Dziennik resortowy

Dz.Urz.UKE.2012.60

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 8 listopada 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej

Na podstawie § 3 ust. 2 statutu Urzędu Komunikacji Elektronicznej, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7 Ministra Transportu z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. MT Nr 5, poz. 14, z późn. zm.1)) oraz art. 39 ust. 6 w związku z art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 14 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. UKE Nr 16, poz. 40, z późn. zm.), zmienionego zarządzeniem nr 19 z dnia 29 września 2010 r., zarządzeniem nr 4 z dnia 7 lutego 2011 r., zarządzeniem nr 27 z dnia 10 sierpnia 2011 r. oraz zarządzeniem nr 13 z dnia 12 kwietnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 12a otrzymuje brzmienie:

"§ 12a. Dyrektor Generalny, na wniosek kierownika komórki organizacyjnej, może upoważnić pracownika Urzędu do koordynowania prac zespołu, o którym mowa w § 10 ust. 1.";

2) uchyla się § 16a;
3) w § 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Koordynację i nadzór nad przebiegiem prac związanych z opracowywaniem aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym wydawanych przez:

1) Prezesa sprawuje dyrektor Gabinetu Prezesa;

2) Dyrektora Generalnego sprawuje dyrektor Biura Dyrektora Generalnego.";

4) w § 28:
a) w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:

"1a) koordynowanie opracowywania projektów zarządzeń Prezesa, o których mowa w § 19 ust. 2, z wyłączeniem projektów zarządzeń w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi, przedkładanie projektów zarządzeń Prezesa do podpisu Prezesa oraz prowadzenie ich ewidencji;

1b) przygotowywanie imiennych upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Prezesa, z wyłączeniem upoważnień do przetwarzania danych osobowych, oraz prowadzenie ich ewidencji;",

b) w ust. 2:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Wydział Obsługi Prezesa WOP;",

po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) Zespół Doradców Prezesa ZDP;";

5) w § 29 w ust. 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) koordynowanie opracowywania projektów zarządzeń Dyrektora Generalnego, o których mowa w § 19 ust. 2, przedkładanie tych projektów do podpisu Dyrektora Generalnego oraz prowadzenie ich ewidencji;",

b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) koordynowanie opracowywania projektów zarządzeń Prezesa w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi;",

c) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) przygotowywanie imiennych upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Dyrektora Generalnego oraz prowadzenie ich ewidencji;",

d) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) przygotowywanie imiennych upoważnień udzielanych przez Prezesa do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenie ich ewidencji;",

e) uchyla się pkt 25;
6) w § 30
a) w ust. 1:
po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) analizowanie dostępności, jakości świadczenia i przystępności cenowej usług wchodzących w skład usługi powszechnej i przygotowywanie oceny w tym zakresie;",

pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) prowadzenie spraw związanych z wyznaczeniem przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązanych do świadczenia usługi powszechnej oraz określeniem warunków świadczenia poszczególnych usług wchodzących w skład usługi powszechnej i innych obowiązków przedsiębiorcy wyznaczonego;",

po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) przygotowywanie odpowiedzi na skargi i wystąpienia dotyczące usługi powszechnej;",

pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem przez delegatury postępowań mediacyjnych w sprawach sporów cywilnoprawnych między konsumentem a dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, a w uzasadnionych przypadkach prowadzenie tych postępowań;",

pkt 21 otrzymuje brzmienie:

"21) opracowywanie projektów decyzji wyrażających zgodę na świadczenie przez jednostki samorządu terytorialnego usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa;",

po pkt 21 dodaje się pkt 21a-21c w brzmieniu:

"21a) przygotowywanie projektów opinii będących odpowiedzią na zapytania jednostek samorządu terytorialnego dotyczące ich działalności w zakresie telekomunikacji, w tym związanych ze świadczeniem usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa;

21b) przygotowywanie odpowiedzi na skargi i wystąpienia dotyczące świadczenia usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub za opłatę niższą niż cena rynkowa;

21c) podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa;",

b) w ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) Wydział Współpracy z Samorządami WWS;";

7) w § 31 w ust. 2 po pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) Samodzielne Stanowisko do spraw Telefonii Ruchomej STR.";

8) w § 34:
a) w ust. 1 w pkt 26 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 27 w brzmieniu:

