Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.8

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 11 stycznia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu 109 Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szczecinie

Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia

Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§  1. W załączniku do zarządzenia Nr 8/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu 109 Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szczecinie (Dz. Urz. MON poz. 41), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 11 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Komendant kieruje Szpitalem przy pomocy:

1) dwóch zastępców:

– zastępcy komendanta do spraw medycznych,

– zastępcy komendanta obwodu profilaktyczno-leczniczego;

2) głównego księgowego;

3) młodszego oficera - asystenta komendanta do spraw pielęgniarstwa (naczelnej pielęgniarki);

4) kierowników komórek organizacyjnych.";

2) w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do zadań Rady Społecznej należy:

1) przedstawianie Ministrowi Obrony Narodowej wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury lub sprzętu medycznego,

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

c) przyznawania Komendantowi nagród,

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Komendantem;

2) przedstawianie Komendantowi wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

c) kredytów bankowych lub dotacji,

d) podziału zysku,

e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury lub sprzętu medycznego,

f) regulaminu organizacyjnego;

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.";

3) § 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. W skład Szpitala wchodzą:

1) komenda;

2) izba przyjęć;

3) oddziały szpitalne;

4) oddziały szpitalne - leczenie jednego dnia;

5) pracownie diagnostyczne;

6) zespół pracowni medycyny laboratoryjnej;

7) bloki operacyjne;

8) przychodnia specjalistyczna, w tym:

a) gabinety podstawowej opieki zdrowotnej,

b) poradnie specjalistyczne;

9) przychodnia stomatologiczna z gabinetami;

10) zespół transportu sanitarnego;

11) apteka zakładowa/szpitalna i ogólnodostępna;

12) pion głównego księgowego;

13) wydział administracji ogólnej;

14) sekcja zamówień publicznych;

15) logistyka;

16) dział zaopatrzenia medycznego;

17) rejonowa baza zaopatrzenia medycznego;

18) sekcja mobilizacyjna;

19) samodzielne stanowiska pracy;

20) inne komórki organizacyjne.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 742.