Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UKE.2012.26

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 kwietnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 12 kwietnia 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej

Na podstawie § 3 ust. 2 statutu Urzędu Komunikacji Elektronicznej, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7 Ministra Transportu z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. MT Nr 5, poz. 14, z późn. zm.1)) oraz art. 39 ust. 6 w związku z art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 14 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. UKE Nr 16, poz. 40, z późn. zm.), zmienionego zarządzeniem nr 19 z dnia 29 września 2010 r., zarządzeniem nr 4 z dnia 7 lutego 2011 r. oraz zarządzeniem nr 27 z dnia 10 sierpnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:
1)
użyte w § 4 pkt 5, § 28 ust. 1 pkt 7, § 30 ust. 1 pkt 1 i 20, § 31 ust. 1 pkt 1 i 24, tytule rozdziału 5, § 32 ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, § 34 ust. 1 pkt 7 i 16, § 35 ust. 1 pkt 4 i 21, § 36 ust. 1 pkt 6 oraz § 37 ust. 1 pkt 9, w różnym przypadku, wyrazy "Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego";
2)
w § 4 po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:

"12a) Departament Współpracy z Zagranicą DWZ;";

3)
uchyla się § 8;
4)
w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład komórek organizacyjnych wchodzą: wydziały, zespoły, samodzielne stanowiska pracy i sekretariaty.";

5)
po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:

"§ 12a. Prace zespołu koordynuje koordynator wyznaczony przez Dyrektora Generalnego na wniosek kierownika komórki organizacyjnej.";

6)
w § 15:
a)
w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań związanych z udziałem Urzędu w pracach instytucji Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych w zakresie właściwości komórki organizacyjnej oraz konsultowanie wszystkich spraw z tego zakresu z Departamentem Współpracy z Zagranicą;",

b)
uchyla się ust. 5 i 7;
7)
po § 16 dodaje się § 16a w brzmieniu:

"§ 16a. 1. Do obowiązków koordynatora należy w szczególności:

1) zapewnienie sprawnego funkcjonowania zespołu;

2) nadzorowanie efektywnego, terminowego i zgodnego z prawem wykonywania przez pracowników zespołu powierzonych im zadań i obowiązków;

3) przekazywanie pracownikom zespołu informacji niezbędnych do wykonywania zleconych zadań i organizowanie obiegu informacji;

4) sprawowanie nadzoru nad racjonalnym wykorzystywaniem przez pracowników zespołu czasu pracy oraz nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy i przepisów prawa, o których mowa w § 15 ust. 8;

5) omawianie z pracownikami zespołu aktualnych zagadnień i przepisów z zakresu problematyki zespołu, a także poleceń kierownika komórki organizacyjnej;

6) sporządzanie opisów stanowisk pracy pracowników zespołu;

7) sporządzanie okresowej oceny pracowników zespołu;

8) dbanie o warunki pracy odpowiadające przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy.

2. Do uprawnień koordynatora należy:

1) ustalanie organizacji pracy zespołu;

2) dokonywanie przydziału spraw poszczególnym pracownikom zespołu;

3) ocena prac wykonywanych przez pracowników zespołu oraz przedstawianie kierownikowi komórki organizacyjnej wniosków dotyczących awansowania i nagradzania pracowników zespołu.";

8)
w § 28:
a)
w ust. 1 uchyla się pkt 4, 5 oraz 17 - 26,
b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W skład Gabinetu Prezesa wchodzą:

1) Wydział Obsługi Prezesa WPR;

2) Zespół Prasowy i Public Relations ZP;

3) Samodzielne Stanowisko do spraw Skrzynki UKE SSU.";

9)
w § 29:
a)
w ust. 1:
uchyla się pkt 21 i 26,
w pkt 28 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 29 - 33 w brzmieniu:

"29) prowadzenie Kancelarii Głównej;

30) organizacja prenumeraty prasy;

31) prowadzenie archiwum zakładowego;

32) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej i instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego i filii archiwum zakładowego w zakresie przekazywania korespondencji do Kancelarii Głównej i archiwum zakładowego;

33) koordynowanie zlecania przez komórki organizacyjne zadań kontrolnych delegaturom.",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W skład Biura Dyrektora Generalnego wchodzą:

1) Wydział Audytu Wewnętrznego WAW;

2) Wydział Egzekucji Należności WEG;

3) Wydział Kancelaryjno - Archiwalny WKA;

4) Wydział Kontroli Wewnętrznej WKW;

5) Wydział Organizacji i Koordynacji WOK;

6) Samodzielne Stanowisko do spraw Skarg i Wniosków SSW;";

10)
użyte w § 30 ust. 1 pkt 24 we wprowadzeniu do wyliczenia, § 31 ust. 1 pkt 27 we wprowadzeniu do wyliczenia, § 32 ust. 1 pkt 20 oraz § 35 ust. 1 pkt 23 w różnym przypadku, wyrazy "Gabinet Prezesa" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Departament Współpracy z Zagranicą";
11)
w § 30 w ust. 2 uchyla się pkt 3;
12)
w § 34 w ust. 1 po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

"9a) koordynowanie realizowanych przez delegatury zadań w zakresie wydawania, zmiany i cofania pozwoleń radiowych oraz naliczania opłat za rezerwację częstotliwości, a także przygotowywanie wytycznych dotyczących postępowania w tym zakresie;";

13)
w § 35 w ust. 1 w pkt 6 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) rejestru numerów wykorzystywanych do świadczenia usług o podwyższonej opłacie,";

14)
w § 38 w ust. 1:
a)
pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) współpracy z Departamentem Współpracy z Zagranicą w zakresie przygotowywania opinii i stanowisk do projektów wspólnotowych aktów prawnych kierowanych w celu uzgodnienia z Prezesem UKE przez inne organy administracji rządowej i organy Unii Europejskiej oraz współpracy w tym zakresie w ramach Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC);",

b)
pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) współpracy z Departamentem Współpracy z Zagranicą przy pracach nad przepisami prawa wspólnotowego i organizacji międzynarodowych oraz implementacją tych przepisów;",

c)
pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) współpracy z Departamentem Współpracy z Zagranicą w zakresie postępowań o naruszenie zobowiązań traktatowych oraz innych postępowań prowadzonych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w zakresie właściwości Prezesa;";

15)
w § 39:
a)
w ust. 1 po pkt 18b dodaje się pkt 18c i 18d w brzmieniu:

"18c) udzielanie przedsiębiorcom informacji i wyjaśnień niezbędnych do uzyskania przez nich wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych;

18d) zapewnienie przedsiębiorcom telekomunikacyjnym dostępu do informacji dotyczących działalności Prezesa i Urzędu;",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W skład Departamentu Rozwoju Infrastruktury wchodzą:

1) Zespół Infrastruktury Telekomunikacyjnej ZIT;

2) Zespół Koordynacji Projektów ZKP;

3) Zespół Współpracy Zewnętrznej ZWZ.";

16)
po rozdziale 12 dodaje się rozdział 12a w brzmieniu:

"Rozdział 12a

Departament Współpracy z Zagranicą

§ 39a. 1. Do zadań Departamentu Współpracy z Zagranicą należy:

1) reprezentowanie Prezesa na arenie międzynarodowej;

2) koordynowanie współpracy z Komisją Europejską w związku z postępowaniami konsolidacyjnymi w zakresie określonym w Prawie telekomunikacyjnym na wniosek i we współpracy z komórkami merytorycznymi;

3) realizowanie zadań w zakresie współpracy Prezesa z instytucjami Unii Europejskiej oraz międzynarodowymi organizacjami telekomunikacyjnymi i pocztowymi;

4) planowanie, koordynowanie i monitorowanie realizacji projektów i programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz zapewnianie obsługi administracyjnej tych projektów;

5) organizowanie i koordynowanie współpracy Urzędu z zagranicznymi urzędami regulacyjnymi;

6) współpraca z ministrem właściwym do spraw łączności oraz innymi organami administracji publicznej i instytucjami w zakresie współpracy międzynarodowej, w szczególności wynikającej z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;

7) upowszechnianie w komórkach organizacyjnych informacji z zakresu współpracy międzynarodowej mających istotne znaczenie dla pracy Urzędu;

8) zapewnianie obsługi protokolarnej Kierownictwa Urzędu w czasie spotkań z delegacjami zagranicznymi;