"27) współpraca z Departamentem Spraw Obronnych i Departamentem Kontroli i Egzekucji w zakresie wykorzystania częstotliwości na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz postępowania w przypadku stwierdzenia, że urządzenia wytwarzające pole elektromagnetyczne używane przez podmioty realizujące zadania związane z bezpieczeństwem narodowym, bezpieczeństwem i porządkiem publicznym powodują zakłócenie pracy innych urządzeń, spełniających zasadnicze wymagania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679).",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W skład Departamentu Zarządzania Zasobami Częstotliwości wchodzą:

1) Wydział Obsługi Administracyjno-Prawnej WAP;

2) Wydział Planowania i Inżynierii Widma WIP;

3) Wydział Radiofonii i Telewizji WRT;

4) Wydział Radiokomunikacji Morskiej, Lotniczej i Amatorskiej WML;

5) Wydział Sieci Radiokomunikacyjnych WSR;

6) Wydział Służb Stałych Ziemskich i Satelitarnych WSZ.";

9) w § 36 w ust. 1 po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu:

"17a) współpraca z Departamentem Spraw Obronnych i Departamentem Zarządzania Zasobami Częstotliwości w zakresie wykorzystania częstotliwości na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz postępowania w przypadku stwierdzenia, że urządzenia wytwarzające pole elektromagnetyczne używane przez podmioty realizujące zadania związane z bezpieczeństwem narodowym, bezpieczeństwem i porządkiem publicznym powodują zakłócenie pracy innych urządzeń, spełniających zasadnicze wymagania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej;";

10) w § 37 w ust. 1:
a) uchyla się pkt 11 i 12,
b) pkt 23 otrzymuje brzmienie:

"23) współpraca z Departamentem Zarządzania Zasobami Częstotliwości i Departamentem Kontroli i Egzekucji w zakresie wykorzystania częstotliwości na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz postępowania w przypadku stwierdzenia, że urządzenia wytwarzające pole elektromagnetyczne używane przez podmioty realizujące zadania związane z bezpieczeństwem narodowym, bezpieczeństwem i porządkiem publicznym powodują zakłócenie pracy innych urządzeń, spełniających zasadnicze wymagania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej;",

c) po pkt 23 dodaje się pkt 23a w brzmieniu:

"23a) koordynowanie działań komórek organizacyjnych Urzędu w przypadku stwierdzenia, że praca urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne używanych przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Agencji Wywiadu i Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego powoduje zakłócenia pracy innych urządzeń spełniających zasadnicze wymagania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej, lub gdy praca urządzeń wykorzystywanych przez te podmioty jest zakłócana;",

d) uchyla się pkt 26 - 29,
e) po pkt 30 dodaje się pkt 30a w brzmieniu:

"30a) zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w Urzędzie zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228), w zakresie:

a) zapewnienia ochrony informacji niejawnych, w tym stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego,

b) zapewnienia ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne oraz inne informacje prawnie chronione,

c) kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,

d) prowadzenia szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,

e) prowadzenia zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,

f) prowadzenia postępowań wyjaśniających w przypadku naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych,

g) prowadzenia aktualnego wykazu osób zatrudnionych albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,

h) opracowywania i opiniowania aktów prawnych, przepisów i uregulowań dotyczących ochrony informacji niejawnych w Urzędzie;",

f) pkt 32 otrzymuje brzmienie:

"32) koordynowanie działań związanych z opracowywaniem i aktualizacją planów ochrony obiektów Urzędu, przez przedsiębiorców wykonujących usługi w tym zakresie oraz sprawowanie nadzoru nad ich realizacją, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm.2));";

11) w § 39a:
a) w ust. 1 po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

"10a) koordynowanie i organizowanie krajowych i zagranicznych wyjazdów służbowych członków Kierownictwa Urzędu, z wyłączeniem spraw prowadzonych przez inne komórki organizacyjne Urzędu w tym zakresie;",

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Samodzielne Stanowisko do spraw Wyjazdów Zagranicznych SWZ.";

12) w § 40:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do zadań Biura Finansów i Budżetu należy:

1) prowadzenie rachunkowości Urzędu zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa;

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, w tym prowadzenie obsługi finansowo-księgowej rachunków bankowych Urzędu;

3) prowadzenie obsługi kasowej Urzędu, depozytu weksli i poręczeń;

