46) Położna Środowiskoworodzinna - Płońsk, ul. Wolności 6;

47) Pielęgniarka Środowiskoworodzinna - Mława, ul. Sienkiewicza 1;

48) Położna Środowiskoworodzinna - Mława, ul. Sienkiewicza 1;

49) Pielęgniarka Środowiskoworodzinna - Ostrołęka, ul. Kościuszki 27;

50) Położna Środowiskoworodzinna - Ostrołęka, ul. Kościuszki 27;

51) Pielęgniarka Środowiskoworodzinna - Pułtusk, ul. Piotra Skargi 31/1;

52) Położna Środowiskoworodzinna - Pułtusk, ul. Piotra Skargi 31/1;

53) Pielęgniarka Środowiskoworodzinna- Płock, ul. Sportowa 2;

54) Położna Środowiskoworodzinna - Płock, ul. Sportowa 2;

55) Pielęgniarka Środowiskoworodzinna - Siedlce, ul. Starowiejska 66;

56) Położna Środowiskoworodzinna - Siedlce, ul. Starowiejska 66;

57) Pielęgniarka Środowiskoworodzinna - Mińsk Mazowiecki, ul. 1-go Maja 2;

58) Pielęgniarka Środowiskoworodzinna - Garwolin, ul. Jagodzińska 10;

59) Pielęgniarka Środowiskoworodzinna - Sokołów Podlaski, ul. Wolności 50;

60) Pielęgniarka Środowiskoworodzinna - Węgrów, ul. Piłsudskiego 6;

61) Pielęgniarka Środowiskoworodzinna - Radom, ul. Orląt Lwowskich 5/7;

62) Położna Środowiskoworodzinna - Radom, ul. Orląt Lwowskich 5/7;

63) Podstawowa Opieka Zdrowotna - Warszawa, ul. Sandomierska 5/7;

64) Podstawowa Opieka Zdrowotna - Warszawa, al. Niepodległości 100;

65) Pielęgniarka Środowiskoworodzinna - Warszawa, al. Niepodległości 100;

66) Podstawowa Opieka Zdrowotna - Warszawa, ul. 17 Stycznia 23;

67) Pielęgniarka Środowiskoworodzinna - Warszawa, ul. 17 Stycznia 23.

IV. Poradnie służby medycyny pracy:

1. Poradnia Medycyny Pracy - Warszawa, ul. Wołoska 137;

2. Przychodnie Badań Profilaktycznych:

1) Poradnia Badań Profilaktycznych - Warszawa, ul. Wołoska 137;

2) Poradnia Badań Profilaktycznych - Warszawa, ul. Batorego 5;

3) Poradnia Badań Profilaktycznych - Warszawa, ul. Nowolipie 2;

4) Poradnia Badań Profilaktycznych - Warszawa, ul. Puławska 148/150;

5) Poradnia Badań Profilaktycznych - Warszawa, ul. Żytnia 36;

6) Poradnia Badań Profilaktycznych - Legionowo, ul. Zegrzyńska 6;

7) Poradnia Badań Profilaktycznych - Piaseczno-Iwiczna, ul. Puławska 44.

V. Komisje Lekarskie:

1. Okręgowa Komisja Lekarska MSWiA;

2. Wojewódzka Komisja Lekarska MSWiA.