9) koordynowanie i organizowanie tłumaczeń dokumentów i opracowań, w tym tłumaczeń przepisów prawa międzynarodowego obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie kompetencji Prezesa;

10) koordynowanie i organizowanie zagranicznych wyjazdów służbowych pracowników Urzędu, z wyłączeniem spraw prowadzonych przez inne komórki organizacyjne Urzędu w tym zakresie;

11) prowadzenie rejestru wyjazdów zagranicznych pracowników Urzędu;

12) przygotowywanie opinii i stanowisk do projektów wspólnotowych aktów prawnych kierowanych w celu uzgodnienia z Prezesem przez inne organy administracji rządowej i organy Unii Europejskiej oraz współpraca w tym zakresie w ramach Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) a także koordynowanie przygotowywania takich opinii i stanowisk;

13) koordynowanie działań Urzędu w związku z postępowaniami o naruszenie zobowiązań traktatowych oraz innymi postępowaniami prowadzonymi przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w zakresie właściwości Prezesa;

14) koordynacja prac Urzędu nad przepisami prawa wspólnotowego i organizacji międzynarodowych oraz implementacją tych przepisów.

2. W skład Departamentu Współpracy z Zagranicą wchodzą:

1) Wydział Projektów Europejskich WPE;

2) Wydział Współpracy Międzynarodowej WWME;

3) Samodzielne Stanowisko do spraw Wyjazdów Zagranicznych SSM.";

17)
w § 40:
a)
w ust. 1 po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu:

"15a) monitorowanie realizacji budżetu zadaniowego;",

b)
w ust. 2:
uchyla się pkt 2 i 3;
po pkt 2 dodaje się pkt 2a - 2c w brzmieniu:

"2a) Wydział Dochodów Budżetowych WDB;

2b) Wydział Księgowości Delegatur WKD;

2c) Wydział Wydatków Budżetowych WPD.";

18)
w § 41:
a)
w ust. 1:
uchyla się pkt 1 - 4,
po pkt 22 dodaje się pkt 22a w brzmieniu:

"22a) zapewnienie w Urzędzie warunków pracy zgodnych z obowiązującymi przepisami ochrony przeciwpożarowej i przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz kontrola tych warunków;",

b)
w ust. 2:
uchyla się pkt 4,
dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:

"7) Zespół Ewidencji Mienia ZEM;

8) Samodzielne Stanowisko do spraw BHP i P.POŻ. BHP.";

19)
w § 42:
a)
w ust. 1:
pkt 2 - 5 otrzymują brzmienie:

"2) prowadzenie prac planistycznych i badawczo - rozwojowych dotyczących systemów informatycznych Urzędu;

3) koordynowanie opracowywania koncepcji systemów informatycznych Urzędu;

4) koordynowanie budowy i wdrażania systemów informatycznych Urzędu;

5) zarządzanie zasobami informacyjnymi Urzędu zgodnie z wymogami polityki bezpieczeństwa oraz innymi zasadami ustanowionymi przez Kierownictwo Urzędu;",

pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) koordynacja prac informatycznych prowadzonych przez komórki organizacyjne Urzędu;",

po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

"10a) zapewnienie obsługi informatycznej delegatur;",

b)
w ust. 2:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Wydział Utrzymania Systemów i Aplikacji WUSA;",

uchyla się pkt 2;
20)
w § 43:
a)
w ust. 5 uchyla się pkt 3,
b)
ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Dyrektor Generalny dokonuje zmian, o których mowa w ust. 6, z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora delegatury.".

§  2.
1.
Kierownicy komórek organizacyjnych, w których regulamin wprowadza zmiany, opracują regulaminy organizacyjne komórek w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
2.
Do opracowania, uzgodnienia i zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego, o którym mowa w ust. 1, stosuje się § 2 zarządzenia nr 14 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej, zmienionego zarządzeniem nr 19 z dnia 29 września 2010 r., zarządzeniem nr 4 z dnia 7 lutego 2011 r. oraz zarządzeniem nr 27 z dnia 10 sierpnia 2011 r.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MI z 2009 r. Nr 10, poz. 42, z 2010 r. Nr 11, poz. 33 oraz w Dz. Urz. MAiC z 2012 r., poz. 17.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676 i Nr 185, poz. 1092.