4) rozliczanie projektów i programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zapewnienie obsługi finansowej tych projektów;

5) prowadzenie ewidencji składników majątkowych Urzędu w księgach rachunkowych;

6) opracowanie projektu budżetu Urzędu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, przy współpracy innych komórek organizacyjnych;

7) sporządzanie planu finansowego dotyczącego działalności budżetowej Urzędu na podstawie planów rzeczowych sporządzonych przez komórki organizacyjne;

8) prowadzenie kontroli realizacji wydatków ze środków budżetowych, w tym:

a) kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

b) kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

9) miesięczne monitorowanie wykonania budżetu Urzędu i harmonogramu planu finansowo - rzeczowego;

10) prowadzenie zestawienia kosztów związanych z wykonywaniem zadań Prezesa w zakresie telekomunikacji;

11) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa z zakresu wynagrodzeń;

12) sporządzanie sprawozdania finansowego Urzędu;

13) gromadzenie i kompletowanie dokumentacji stanowiącej podstawę do naliczania opłat pobieranych przez Urząd, wystawiania not obciążeniowych i wezwań do zapłaty;

14) naliczanie opłat pobieranych przez Urząd, z wyjątkiem opłat naliczanych przez delegatury, dla podmiotów zobowiązanych do ich uiszczania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

15) monitorowanie należności i wpływów stanowiących dochody budżetu państwa oraz potwierdzanie sald i informacji o stanach rozliczeń wynikających z prowadzonych rozrachunków;

16) przygotowywanie projektów decyzji oraz postanowień w sprawie nadpłat wynikających z ksiąg rachunkowych;

17) monitorowanie realizacji budżetu w układzie zadaniowym;

18) pobieranie kar pieniężnych przewidzianych w Prawie telekomunikacyjnym i Prawie pocztowym;

19) wystawianie tytułów wykonawczych i kierowanie ich do właściwych organów egzekucyjnych w rozumieniu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

20) przygotowywanie, na podstawie danych otrzymanych z właściwych komórek organizacyjnych, zbiorczej informacji o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej, i przekazywanie tej informacji co miesiąc organowi podatkowemu właściwemu w sprawach opłaty skarbowej;

21) prowadzenie rejestrów umów będących źródłem zobowiązań i należności finansowych, których stroną jest Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa;

22) prowadzenie rozliczeń związanych z nabyciem towarów i usług w ramach Unii Europejskiej oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;

23) naliczanie wynagrodzeń pracowników Urzędu i sporządzanie list płac na podstawie danych przekazanych przez Biuro Administracji i Kadr;

24) rozliczanie umów cywilno-prawnych;

25) rozliczanie zwolnień lekarskich, naliczanie oraz wypłata zasiłków i świadczeń rodzinnych z ubezpieczenia społecznego, chorobowego i wypadkowego;

26) odprowadzanie należności publiczno-prawnych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

27) sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

28) współpraca z Biurem Dyrektora Generalnego w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 29 ust. 1 pkt 23 i 24, w tym przekazywanie informacji niezbędnych do realizacji tych zadań;

29) realizowanie, we współpracy z Departamentem Spraw Obronnych, zadań obronnych wynikających z "Planu Operacyjnego Funkcjonowania Urzędu Komunikacji Elektronicznej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.",

b) w ust. 2 pkt 2c otrzymuje brzmienie:

"2c) Wydział Wydatków Budżetowych WWB;".

§  2.
1. Kierownicy komórek organizacyjnych, w których niniejsze zarządzenie wprowadza zmiany, opracują regulaminy organizacyjne tych komórek w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
2. Do opracowania, uzgodnienia i zatwierdzenia regulaminów organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, stosuje się § 2 zarządzenia nr 14 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej, zmienionego zarządzeniem nr 19 z dnia 29 września 2010 r., zarządzeniem nr 4 z dnia 7 lutego 2011 r., zarządzeniem nr 27 z dnia 10 sierpnia 2011 r. oraz zarządzeniem nr 13 z dnia 12 kwietnia 2012 r.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MI z 2009 r. Nr 10, poz. 42, z 2010 r. Nr 11, poz. 33 oraz w Dz. Urz. MAiC z 2012 r. poz. 17.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055 i Nr 180, poz. 1112, z 2009 r. Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1496, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 170, poz. 1015 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2012 r. poz. 908.