Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UKE.2011.4.9

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 lutego 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 7 lutego 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej

Na podstawie § 3 ust. 2 statutu Urzędu Komunikacji Elektronicznej, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7 Ministra Transportu z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. MT Nr 5, poz. 14, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 6 w związku z art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
W załączniku do zarządzenia nr 14 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. UKE Nr 16, poz. 40, z późn. zm.), zmienionego zarządzeniem nr 19 z dnia 29 września 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 1. Komórki organizacyjne wykonują zadania wynikające z zakresu działań Prezesa oraz z przyjętych na dany okres planów pracy i harmonogramów pracy.

2. Projekty planów pracy i harmonogramów pracy przygotowują kierownicy właściwych komórek organizacyjnych, na polecenie członka Kierownictwa i w terminie przez niego wyznaczonym, uwzględniając:

1) zadania Prezesa;

2) zatwierdzone przez Prezesa strategie regulacyjne;

3) cele polityki jakości, związane z systemem zarządzania jakością;

4) zobowiązania Prezesa wynikające ze współpracy międzynarodowej;

5) możliwości finansowo-organizacyjne.

3. Plany pracy i harmonogramy pracy zatwierdza członek Kierownictwa Urzędu właściwy dla danej komórki organizacyjnej.

4. Na polecenie członka Kierownictwa Urzędu komórki organizacyjne wykonują również inne zadania niż określone w przyjętych planach pracy i harmonogramach pracy oraz w niniejszym regulaminie.";

2)
w § 6 w ust. 1:
a)
pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) przekazywanie do Gabinetu Prezesa materiałów do publikacji w Biuletynie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanym dalej "Biuletynem UKE";",

b)
pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) przekazywanie do Gabinetu Prezesa informacji publicznej w celu publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu oraz udostępnianie informacji publicznej na wniosek zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.);",

c)
po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

"8a) opracowywanie odpowiedzi na korespondencję kierowaną do Urzędu za pomocą poczty elektronicznej na adres uke@uke.gov.pl;";

3)
w § 18 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) pisma kierowane na zewnątrz Urzędu w sprawach należących do zakresu działania tej komórki, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 2, w tym zawierające odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej;";

4)
po Dziale III dodaje się Dział IIIa w brzmieniu:

"Dział IIIa

Przedstawiciele pracowników

§ 18a. 1. W Urzędzie wybiera się 9 przedstawicieli pracowników w następujący sposób:

1) 3 przedstawicieli pracowników wybieranych jest przez pracowników komórek organizacyjnych, o których mowa w § 4 pkt 3-12;

2) 2 przedstawicieli pracowników wybieranych jest przez pracowników komórek organizacyjnych, o których mowa w § 4 pkt 1, 2 i 13-15;

3) 4 przedstawicieli pracowników wybieranych jest przez pracowników delegatur, z zachowaniem następującego podziału:

a) 1 przedstawiciel pracowników wybrany przez pracowników delegatur, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, 4, 8 i 12,

b) 1 przedstawiciel pracowników wybrany przez pracowników delegatur, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, 11, 15 i 16,

c) 1 przedstawiciel pracowników wybrany przez pracowników delegatur, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, 6, 9 i 13,

d) 1 przedstawiciel pracowników wybrany przez pracowników delegatur, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5, 7, 10 i 14.

2. Dyrektor Generalny przekazuje przedstawicielom pracowników informacje dotyczące szczególnie istotnych działań Urzędu.

3. Dyrektor Generalny konsultuje z przedstawicielami pracowników sprawy w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów.

4. Szczegółowe zasady dotyczące:

1) wyboru przedstawicieli pracowników;

2) sposobu przekazywania przedstawicielom pracowników informacji, o których mowa w ust. 2 oraz sposobu przeprowadzania konsultacji, o których mowa w ust. 3

- określa odrębne zarządzenie.";

5)
w § 28 w ust. 1:
a)
pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) sporządzanie codziennych przeglądów prasy;",

b)
pkt 16 otrzymuje brzmienie:

"16) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem Biuletynu UKE we współpracy z komórkami organizacyjnymi;";

6)
w § 29 w ust. 1:
a)
uchyla się pkt 7,
b)
pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) opracowywanie, we współpracy z Departamentem Kontroli i Egzekucji, Departamentem Rynku Pocztowego, Departamentem Spraw Obronnych oraz Departamentem Rozwoju Infrastruktury, rocznych planów kontroli przeprowadzanych przez delegatury;",

c)
dodaje się pkt 28 w brzmieniu:

