Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2012.461

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 120/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 grudnia 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu 7 Szpitalowi Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku

Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia

Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§  1. W załączniku do zarządzenia Nr 20/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu 7 Szpitalowi Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku (Dz. Urz. MON poz. 146) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 10 otrzymuje brzmienie:

"Organami Szpitala są:

1) Komendant;

2) Rada Społeczna."

2) w § 11 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Komendant kieruje Szpitalem przy pomocy:

1) zastępcy do spraw stacjonarnych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne oraz ambulatoryjnych;

2) zastępcy do spraw świadczeń szpitalnych;

3) głównego księgowego;

4) asystenta do spraw pielęgniarstwa albo naczelnej pielęgniarki;

5) kierowników komórek organizacyjnych."

3) w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do zadań Rady Społecznej należy:

1) przedstawianie Ministrowi Obrony Narodowej wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury lub sprzętu medycznego,

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

c) przyznawania Komendantowi nagród,

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Komendantem;

2) przedstawianie Komendantowi wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

c) kredytów bankowych lub dotacji,

d) podziału zysku,

e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury lub sprzętu medycznego,

f) regulaminu organizacyjnego;

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie."

4) § 13 otrzymuje brzmienie:

"W skład Szpitala wchodzą:

1) szpital;

2) przychodnia;

3) zakład opiekuńczo-leczniczy;

4) rejonowa baza zaopatrzenia medycznego;

5) sekcja mobilizacyjna;

6) komórki organizacyjne;

7) samodzielne stanowiska pracy."

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 742.