Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutów zakładom opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2006.3.73

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 marca 2006 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 31 marca 2006 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów zakładom opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie nadania statutów zakładom opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 4, poz. 16 z późn. zm.2) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku nr 15:
a)
w § 1 uchyla się pkt 3,
b)
w § 2 uchyla się pkt 3,
c)
w § 4 uchyla się pkt 3;
2)
w załączniku nr 17:
a)
w § 1 uchyla się pkt 3,
b)
w § 2 uchyla się pkt 3,
c)
w § 4 uchyla się pkt 3;
3)
w załączniku nr 19:
a)
w § 1 uchyla się pkt 4,
b)
w § 2 uchyla się pkt 4,
c)
w § 4 uchyla się pkt 4;
4)
w załączniku nr 31:
a)
w § 2 pkt 6 lit. a) otrzymuje brzmienie:

"a) zaopatrywanie w środki farmaceutyczne i materiały medyczne apteczek ambulatoryjnych, apteczek pierwszej pomocy Zakładów Opieki Zdrowotnej zlokalizowanych na terenie działalności Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach, z wyjątkiem Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Karnego w Raciborzu, a także apteczek oddziałowych oddziałów szpitalnych Aresztu Śledczego w Bytomiu.",

b)
w § 4 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) w odniesieniu do szpitala: oddziały - wewnętrzny, okulistyczny, sale intensywnego nadzoru medycznego, sale zabiegowe, pracownie przyszpitalne, gabinety lekarskie i dyżurki pielęgniarskie,",

c)
w § 4 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) dla oddziału wewnętrznego - zakłady karne i areszty śledcze podległe dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Katowicach oraz Areszt Śledczy w Kędzierzynie, Zakłady Karne Nr 1 i 2 w Strzelcach Opolskich podległe dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Opolu,";

5)
w załączniku nr 53 § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Obszar działanie poszczególnych oddziałów szpitala stanowią:

1) dla oddziału wewnętrznego - zakłady karne i areszty śledcze podległe dyrektorom okręgowym Służby Więziennej w Krakowie i Rzeszowie,

2) dla oddziału chirurgicznego - zakłady karne i areszty śledcze podległe dyrektorom okręgowym Służby Więziennej w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie,

3) dla oddziału psychiatrycznego - obszary właściwości sądów okręgowych w: Bielsku-Białej, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Krośnie, Nowym Sączu, Rzeszowie, Tarnowie i Tarnobrzegu.";

6)
w załączniku nr 71:
a)
w § 1 uchyla się pkt 3,
b)
w § 2 uchyla się pkt 3,
c)
w § 4 uchyla się pkt 3;
7)
w załączniku nr 72:
a)
w § 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) pracownię radiologiczną,",

b)
w § 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) w odniesieniu do pracowni radiologicznej - wykonywanie diagnostycznych badań radiologicznych.",

c)
w § 4 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) w odniesieniu do pracowni radiologicznej - lokal zgodny z wymogami określonymi w odrębnych przepisach.";

8)
w załączniku nr 91:
a)
w § 1 uchyla się pkt 3,
b)
w § 2 uchyla się pkt 3,
c)
w § 4 uchyla się pkt 3;
9)
w załączniku nr 95:
a)
w § 1 uchyla się pkt 3 i 4,
b)
w § 2 uchyla się pkt 3 i 4,
c)
w § 4 uchyla się pkt 3 i 4;
10)
w załączniku nr 97:
a)
w § 1 uchyla się pkt 3,
b)
w § 2 uchyla się pkt 3,
c)
w § 4 uchyla się pkt 3;
11)
uchyla się załącznik nr 131;
12)
w załączniku nr 133 § 2 pkt 6 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) zaopatrywanie w środki farmaceutyczne i materiały medyczne apteczek ambulatoryjnych, apteczek pierwszej pomocy Zakładów Opieki Zdrowotnej zlokalizowanych na terenie działalności Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie, a także apteczek oddziałowych oddziałów szpitalnych Aresztu Śledczego w Warszawie.";

13)
w załączniku nr 140:
a)
w § 1 uchyla się pkt 4,
b)
w § 2 uchyla się pkt 4,
c)
w § 4 uchyla się pkt 4;
14)
w załączniku nr 143:
a)
w § 2 pkt 6 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) zaopatrywanie w środki farmaceutyczne i materiały medyczne apteczek ambulatoryjnych, apteczek pierwszej pomocy zakładów opieki zdrowotnej zlokalizowanych na terenie działalności Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej we Wrocławiu, z wyjątkiem Zakładów Opieki Zdrowotnej Zakładów Karnych w Wołowie i Głogowie, a także apteczek oddziałowych oddziałów szpitalnych Aresztu Śledczego we Wrocławiu i Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu,",

b) w § 4 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) dla oddziału chirurgicznego - zakłady karne i areszty śledcze podległe dyrektorom okręgowym Służby Więziennej w Opolu i Wrocławiu oraz areszty śledcze w: Lesznie, Lubsku, Nowej Soli, Zielonej Górze i zakłady karne w Rawiczu i Krzywańcu podległe dyrektorowi okręgowemu w Poznaniu.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z wyjątkiem § 1 pkt 4 lit. b i c, pkt 5 oraz pkt 14 lit. b, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2006 r.
______

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682 i Nr 141, poz. 692, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 171, poz. 1663, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1365 i Nr 169, poz. 1420.

2 Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2003 r. Nr 1, poz. 2, z 2004 r. Nr 1, poz. 1 oraz z 2005 r. Nr 3, poz. 7.