"28) zapewnianie ochrony danych osobowych w Urzędzie.";

7)
w § 30:
a)
w ust. 1:

– pkt 21 otrzymuje brzmienie:

"21) opracowywanie projektów decyzji zezwalających jednostkom samorządu terytorialnego na świadczenie usług dostępu do Internetu bez pobierania opłaty lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa;",

– pkt 24 otrzymuje brzmienie:

"24) współpraca z Gabinetem Prezesa w zakresie:

a) przeprowadzania postępowania konsolidacyjnego w sprawach określonych w Prawie telekomunikacyjnym,

b) przeprowadzania postępowania notyfikacyjnego,

c) realizacja obowiązków Prezesa, wynikających z członkowstwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz przynależności do międzynarodowych organizacji i instytucji telekomunikacyjnych;",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W skład Departamentu Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego wchodzą:

1) Wydział Polityki Konsumenckiej WPK;

2) Wydział Usług Detalicznych WUD;

3) Samodzielne Stanowisko do spraw Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego SRT;

4) Samodzielne Stanowisko do spraw Sporów Konsumenckich SP.";

8)
w § 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W skład Departamentu Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego wchodzą:

1) Wydział Ofert Ramowych i Kosztów WORK;

2) Wydział Współpracy Międzyoperatorskiej WWM;

3) Samodzielne Stanowisko do spraw Telefonii Ruchomej STR.";

9)
w § 32:
a)
w ust 1:

– uchyla się pkt 10 i 13,

– pkt 17 otrzymuje brzmienie:

"17) współpraca z Departamentem Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego w zakresie:

a) analizy detalicznych rynków telekomunikacyjnych,

b) nakładania, utrzymania, zmiany lub zniesienia obowiązków regulacyjnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych o znaczącej pozycji rynkowej lub nieposiadających takiej pozycji na detalicznych rynkach telekomunikacyjnych,

c) doprecyzowania obowiązków regulacyjnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych o znaczącej pozycji rynkowej w przypadku decyzji dotyczących detalicznych rynków telekomunikacyjnych,

d) analizy sytuacji na lokalnym rynku usług, które mają być świadczone przez jednostkę samorządu terytorialnego;",

– pkt 20 otrzymuje brzmienie:

"20) współpraca z Gabinetem Prezesa w zakresie realizacji obowiązków Prezesa, wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz przynależności do międzynarodowych organizacji i instytucji telekomunikacyjnych;",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W skład Departamentu Analiz Rynku Telekomunikacyjnego wchodzą:

1) Wydział Analiz i Strategii WAS;

2) Wydział Danych Operatorów WDO;

3) Wydział Obowiązków Regulacyjnych SMP.";

10)
w § 33 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W skład Departamentu Rynku Pocztowego wchodzą:

1) Wydział Analiz i Sprawozdawczości WAS;

2) Wydział Kontroli Pocztowej WKP;

3) Samodzielne Stanowisko do spraw Liberalizacji Rynku

Pocztowego SLR;

4) Samodzielne Stanowisko do spraw Zezwoleń i Rejestru SZR.";

11)
w § 37 w ust. 1:
a)
pkt 29 otrzymuje brzmienie:

"29) prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych;",

b)
uchyla się pkt 31;
12)
w § 39 w ust. 1:
a)
pkt 18 otrzymuje brzmienie:

"18) opracowanie raportu dotyczącego stanu sieci szerokopasmowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz działań przedsiębiorców telekomunikacyjnych, organów państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie rozwoju infrastruktury;",

b)
uchyla się pkt 19,
c)
dodaje się pkt 20 w brzmieniu:

"20) współpraca z Biurem Dyrektora Generalnego w zakresie opracowywania rocznych planów kontroli przeprowadzanych przez delegatury.".

§  2.
1.
Dyrektorzy: Gabinetu Prezesa, Biura Dyrektora Generalnego, Departamentu Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego, Departamentu Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego, Departamentu Analiz Rynku Telekomunikacyjnego, Departamentu Rynku Pocztowego, Departamentu Spraw Obronnych oraz Departamentu Rozwoju Infrastruktury opracują regulaminy organizacyjne komórek w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
2.
Do opracowania, uzgodnienia i zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego, o którym mowa w ust. 1, stosuje się § 2 zarządzenia nr 14 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej, zmienionego zarządzeniem nr 19 z dnia 29 września 2010 r.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.