Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2006.6.24

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 maja 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 9 marca 2006 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 25 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 października 2001 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 11, poz. 39, z 2003 r. Nr 5, poz. 18 i Nr 14, poz. 39, z 2005 r. Nr 1, poz. 1, Nr 11, poz. 34 i Nr 14, poz. 51 oraz z 2006 r. Nr 2, poz. 2) załącznik do statutu Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223 poz. 2215, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1420 i Nr 249, poz. 2104.

ZAŁĄCZNIK 

I. Szpital w Warszawie, ul. Wołoska 137

1. Szpitalny Oddział Ratunkowy z Zespołem Ratownictwa Medycznego:

1) Zespoły Wyjazdowe Wypadkowe "W";

2) Zespoły Wyjazdowe Reanimacyjne "R".

2. Klinika Kardiologii Inwazyjnej.

3. Klinika Kardiologii Zachowawczej.

4. Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrologii - Stacja Dializ.

5. Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii.

6. Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii:

1) Centrum Osteoporozy;

2) Centrum Diabetologiczne:

a) Poradnia Diabetologiczna,

b) Poradnia Diabetologiczna dla kobiet w ciąży,

c) Poradnia Metaboliczna,

d) Poradnia Stopy Cukrzycowej;

3) Poradnia Endokrynologiczna.

7. Klinika Neurologii:

1) Przykliniczne Poradnie Specjalistyczne;

2) Oddział Alzheimerowski.

8. Klinika Dermatologii - Przykliniczna Poradnia Specjalistyczna.

9. Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Blokiem Operacyjnym.

10. Klinika Kardiochirurgii z Blokiem Operacyjnym.

11. Klinika Neurochirurgii z Blokiem Operacyjnym.

12. Klinika Urologii z Blokiem Operacyjnym.

13. Klinika Otolaryngologii z Blokiem Operacyjnym.

14. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

15. Klinika Onkologii, Hematologii i Chorób Wewnętrznych:

1) Poradnia Onkologiczna;

2) Poradnia Hematologiczna.

16. Klinika Położnictwa i Ginekologii z Blokiem Operacyjnym i Salą Porodową - Pododdział Fizjologii i Patologii Noworodka.

17. Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii z Blokiem Operacyjnym - Poradnia Transplantacyjna.

18. Oddział Chorób Wewnętrznych i Hepatologii.

19. Oddział Chorób Wewnętrznych i Reumatologii - Poradnia Reumatologiczna.

20. Oddział Rehabilitacji Neurologicznej w Wesołej.

21. Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej w Konstancinie.

22. Oddział Ortopedii i Traumatologii z Blokiem Operacyjnym.

23. Oddział Okulistyki z Blokiem Operacyjnym.

24. Oddział Chorób Dziecięcych i Noworodkowych.

25. Oddział Obserwacyjny.

26. Centralna Sterylizacja.

27. Apteka Szpitalna.

28. Zakład Diagnostyki Radiologicznej:

1) Pracownia Medycyny Nuklearnej;

2) Pracownia USG;

3) Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej;

4) Pracownia Tomografii Komputerowej;

5) Pracownia Rezonansu Magnetycznego;

6) Pracownia Badań Naczyniowych.

29. Zakład Patomorfologii:

1) Pracownia Genetyczna;

2) Pracownia Immunohistochemiczna;

3) Pracownia Neuropatologiczna;

4) Pracownia Cytodiagnostyki.

30. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej:

1) Pracownia Bakteriologii i Wirusologii;

2) Bank Krwi.

31. Zakład Usprawniania Leczniczego:

1) Oddział Rehabilitacji Narządów Ruchu;

2) Poradnia Leczenia Zimnem.

II. Polikliniki:

1. Poliklinika w Warszawie, ul. Wołoska 137

1) Poradnie specjalistyczne:

a) alergologiczna z gabinetem spirometrycznym,

b) audiologiczna,

c) chirurgiczna,

d) chirurgii plastycznej,

e) endykronylogii ginekologicznej,

f) ginekologiczna,

g) ginekologiczna dla dziewcząt,

h) hepatologiczna,

i) laryngologiczna,

j) naczyniowa,

k) nefrologiczna,

l) neurochirurgiczna,

m) neurologiczna,

n) okulistyczna z poradnią przeciwjaskrową,

o) ortopedyczna,

p) walki z bólem;

2) Centrum Szczepień;

3) Gabinet Zabiegowy;

4) Przychodnia dla Dzieci i Młodzieży z Poradniami:

a) Poradnią Chirurgiczno-Ortopedyczną,

b) Poradnią Preluksacyjną,

c) Gabinetem Zabiegowym z Punktem Szczepień.

2. Poliklinika w Warszawie, ul. Żelazna 99

1) Poradnie specjalistyczne:

a) chirurgiczna,

b) dermatologiczna,

c) ginekologiczna,

d) kardiologiczna,

e) laryngologiczna,

f) neurologiczna,

g) okulistyczna,

h) ortopedyczna,

i) pulmonologiczna;

2) Pracownia Diagnostyki Radiologicznej;

3) Gabinet Zabiegowy.

