Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutów zakładom opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2011.3.15

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 stycznia 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 21 stycznia 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów zakładom opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie nadania statutów zakładom opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 4, poz. 16, z późn. zm.2) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku nr 21:
a)
w § 1 uchyla się pkt 3,
b)
w § 2 uchyla się pkt 3,
c)
w § 4 uchyla się pkt 3;
2)
w załączniku nr 28:
a)
w § 1 uchyla się pkt 3 i 4,
b)
w § 2 uchyla się pkt 3 i 4,
c)
w § 4 uchyla się pkt 3 i 4;
3)
w załączniku nr 31 w § 2 w pkt 6 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) zaopatrywanie w środki farmaceutyczne i materiały medyczne apteczek ambulatoryjnych, apteczek pierwszej pomocy zakładów opieki zdrowotnej zlokalizowanych na terenie działalności Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach, a także apteczek oddziałowych oddziałów szpitalnych Aresztu Śledczego w Bytomiu,";

4)
w załączniku nr 42:
a)
w § 1 uchyla się pkt 3 i 4,
b)
w § 2 uchyla się pkt 3 i 4,
c)
w § 4 uchyla się pkt 3 i 4;
5)
w załączniku nr 45:
a)
w § 1 uchyla się pkt 3,
b)
w § 2 uchyla się pkt 3,
c)
w § 4 uchyla się pkt 3;
6)
w załączniku nr 59:
a)
w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) pracownię diagnostyki obrazowej.",

b)
w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) w odniesieniu do pracowni diagnostyki obrazowej - wykonywanie badań USG i diagnostycznych badań radiologicznych zębów.",

c)
w § 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) w odniesieniu do pracowni diagnostyki obrazowej - lokal zgodny z wymogami określonymi w odrębnych przepisach.";

7)
w załączniku nr 123:
a)
w § 4 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) w odniesieniu do szpitala oddziały: wewnętrzny z miejscami do leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych, psychiatryczny, w którym znajdują się miejsca do przeprowadzania obserwacji sądowo-psychiatrycznych i miejsca leczenia dla osób pozbawionych wolności, oraz sale zabiegowe, pracownie przyszpitalne, gabinety lekarskie i dyżurki pielęgniarskie",

b)
w § 4 w ust. 2 uchyla się pkt 2.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1032 i Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1707, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 107, poz. 679.

2 Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2003 r. Nr 1, poz. 2, z 2004 r. Nr 1, poz. 1, z 2005 r. Nr 3, poz. 7, z 2006 r. Nr 3, poz. 73, z 2007 r. Nr 2, poz. 4 i Nr 9, poz. 41, z 2008 r. Nr 4, poz. 75 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 5 i Nr 10, poz. 104.