3. Poliklinika w Warszawie, ul. Sandomierska 5/7

1) Poradnie specjalistyczne:

a) chirurgiczna,

b) chirurgii naczyniowej,

c) dermatologiczna,

d) endokrynologiczna,

e) gastrologiczna,

f) ginekologiczna,

g) kardiologiczna,

h) laryngologiczna,

i) neurologiczna,

j) okulistyczna,

k) reumatologiczna,

l) urologiczna;

2) Pracownia Diagnostyki Radiologicznej;

3) Gabinet Zabiegowy;

4) Gabinet Stomatologiczny, ul. Batorego 5;

5) Ambulatorium przy ul. Puławskiej 148/150 (świadczenia w zakresie ginekologii i stomatologii).

4. Poliklinika w Piasecznie, ul. Mickiewicza 39

1) Izba Przyjęć;

2) Oddział Wewnętrzny:

a) Pododdział Intensywnej Opieki Kardiologicznej,

b) Pododdział Kardiologii Zachowawczej w Konstancinie:

- Pracownia Holtera,

- Pracownia Testów Wysiłkowych,

- Pracownia Echokardiografii;

3) Poradnie specjalistyczne:

a) alergologiczna,

b) diabetologiczna,

c) dermatologiczna,

d) gruźlicy i chorób płuc,

e) kardiologiczna,

f) okulistyczna,

g) okulistyczna dla dzieci,

h) otolaryngologiczna,

i) neurologiczna,

j) neurologiczna dla dzieci,

k) rehabilitacyjna,

l) reumatologiczna,

m) urologiczna,

n) zdrowia psychicznego,

o) leczenia uzależnień;

4) Pracownie:

a) diagnostyki laboratoryjnej,

b) diagnostyki obrazowej (USG),

c) diagnostyki obrazowej (RTG),

d) EKG,

e) holterowska,

f) prób wysiłkowych,

g) gastroskopowa,

h) kinezyterapii,

i) fizykoterapii,

j) gabinet zabiegowy z pielęgniarskim punktem szczepień.

5. Poliklinika w Ciechanowie, ul. Mickiewicza 8

1) Poradnie specjalistyczne:

a) chirurgiczna,

b) dermatologiczna,

c) diabetologiczna,

d) ginekologiczna,

e) kardiologiczna,

f) laryngologiczna,

g) neurologiczna,

h) okulistyczna,

i) ortopedyczna,

j) urologiczna,

k) reumatologiczna,

l) pulmonologiczna,

m) endokrynologiczna,

n) endokrynologiczno-ginekologiczna,

o) zdrowia psychicznego,

p) poradnia psychologiczna,

q) poradnia leczenia uzależnień;

2) Poradnia Badań Profilaktycznych z Pracownią Psychotechniczną;

3) Pracownia Usprawniania Leczniczego;

4) Pracownia Analityki Ogólnej;

5) Pracownia USG;

6) Gabinet Zabiegowy;

7) Ambulatorium w Ostrołęce (świadczenia w zakresie ginekologii, laryngologii, neurologii i ortopedii).

6. Poliklinika w Płocku, ul. Sportowa 2

1) Poradnie specjalistyczne:

a) chirurgiczno-ortopedyczna,

b) dermatologiczna,

c) ginekologiczna,

d) laryngologiczna,

e) neurologiczna,

f) okulistyczna,

2) Poradnia Badań Profilaktycznych;

3) Pracownia Usprawniania Leczniczego;

4) Gabinet Zabiegowy.

7. Poliklinika w Radomiu, ul. Orląt Lwowskich 5/7

1) Poradnie specjalistyczne:

a) chirurgiczna,

b) dermatologiczno-alergologiczna,

c) diabetologiczna,

d) endokrynologiczna,

e) gastrologiczna,

f) ginekologiczna,

g) kardiologiczna,

h) laryngologiczna,

i) neurologiczna,

j) okulistyczna,

k) ortopedyczno-urazowa,

l) pulmonologiczna,

m) reumatologiczna,

n) urologiczna,

o) zdrowia psychicznego,

p) nefrologiczna,

2) Stacja Dializ;

3) Poradnia Badań Profilaktycznych;

4) Pracownia Usprawniania Leczniczego;

5) Pracownia Analityki Ogólnej;

6) Pracownia RTG i USG;

7) Gabinet Zabiegowy.

8. Poliklinika w Siedlcach, ul. Starowiejska 66

1) Poradnie specjalistyczne:

a) chirurgiczno-urologiczna,

b) diabetologiczna,

c) dermatologiczna,

d) ginekologiczna,

e) kardiologiczna,

f) laryngologiczna,

g) neurologiczna,

h) okulistyczna,

i) pulmonologiczna;

2) Poradnia Badań Profilaktycznych;

3) Poradnia Zdrowia Psychicznego;

4) Pracownia Usprawniania Leczniczego;

5) Pracownia Analityki Ogólnej;

6) Pracownia RTG;

7) Gabinet Zabiegowy.

III. Przychodnie:

1. Przychodnia Zdrowia Psychicznego:

1) Pracownia Psychologiczna;

2) Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci.

2. Przychodnia Medycyny Rodzinnej.

IV. Poradnie służby medycyny pracy:

1. Poradnia Medycyny Pracy w Warszawie.

2. Poradnie Badań Profilaktycznych w:

1) Warszawie;

2) Legionowie;

3) Piasecznie.

V. Komisje Lekarskie:

1. Okręgowa Komisja Lekarska.

2. Wojewódzka Komisja Lekarska.